Sprievodné doklady

Sprievodné doklady predkladané k žiadosti o jednotné schengenské vízum zahŕňajú:

1. doklady preukazujúce účel cesty

K žiadosti možno predložiť napr. jeden alebo viacero z nižšie uvedených dokumentov (nižšie uvedený zoznam má indikatívny charakter):

 

Organizovaná/individuálna turistika: 

 • voucher vydaný cestovnou kanceláriou s potvrdením o poskytnutých službách;
 • potvrdenie o ubytovaní vydané ubytovacím zariadením;
 • potvrdenie o poskytnutí ubytovania vystavené súkromnou osobou poskytujúcou ubytovanie vo vlastnej nehnuteľnosti s úradne overeným podpisom;

 

Návšteva na základe pozvania: 

 

Medzinárodné konferencie, semináre, sympózia, kultúrne a športové podujatia:

 • pozvanie vydané organizátorom podujatia;
 • oficiálny list vysielajúcej organizácie žiadajúcej o udelenie víz pre jej zamestnanca;
 • vstupenka na kultúrne alebo športové podujatie;

 

Iné účely: 

 • potvrdenie zdravotníckeho zariadenia o plánovanej liečbe alebo lekárskom zákroku; 
 • potvrdenie vzdelávacej inštitúcie o prijatí na štúdium, jazykový kurz alebo iný druh vzdelávania, ktorého dĺžka nepresiahne 90 dní;
 • písomná žiadosť národného združenia dopravcov danej krajiny zabezpečujúceho cestnú dopravu s uvedením účelu, trvania a frekvencie ciest;
 • iný doklad potvrdzujúci účel pobytu.

 

V prípade, ak je žiadateľ o vízum občanom krajiny s ktorou EÚ uzatvorila dohodu o zjednodušení postupu pri vydávaní víz, sú podrobnosti o dokladoch o účele cesty predkladaných niektorými kategóriami žiadateľov o víza upravené v predmetných dohodách.

 

2. dokumenty týkajúce sa zabezpečenia ubytovania, napr. 

 • voucher vydaný cestovnou kanceláriou potvrdzujúci ubytovanie a služby;
 • potvrdenie o ubytovaní vydané ubytovacím zariadením;
 • pozvanie, v ktorom pozývateľ potvrdí poskytnutie ubytovania žiadateľovi;
 • potvrdenie o poskytnutí ubytovania vystavené súkromnou osobou (vlastníkom nehnuteľnosti); 
 • iné doklady potvrdzujúce ubytovanie alebo skutočnosť, že žiadateľ má dostatočné prostriedky na jeho úhradu;

 

3. dokumenty týkajúce sa finančného zabezpečenia, napr: 

 • výpis z bankového účtu s uvedením transakcií za obdobie minimálne posledné 3 mesiace;
 • dokument potvrdzujúci pravidelný príjem (plat, dôchodok) za obdobie minimálne posledné 3 mesiace (napr. potvrdenie zamestnávateľa, sociálnej poisťovne, pracovná zmluva atď.);
 • potvrdenie o finančnom sponzorstve treťou osobou (napr. pozvanie overené príslušným oddelením cudzineckej polície Úradu hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru, ktoré potvrdzuje záväzok pozývajúcej osoby, že uhradí všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného štátneho príslušníka);
 • cestovné šeky; 
 • pozvanie overené cudzineckou políciou SR, sponzorský list a jeden z vyššie uvedených dokladov vydaných na meno sponzora).
 • iné doklady, ktoré zaručujú dostupné finančné prostriedky v konvertibilnej mene. 

 

Požadovaná suma finančného zabezpečenia je 56 eur na osobu a deň pobytu podľa vyhlášky ministerstva vnútra č. 499/2011 o určení sumy finančných prostriedkov potrebných na pokrytie nákladov spojených s pobytom štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky. Suma je tvorená viacerými zložkami a v prípade, ak má žiadateľ o vízum pobyt na území Slovenskej republiky čiastočne uhradený, na túto skutočnosť sa prihliada.

 

4. dokumenty umožňujúce posúdiť úmysel žiadateľa opustiť schengenský priestor pred  skončením platnosti víza, napr. 

 • predloženie rezervácie spiatočného alebo obojsmerného cestovného lístka (letenka, lístok na autobus/vlak,).
 • potvrdenie o finančných prostriedkoch v krajine pobytu;
 • potvrdenie o zamestnaní;
 • doklad o nehnuteľnom majetku;
 • doklad o integrácii v krajine pobytu.

 

5. V prípade maloletých osôb:

 • kópia rodného listu maloletého žiadateľa (predkladá sa za účelom overenia oprávnenia zákonného zástupcu podať žiadosť za maloletého žiadateľa);
 • súhlas rodičov alebo zákonných zástupcov s vycestovaním dieťaťa (ak sa vyžaduje  podľa právnych predpisov krajiny pobytu žiadateľa alebo miestnych podmienok).

 

6. V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín s pobytom v inej krajine ako krajina pôvodu:

 • doklad preukazujúci povolený pobyt na území daného štátu (napr. povolenie na pobyt, dlhodobé vízum) (predkladá sa za účelom preverenie príslušnosti zastupiteľského úradu pre prijatie žiadosti)

 

7. iné doklady

Zastupiteľský úrad môže v individuálnych prípadoch pre potreby rozhodnutia o udelení víza vyžiadať od cudzinca ďalšie doklady s cieľom preveriť deklarovaný účel cesty a úmysel žiadateľa vrátiť sa späť do domovskej krajiny alebo krajiny pobytu.

 

Na rodinných príslušníkov štátnych príslušníkov Únie sa vyššie uvedené požiadavky nevzťahujú. 

 

Pre získanie aktuálnych a podrobných informácií o podmienkach podania žiadosti o schengenské vízum a sprievodných dokladoch je potrebné kontaktovať príslušný zastupiteľský úrad. Vyššie uvedené informácie majú všeobecný charakter a nemusia obsahovať všetky požiadavky platné pre dané teritórium. Rozsah dokladov predkladaných k žiadosti o vízum sa môže v jednotlivých štátov líšiť v závislosti od miestnych podmienok.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 23.10.2019 Dátum vytvorenia: 23.10.2019