Vstup cudzincov na územie SR

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky. Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 okrem iných aj cestovné obmedzenia v súvislosti s ochorením COVID-19.


V období od 13. marca 2020 nie je umožnený vstup cudzích štátnych príslušníkov na územie Slovenskej republiky s výnimkou nižšie uvedených prípadov, pričom povinnosť dodržať karanténu a ďalšie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR tým nie je dotknutá:

 

1. cudzinci - blízke osoby občana SR, t.j. manžel/ka, maloleté dieťa, rodič maloletého dieťaťa. Maloleté dieťaťa, manžel/ka nemusí cestovať spolu s týmto cudzincom. Príbuzenský vzťah sa preukazuje napr. rodným listom, sobášnym listom (ak cudzinec nemá k dispozícii originál, stačí obyčajná kópia). Pokiaľ je doklad len v cudzom jazyku, cudzinec si musí zabezpečiť vyhotovenie jeho prekladu (stačí neoficiálny preklad) a pri kontrole preukázať originál v cudzom jazyku a tento preklad;   
 
2. cudzinci, ktorí majú platný pobyt na území SR podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preukážu sa platným povolením na pobyt, pobytovým preukazom, potvrdením o registrácii pobytu;
 
3. cudzinci s prechodným alebo trvalým pobytom v prihraničnom území susedného štátu, ktorí  pravidelne dochádzajú do zamestnania na územie SR a preukážu sa potvrdením od zamestnávateľa;
 
4. pracovníci diplomatických misií, im blízke spolucestujúce osoby (manžel/ka, maloleté dieťa), pracovníci orgánov a organizácií EÚ a medzinárodných organizácií za účelom nevyhnutnej cesty do SR. Pri vstupe sa preukážu diplomatickým pasom, úradným pasom, služobným pasom;
 
5. osoby, ktoré majú udelené povolenie na malý pohraničný styk a budú vstupovať na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu (slovensko-ukrajinskú) hranicu;
 
6. vstup na územie SR je umožnený všetkým cudzincom vodičom nákladnej cestnej dopravy a nákladným vozidlám, ktoré majú CMR potvrdenie o nakládke ako aj nenaloženým vozidlám za účelom nakládky tovaru a tranzitu cez územie SR do iného štátu bez CMR potvrdenia (vodič nenaloženého vozidla musí hodnoverným spôsobom preukázať účel tejto jazdy na nakládku, resp. tranzit). Umožní sa  tiež vstup cudzincom vodičom nákladnej dopravy, ktorí cestujú inými spôsobmi dopravy, za predpokladu, že sa presúvajú do miesta, kde budú vykonávať nákladnú dopravu a túto skutočnosť vedia náležite preukázať.
 

 

Žiadosti o doplňujúce informácie nad rámec vyššie uvedených je potrebné adresovať priamo Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR - suhcp@minv.sk.

Dátum poslednej aktualizácie: 26.3.2020 Dátum vytvorenia: 17.3.2020