Prístup k spravodlivosti v občianskych a obchodných veciach

Právomoc  súdu, voľba súdu (ktorý súd má vo veci konať?)

Členské štáty EÚ postupne zjednotili svoje vnútroštátne právne normy upravujúce právomoc súdov v cezhraničných sporoch. Za týmto účelom prijala EÚ viacero nariadení, ktoré obsahujú pravidlá na určenie právomoci súdov niektorého členského štátu rozhodnúť určitý civilný spor. Spadajú sem takmer všetky civilné spory, v ktorom sa jedna zo strán sporu, predmet sporu alebo iná významné skutočnosť nachádza v inom členskom štáte EÚ. 
 
Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ upravuje otázky ďalšej platnosti aj nariadení, ktoré upravujú právomoc súdov v občianskych, obchodných a rodinných veciach:
 
Na súdne konania začaté pred skončením prechodného obdobia (konania začaté do 31.12.2020), sa bude naďalej uplatňovať doterajšia právna úprava. V prípade, ak budú občania SR chcieť vzniesť žalobu na britských súdoch, právomoc súdov Spojeného kráľovstva sa tak určí do 31.12.2020 podľa príslušných nariadení EÚ a od 1.1.2021 už podľa vnútroštátnych právnych predpisov Spojeného kráľovstva upravujúcich túto oblasť, resp. medzinárodných dohovorov, ktorými bude Spojené kráľovstvo viazané. 
 
Možnosť žalovať osoby žijúce v Spojenom kráľovstve (či už britských občanov alebo občanov iných členských alebo tretích štátov) na slovenských súdoch sa po skončení prechodného obdobia konania bude spravovať nariadeniami EÚ, v rozsahu v ktorom možno založiť právomoc voči osobám žijúcim v tretích štátoch podľa týchto nariadení. Bližšie informácie vrátane praktických pomôcok pre určenie príslušného súdu je možné nájsť napr. na stránke Európskeho justičného atlasu. V ostatných prípadoch si slovenský súd voči osobe žijúcej v Spojenom kráľovstve môže založiť len na základe slovenského práva (zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom).  
 
Uvedené je potrebné mať na zreteli aj pri existujúcich dohodách o voľbe súdu podľa nariadení EÚ. Účinky takýchto dohôd v prospech súdov SR nebudú Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ dotknuté. Naopak zaručiť platnosť dohody zmluvných strán o voľbe súdov Spojeného kráľovstva možno zaručiť  len do konca prechodného obdobia, tzn. na ich základe začať konanie na britských súdoch len do 31.12.2020. Po tomto období sa akceptácia dohôd britským súdom bude posudzovať podľa vnútroštátnych noriem súdov Spojeného kráľovstva, čo môže mať za dôsledok, že dohoda nemusí byť posúdená ako platná či ako výlučná. Zo signálov súdov Spojeného kráľovstva možno však predpokladať, že  Spojené kráľovstvo bude v tom čase už zmluvnou stranou haagskeho Dohovoru o voľbe súdu. Na dohody o voľbe súdu, na ktoré sa dohovor vzťahuje,  sa potom bude uplatňovať tento dohovor. 
 

Platobný rozkaz a spory s nízkou hodnotou

Právo EÚ vytvorilo dva osobitné procesné mechanizmy pre jednoduchšie vymáhanie pohľadávok v cezhraničných sporoch: 
 
 
Oba procesné mechanizmy neupravujú len jednoduchší a rýchlejší spôsob získania exekučného titulu (právoplatného rozsudku), ale aj jeho uznanie a výkon v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.
 
Súdy SR budú aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ (od 30.3.2019) naďalej viazané týmito nariadeniami. Obyvatelia Spojeného kráľovstva budú mať naďalej a bez časového obmedzenia prístup k súdom SR a budú môcť  využívať uvedené dva rýchle spôsoby súdneho vymáhania cezhraničných pohľadávok v rámci EÚ, avšak vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu bude možné využívať tieto nástroje iba v limitovanom rozsahu. 
 
Podľa Dohody o vystúpení budú súdy Spojeného kráľovstva uznávať len také slovenské súdne rozhodnutia, konania ku ktorým začali do 31.12.2020. To isté platí pre uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí Spojeného kráľovstva v SR. Rozhodujúcim okamihom pre uznanie a výkon nebude dátum, kedy občan o uznanie a výkon požiada, ale kedy bolo začaté súdne konanie, v ktorom bolo vydané rozhodnutie, o uznanie a výkon ktorého žiada. 
 
Obyvatelia SR a ostatných členských štátoch EÚ budú podľa Dohody o vystúpení oprávnení iniciovať oba procesné mechanizmy na súdoch Spojeného kráľovstva len do konca prechodného obdobia (31.12.2020). Rozhodujúcim okamihom bude dátum začatia konania na súde v Spojenom kráľovstve, tzn. tento súd  bude povinný pokračovať v konaní, ak bol návrh podaný do 31.12.2020 a konanie ešte neskončilo. 
 

Uznanie súdneho rozhodnutia

Zásada voľného pohybu súdnych rozhodnutí v EÚ je jednou z dôležitých garancií efektívneho fungovania vnútorného trhu, vymáhateľnosti práva a prístupu k spravodlivosti. V EÚ sa postupne vytvoril unikátny systém voľného pohybu súdnych rozhodnutí, ktorého podmienkou je ich vzájomné uznávanie členskými štátmi naprieč EÚ. Podrobnosti o vzájomnom uznávaní súdnych rozhodnutí v občianskych, obchodných a rodinných veciach upravujú viaceré nariadenia EÚ, najmä:
 
V zásade platí, že súdy Spojeného kráľovstva budú podľa príslušných platných nariadení EÚ uznávať len také slovenské súdne rozhodnutia, ktoré boli vydané v konaniach začatých pred skončením prechodného obdobia (tzn. konanie začalo do 31.12.2020, rozhodnutie v tomto konaní môže byť vydané aj po tomto dátume). Súdne rozhodnutia vydané v SR, ktoré boli vydané v konaniach začatých od 31.12.2020, budú súdy Spojeného kráľovstva uznávať podľa medzinárodných zmlúv, alebo dohovorov v špecifických oblastiach, ktorých zmluvnou stranou je alebo sa dovtedy stane Spojené kráľovstvo, resp. podľa vnútroštátnych zákonov platných v Spojenom kráľovstve. 
 
Súdy SR budú naďalej uznávať podľa nariadení EÚ súdne rozhodnutia zo Spojeného kráľovstva v tom prípade, ak konania, v ktorých boli vydané, začali najneskôr do konca prechodného obdobia (tzn. konanie začalo do 31.12.2020, rozhodnutie v tomto konaní môže byť vydané aj po tomto dátume).  
 
Vyššie uvedené sa týka nielen súdnych rozhodnutí, ale aj verejných listín, súdnych zmierov a dohôd, resp. písomností úradne vyhotovených alebo zaregistrovaných ako verejné listiny. Platí, že vyššie uvedené nariadenia sa budú uplatňovať na uznávanie verejných listín úradne vyhotovených alebo zaregistrovaných a uznávanie súdnych zmierov schválených alebo uzavretých pred skončením prechodného obdobia do 31.12.2020, a to tak v SR ako aj v Spojenom kráľovstve. 
 

Blokovanie bankových účtov

Právo EÚ nedávno zaviedlo možnosť dosiahnuť vydanie ochranného opatrenia, ktorým sa má zabrániť prevodu alebo vybratiu finančných prostriedkov z účtu, ktoré by ohrozilo vymáhanie pohľadávok v občianskych alebo obchodných veciach. Nariadenie (EÚ) č. 655/2014 (nariadenie o európskom príkaze na zablokovanie účtov) zavádza nové „európske“ konanie umožňujúce v cezhraničných prípadoch účinne a urýchlene zablokovať finančné prostriedky vedené na viacerých bankových účtoch vo viacerých štátoch EÚ tej istej osoby. 
 
Spojené kráľovstvo však nie je týmto nariadením viazané. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ teda nebude mať vplyv na uplatňovanie tohto nástroja.  V prípade príkazov vydaných súdmi SR, nariadenie nebude možné použiť na účty dlžníkov, ktoré sú vedené v bankách na území Spojeného kráľovstva a súdy Spojeného kráľovstva nebudú môcť takýto príkaz vydať vôbec (tzn. ani vo vzťahu k účtom vedeným v bankách na území SR). 
 

Výkon rozhodnutia, exekučný titul 

Výkon súdneho rozhodnutia v obchodných a občianskoprávnych veciach, vrátane súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých jedného členského štátu EÚ na území iného členského štátu EÚ, je základnou nevyhnutnosťou fungovania vnútorného trhu.
 
Výkon súdnych rozhodnutí členských štátov EÚ na území iných členských štátov regulujú viaceré nariadenia EÚ, najmä:
 
V zásade platí, že na území Spojeného kráľovstva bude možné podľa príslušných platných nariadení EÚ vykonať len také slovenské súdne rozhodnutia, ktoré boli vydané v konaniach začatých pred skončením prechodného obdobia (tzn. konanie začalo do 31.12.2020, rozhodnutie v tomto konaní môže byť vydané aj po tomto dátume). Súdne rozhodnutia vydané v SR v konaniach začatých po 31.12.2020, sa budú na území Spojeného kráľovstva vykonávať podľa medzinárodných zmlúv alebo vnútroštátneho práva  platného v Spojenom kráľovstve.
 
Na území SR bude možné povoliť podľa príslušných platných nariadení EÚ výkon rozhodnutí súdov Spojeného kráľovstva len v tom prípade, ak konania, v ktorých boli vydané, začali najneskôr do konca prechodného obdobia (tzn. konanie začalo do 31.12.2020, rozhodnutie v tomto konaní môže byť vydané aj po tomto dátume).  
 
Vyššie uvedené sa týka nielen súdnych rozhodnutí, ale aj verejných listín, súdnych zmierov a dohôd, resp. písomností úradne vyhotovených alebo zaregistrovaných ako verejné listiny. Platí, že citované nariadenia sa v SR uplatňujú na výkon britských verejných listín úradne vyhotovených alebo zaregistrovaných v Spojenom kráľovstve a výkon súdnych zmierov schválených alebo uzavretých pred skončením prechodného obdobia do 31.12.2020. To isté platí pre výkon slovenských verejných listín v Spojenom kráľovstve.
 
Obdobne nariadenie (ES) č. 805/2004 (nariadenie o európskom exekučnom titule) sa uplatňuje na rozhodnutia o nesporných nárokoch, ktoré boli vydané v súdnych konaniach začatých pred skončením prechodného obdobia (31.12.2020) a na súdne zmiery schválené alebo uzavreté a verejné listiny vyhotovené pred skončením prechodného obdobia za predpokladu, že sa o osvedčenie rozhodnutia ako európskeho exekučného titulu požiadalo pred skončením prechodného obdobia.
 
K uznávaniu a výkonu európskych platobných rozkazov a súdnych rozhodnutí vydaných v európskom konaní s nízkou hodnotou sporu, vydaných na základe osobitných nariadení, pozri časť : Platobný rozkaz a spory s nízkou hodnotou.
 

Právna pomoc 

Prístup k spravodlivosti v občianskych a obchodných veciach pre občanov EÚ zabezpečuje inštitút bezplatnej právnej pomoci. Môžu o ňu požiadať osoby, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov a to aj v cezhraničných sporoch. Vo vzťahu k UK sa bude do 30. 12. 2020 uplatňovať  smernica 2003/8/ES (o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci).  
 
Cieľom tejto smernice je uľahčiť poskytovanie právnej pomoci v cezhraničných sporoch osobám s nedostatkom finančných prostriedkov, čiže osobám v materiálnej núdzi. Vzťahuje sa na poradenstvo pred súdnym procesom s cieľom dosiahnuť zmier skôr, ako sa začne súdne konanie, na právnu pomoc pri predkladaní veci súdu a na zastupovanie právnym zástupcom na súde, ako aj na pomoc pri oslobodení a na oslobodenie od nákladov konania. Na území SR je bezplatná právna pomoc upravená zákonom č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
 
Podľa Dohody o vystúpení budú príslušné orgány Spojeného kráľovstva akceptovať len tie žiadosti o právnu pomoc, ktoré boli podané do 31.12.2020. Žiadosť je potrebné podať vo forme vyplneného formulára o právnu pomoc a súčasne je potrebné podať žiadosť o postúpenie žiadosti. Formuláre sa vypĺňajú online na stránke Európskeho justičného atlasu. Po uplynutí prechodného obdobia (po 1.1.2021) môžu byť žiadosti príslušnými orgánmi zamietnuté.
 
 

Mediácia

Alternatívne riešenie sporov prostredníctvom mediácie bude prístupné pre všetkých občanov SR. Za predpokladu Dohody o vystúpení  sa bude počas prechodného obdobia (do 31. 12. 2020) uplatňovať smernica č. 2008/52/ES (smernica o mediácii). Oprávnený využiť mediáciu bude občan, ktorý pred skončením prechodného obdobia sa dohodol o použití mediácie alebo mediáciu nariadil súd alebo súd vyzval strany na použitie mediácie.
 
Podľa Dohody o vystúpení budú súdy Spojeného kráľovstva uznávať len také slovenské mediačné rozhodnutia, ktoré vznikli na základe dohody strán, resp. z podnetu súdneho orgánu pred 31.12.2020. To isté platí pre uznávanie a výkon britských súdnych rozhodnutí v SR. Žiadosť môžu strany sporu podať na britských súdoch do konca prechodného obdobia t.j. do 31. 12. 2020. 
 
Mediačné rozhodnutia majúce pôvod v Spojenom kráľovstve, začaté po skončení prechodného obdobia, by slovenské súdy nemuseli uznať a vykonať.
 
Je otázne či po skončení prechodného obdobia Spojené kráľovstvo zruší opatrenia, ktorými implementovalo smernicu o mediácii,  resp. v akom rozsahu ich zruší. V prípade, ak by došlo k zrušeniu týchto ustanovení, problematika cezhraničných mediácií by sa spravovala podľa príslušných ustanovení práva Spojeného kráľovstva, čo by mohlo mať dopad najmä na vykonateľnosť cudzích mediačných rozhodnutí v Spojenom kráľovstve.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2019-01-11 12:00:50.002 Dátum vytvorenia: Fri Jan 11 11:50:10 CET 2019