Často kladené otázky

Často kladené otázky k problematike spojenej s  COVID19 a repatriáciami občanov SR

 

Aký je postup pri repatriácii do Slovenskej republiky?

Repatriácia sa uskutočňuje prostredníctvom slovenských zastupiteľských úradov v zahraničí. Odporúčame občanom, aby kontaktovali zastupiteľské úrady elektronicky (pričom je potrebné uviesť identifikačné a kontaktné údaje, ako aj dôvod pobytu v zahraničí).  Viac info

 

 

Aké sú obmedzenia na hraniciach v jednotlivých štátoch?

Prehľad aktuálnych obmedzení na hraniciach štátov

 

 

Akým spôsobom je možné tranzitovať na Slovensko cez územie Českej republiky vrátane leteckého tranzitu?

Tranzit občanov SR územím Českej republiky je možný na základe uznesenia vlády ČR z 19. marca 2020, ktorým boli stanovené výnimky zo zákazu vstupu cudzincov na územie Českej republiky. Podmienkou tranzitu je, že sa tento uskutoční v čo najkratšom čase len s nevyhnutnou prestávkou a počas celého tranzitu územím Českej republiky platí povinnosť mať zakrytý nos a ústa buď rúškom alebo šatkou.

 

Individuálny tranzit pozemnou dopravou

V termíne od 30. marca 2020 od 00:00 hod. sa menia podmienky tranzitu územím Českej republiky.

Slovenskému občanovi bude umožnený tranzit územím ČR za predpokladu, že sa pri vstupe na územie ČR preukážu nótou Veľvyslanectva SR v Prahe. Za týmto účelom je potrebné, aby žiadateľ o návrat do SR tranzitom cez územie ČR požiadať minimálne 48 hodín pred plánovanou cestou príslušné veľvyslanectvo SR v krajine, z ktorej plánuje odchod, o vystavenie uvedenej nóty. Každá prepravovaná osoba je povinná predložiť samostatnú nótu vystavenú na jej meno.

 

V prípade tranzitu osobným motorovým vozidlom žiadateľ k žiadosti o vystavenie nóty zašle nasledovné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia a číslo cestovného dokladu, dátum a miesto a presný čas vstupu a výstupu do/z ČR, evidenčné číslo vozidla a plánovanú trasu cez územie ČR po hranicu so SR. Údaje je potrebné zaslať samostatne pre každú prepravovanú osobu.

 

V prípade tranzitu vnútroštátnou autobusovou alebo vlakovou dopravou cez územie ČR z tretieho štátu zašle žiadateľ k žiadosti o vystavenie nóty nasledovné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia a číslo cestovného dokladu, miesto a presný čas vstupu a výstupu do/z ČR, plánovanú trasu vnútroštátnej dopravy ČR po hranicu so SR.

 

Podmienkou vystavenia nóty je súhlas žiadateľa s podmienkami poskytnutia konzulárnej ochrany.

V prípade, že žiadateľ nestihne požiadať o vystavenie nóty z časových alebo iných dôvodov, odporúčame využiť tranzit inou cestou mimo územia ČR.

 

Od 30. marca 2020 od 00:00 hod. sa výrazne sprísňuje tranzit pre občanov SR z Letiska V. Havla v Prahe na slovenské územie.

Individuálne prílety slovenských občanov síce budú naďalej možné na základe notifikácií prostredníctvom verbálnych nót, avšak tranzit individuálne prilietajúcich občanov SR z Letiska V. Havla v Prahe na územie SR bude organizovaný Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR – autobusmi, nakoľko nie je možnosť ďalej pokračovať individuálnou prepravou.
 
Pristavenie autobusov bude zabezpečené od 30. marca 2020

1.    BUS odchod 11. hod

2.    BUS odchod 23.00 hod.  
 
Občania SR v čase medzi príletom a odchodom autobusu by mali mať umožnený pohyb v priestoroch letiska s rúškom, ktoré musia mať aj počas celého tranzitu cez ČR.

 

 

Organizované repatriácie občanov SR cez letisko V. Havla v Prahe

V prípade, že občan SR požiada Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR alebo zastupiteľský úrad v zahraničí o organizovanú repatriáciu do SR cez letisko V. Havla v Prahe leteckým špeciálom ČR alebo komerčným letom, poskytne miestne príslušnému zastupiteľskému úradu v zahraničí údaje potrebné k vystaveniu nóty Veľvyslanectva SR v Prahe, kópiu čestného vyhlásenia o strpení umiestnenia v karanténnom zariadení Ministerstva vnútra SR na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a tiež podpísané oboznámenie sa s podmienkami ochrany osobných údajov.

Po prílete do Prahy musí predložiť počas pasovej kontroly na letisku V. Havla  nótu Veľvyslanectva SR v Prahe a po opustení priestorov letiska nastúpiť do repatriačného autobusu MZVEZ SR s originálom vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia o karanténe; počas celého pobytu na území ČR musí mať občan SR zakryté ústa a nos rúškom alebo šatkou.

Po prejazde česko-slovenskej hranice repatriačným autobusom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odovzdá slovenský občan príslušníkovi Policajného zboru SR originál vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia o karanténe a pokračuje v ceste repatriačným autobusom do karanténneho zariadenia Ministerstva vnútra SR, kde strpí umiestnenie na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19. V prípade negatívneho výsledku občan SR individuálne odcestuje do miesta svojho bydliska, kde absolvuje domácu izoláciu v celkovej dobe spoločne 14 dní.

 

Dokumenty na stiahnutie: 

docx Repatriácia - čestné vyhlásenie   (docx; 14.35 KB)

docx Ochrana osobných údajov  (docx; 14.31 KB)

 

 

Akým spôsobom je možné tranzitovať na územie SR cez územie Rakúska vrátane leteckého tranzitu?

Individuálna doprava: Na hraničných priechodoch s Rakúskom pracujú zdravotné hliadky, ktoré vykonávajú zdravotné kontroly posádok vozidiel smerujúcich z Talianska, Francúzska, Lichtenštajnska, Švajčiarska a Nemecka do Rakúska.

Prejazd rakúskym územím je povolený za podmienky, že sa občan Európskej únie zaviaže, že z trasy neodbočí a pôjde bez zbytočných zastavení rovno do svojej domovskej krajiny. Na hraničnom priechode musia občania vypísať tlačivo, ktoré im poskytne rakúska polícia obsahujúce osobné údaje a prehlásenie, že sa na území Rakúska nikde nezastavia. Rakúska polícia kontroluje aj stav palivovej nádrže, vyžaduje sa plne doplnené palivo.

 

Tranzit cez letisko Schwechat: Občanom Slovenskej republiky je v zmysle nariadenia vlády Rakúskej republiky umožnený tranzit za predpokladu, že bezodkladne po prílete na Letisko Schwechat opustia územie Rakúskej republiky.

 

 

Akým spôsobom je možné tranzitovať na územie SR cez územie Maďarska vrátane leteckého tranzitu?

Maďarsko neumožňuje cudzincom vrátane občanov SR tranzit cez svoje územie do SR od 17. marca 2020. V prípade, že niektorá letecká spoločnosť prepraví slovenského občana zo zahraničia na letisko do Budapešti a slovenský občan bude vpustený do tranzitnej zóny na budapeštianskom letisku, môže požiadať Veľvyslanectvo SR v Budapešti telefonicky o skupinovú repatriáciu do SR (tel.:+36 302 69 5997).

 

Individuálny odchod z tranzitnej zóny letiska nie je umožnený.

Skupinová repatriácia sa realizuje v súčinnosti s príslušnými orgánmi v Maďarsku podľa stanovených predpisov a za dodržiavania existujúcich vnútroštátnych nariadení. Na letisku sú občania identifikovaní podľa dokladov totožnosti, je vykonaná lekárska prehliadka a následne sú vyvedení z tranzitnej zóny za sprievodu letiskovej polície, ktorá asistuje pri nástupe do autobusu. Veľvyslanectvo SR v Budapešti realizuje repatriáciu autobusom z letiska skupinovo denne pre väčší počet cestovateľov spravidla v podvečerných resp. večerných hodinách pri adekvátnom množstve žiadateľov na hraničný prechod Rajka, kde je zabezpečený prestup na iný autobus. 

 

Osobám, ktoré požiadajú o skupinovú repatriáciu, je nariadená izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra SR na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19. Každý repatriovaný občan je povinný podpísať súhlas s umiestnením do ochrannej karantény v zariadeniach MV SR. Následne, po zistení negatívneho výsledku je tejto osobe nariadená domáca izolácia v celkovej dĺžke 14 dní.

 

docx Repatriácia - čestné vyhlásenie  (docx; 14.35 KB)

docx Ochrana osobných údajov  (docx; 14.31 KB)

 

Motorové vozidlá zaparkované na letisku v Budapešti

Prevzatie motorových vozidiel, ktoré si občania SR zaparkovali na letisku v Budapešti pred odletom do zahraničia, bude možné prevziať až po skončení krízovej situácie. Podľa vyjadrenia maďarskej letiskovej polície z 21. marca 2020 budú majitelia týchto motorových vozidiel hradiť iba parkovné poplatky za obdobie, do kedy mali plánovaný spiatočný let do Budapešti, pričom tento musia preukázať spiatočnou letenkou.

 

 

Aký doklad sa vyžaduje pri pohybe a tranzite územím Francúzska?

V súvislosti s vyhlásení sanitárneho núdzového stavu vo Francúzsku, musí mať od 25.3.2020 pri sebe každá osoba, ktorá sa pohybuje po území Francúzska nový certifikát, ktorý slúži na potvrdenie presunu do akéhokoľvek miesta mimo  bydliska. Formulár musí byť riadne vyplnený, označený aktuálnym dátumom a podpísaný. Je potrebné ho mať neustále pri sebe (v papierovej podobe, nie v mobile) a v prípade kontroly ho predložiť policajným orgánom. Certifikát musí byť separátne vyplnený občanmi Slovenskej republiky aj pri tranzite cez územie Francúzska (potrebné označiť 4. bod). 

 

docx Attestation de déplacement derogatoire  (docx; 18.97 KB)

docx Certifikát o upravenom presune (preklad z francúzštiny)  (docx; 17.93 KB)

 

(tlačivo je možné nájsť aj na stránke francúzskeho ministerstva vnútra www.interieur.gouv.fr.)

 

 

Aké povinnosti má občan SR po návrate zo zahraničia na územie SR?

V prípade individuálneho návratu občana do SR je povinný podrobiť sa 14-dňovej karanténe v mieste svojho pobytu.

V zmysle platných nariadení je všetkým osobám, ktoré sa ako zorganizované skupiny vracajú z postihnutých oblastí zahraničia na územie SR alebo o repatriácii ktorých na územie SR sa rozhodne, nariadená izolácia v zariadenia určených Ministerstvom vnútra SR na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku je tejto osobe nariadená domáca izolácia v celkovej dobe spoločne 14 dní.

Podrobné informácie sú uvedené na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR 

 

Možnosť odvozu do štátnych karanténnych zariadení z hraničného prechodu Jarovce - Kittsee

Na diaľničnom hraničnom prechode Jarovce - Kittsee bol 27. marca 2020 zriadený priestor pre občanov (24 hodín denne), ktorí individuálne prekročia hranicu a chcú byť umiestnení v štátnych karanténnych zariadeniach. Prítomní budú príslušníci Policajného zboru alebo Hasičského záchranného zboru, u ktorých je možné sa nahlásiť.

 

Následne budú občania prevážaní do karanténnych zariadení podľa dostupných kapacít každý deň o 8:00 hod., 14:00 hod. a 22:00 hod.

 

 

V ktorých prípadoch je možný vstup cudzinca na územie SR?

Vstup cudzincov na územie SR počas mimoriadnej situácie

 

Dátum poslednej aktualizácie: 29.3.2020 Dátum vytvorenia: 25.3.2020