Česko

OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách pri cestách do zahraničia.

Využite tento systém pomoci vyplnením registračného formulára.

Nenašli sa žiadne tlačové správy
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Vlajka
Svetadiel: Európa
Štátne zriadenie: republika
Oficiálny názov štátu:
slovensky Česká republika
miestny názov Česká republika
miestny názov v latinke Česká republika
anglicky Czech Republic
Rozloha: 78 886 (na 114. mieste vo svete) km2
Počet obyvateľov: 10 613 350(údaj z roku 31. marec 2018)
Hlavné mesto:
slovensky miestny názov anglicky
Praha Praha Prague
Počet obyvateľov hlavného mesta: 1 296 829 (údaj z roku 31. marec 2018)
Úradný jazyk: čeština
Mena: koruna česká (CZK)
Dĺžka hraníc so susednými štátmi:
štát dĺžka hranice
Nemecká spolková republika 810,7
Poľská republika 782,5
Rakúska republika 466
Slovenská republika 251,8
Dĺžka pobrežia: vnútrozemská krajina
Administratívne územné členenie: Jednotné samosprávne členenie: základné – 6 258 obcí plus Praha; vyššie – 76 okresov a 22 pražských správnych obvodov, 13 krajov a hlavné mesto Praha.
Telefónna predvoľba: +420
Medzinárodná poznávacia značka: cz
Internetová doména: .cz
HDP na obyvateľa: 477 361 Kč (údaj z roku 2017)
Miera nezamestnanosti: 2,3 % (údaj z roku apríl 2018)
Štátny sviatok
dátum sviatok
1.1. Den obnovy samostatného ceského štátu, Nový rok
1.5. Sviatok práce
8.5. Den oslobodenia
5.7. Den slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda
6.7. Upálenie majstra Jána Husa
28.9. Den ceskej štátnosti, Sviatok Svätého Václava
28.10. Vznik Ceskoslovenska (hlavný štátny sviatok)
17.11. Den boja za demokraciu a slobodu
24.12. Štedrý vecer, Adam a Eva
25.12. 1. sviatok vianocný
26.12. 2. sviatok vianocný
Vznik štátu: 30.12.1992 ()
Hlava štátu: Miloš Zeman (vo funkcii od 8.3.2018)
Predseda vlády: Andrej Babiš (znovu menovaný dňa 6.6.2018)
Minister zahraničných vecí: Tomáš Petříček (od 16.10.2018)
Výkonná moc v štáte: Prezident je hlavou štátu. Vláda je vrcholným orgánom výkonnej moci.
Zákonodarný orgán: Parlament ČR sa skladá z dvoch komôr - Poslaneckej snemovne (200 poslancov) a Senátu (81 senátorov).
Uznanie SR: 30.12.1992
Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR: 30.12.1992
Časové pásmo: 0h;SEČ
Internetová stránka ministerstva zahraničných vecí: www.mfa.cz
   
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY SR

SI Praha

Name:
slovak native
The Slovak Institute in Prague
Street:
Town:
slovak native
Prague
ZIP:
State:
slovak native
Phone: +420 224948135, +420 224218019
Mobile phone:
Fax:
E-mail: si.prague@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/web/sipraha

ZÚ Praha

Name:
slovak native
The Embassy of the Slovak Republic in Prague
Street:
Town:
slovak native
ZIP:
State:
slovak native
Phone: +420 233113051
Mobile phone:
Fax: +420 233113054
E-mail: emb.prague@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/web/praha
   
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY KRAJINY PRE SR
HONORÁRNE KONZULÁTY
Consular Office of the Slovak Republic in Brno
Consular Office of the Slovak Republic in Brno
Konzul: Jaroslav Weigl
otvorený: 30.09.2013
adresa: Honorárny konzulát Slovenskej republiky
IBC
Příkop 4
602 00 Brno

Mobil.: +420 734 287 623
Tel.: +420-511 440 079
Fax.:
E-mail.: info@konzulat.eu
konzulárny obvod: územie krajov: Juhomoravský, Moravskosliezsky, Olomoucký, Zlínsky a Vysočina
   
VÍZOVÉ, KONZULÁRNE, TURISTICKÉ A INÉ UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Podmienky vstupu:
 • bezvízový styk, 
 • občania Slovenskej republiky môžu cestovať na územie Českej republiky s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom; doklad musí byť platný pri vstupe do krajiny aj pri výstupe z krajiny; deti do 15 rokov musia mať vlastný platný cestovný pas.
Colné a devízové predpisy: Fyzická osoba môže do Českej republiky zo štátov EU dovážať, alebo v Českej republike prevážať vybrané výrobky zaťažené spotrebnou daňou, ktoré sú určené k jej spotrebe v nasledujúcom množstve :-minerálne oleje, množstvo dopravované v bežných nádržiach zvýšené o 20 l- konzumný lieh a liehoviny 10 l konečných výrobkov
- pivo 110 l - medziprodukty 20 l
- vína 90 l, z toho u šumivých vín 60 l- cigareta 800 ks
- cigarilos a cigary o váhe menšej ako 3 gr/ks 400 ks- ostatné cigary 200 ks
- tabak k fajčeniu 1 kg.

Colný úrad môže rozhodnúť o tom, že za vybrané výrobky určené pre osobnú spotrebu je možné považovať i väčšie množstvo než hore uvedené.
Dovoz napr. poľnohospodárskych produktov odpadov, zvierat a pod. je upravovaný špeciálnymi zákonmi Českej republiky a v týchto prípadoch doporučujeme kontaktovať Generálne riaditeľstvo ciel na stránke www.cs.mfcr.cz, kde obdržíte príslušné informácie.
Informácia pre motoristov:

Povinná výbava vozidiel

 

1. Rezervná pneumatika

Motorové vozidlá sú povinné mať rezervnú pneumatiku. Táto povinnosť sa netýka len vozidiel bez indikácie defektu pneumatiky, ktoré budú vybavené prostriedkami pre bezdemontážnu opravu pneumatík. Osobné vozidlá uvedené do prevádzky pred 15. septembrom 2009 túto možnosť majú len vtedy, ak s nevybavením vozidla rezervnou pneumatikou súhlasí výrobca vozidla, prípadne ak sú rovnaké vozidlá (vozidlá rovnakého typu) uvádzané na trh bez rezervných pneumatík. Vozidlá kategórií M2, M3, N2 N3 (t. j autobusy a nákladné vozidlá) je možné prevádzkovať bez rezervného kolesa aj v prípade, keď nebudú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu pneumatiky, a to za predpokladu, že pre prípady opráv pneumatík bude uzatvorená zmluva na nonstop asistenčné služby poskytované na celom území ČR.

 

2. Náhradné žiarovky u motocyklov

Počnúc 15. septembrom 2009 nemusia byť motocykle registrované v ČR vybavené náhradnými žiarovkami. Postačí, ak motocykle budú vybavené minimálne jednou náhradnou poistkou.

 

3. Požiadavky na autolekárničky

Od 1. januára 2011 vo všetkých vozidlách je lekárnička povinnou výbavou, vrátane jej doplnenia letákom o postupe pri zvládaní dopravnej nehody.

 

4. Reflexné vesty

Od 1. januára 2011 musia byť všetky motorové vozidlá registrované v ČR povinne vybavená reflexnou vestou, resp. iným odevným doplnkom s označením z retroreflexného materiálu (napr. trakmi). Táto povinnosť sa týka aj motocyklov. Požiadavky na povinnú výbavu sa netýkajú cudzozemských vozidiel, pretože požiadavky na povinnú výbavu sa podľa Dohovoru o cestnej prevádzke (Viedeň, 1968) riadia podľa požiadaviek platných v štáte, v ktorom je vozidlo registrované.

 

5. Zmeny v dopravných predpisoch ČR od 1.1.2013


colníci majú oprávnenie zastavovať z idúceho vozidla iné idúce vozidlá v rovnakom smere jazdy pomocou rozsvieteného nápisu „STOP“, a to spredu i zozadu,
zavádza sa inštitút nazvaný „exekúcia pozastavením vodičského oprávnenia“. Túto exekúciu je možné uložiť osobám žijúcim v ČR v prípade, ak exekútor vymáha dlžné výživné na neplnoleté dieťa. Dňom doručenia exekučného príkazu sa povinnému pozastavuje vykonávanie vodičského oprávnenia až do zrušenia pozastavenia. Počas tejto doby povinný nesmie viesť motorové vozidlo. Povinný bez meškania odovzdá vodičský preukaz a počas doby exekúcie mu nemožno vydať iné vodičské oprávnenie. Exekútor zruší exekučný príkaz vtedy, ak povinný preukáže, že na uspokojovanie svojich základných životných potrieb a tiež osôb, ku ktorým má vyživovaciu povinnosť, nevyhnutne potrebuje vodičské oprávnenie, alebo ak povinný zaplatí nedoplatok výživného na neplnoleté dieťa, s vodičským preukazom na vozidlá kategórie B možno automaticky viesť i jednostopové vozidlá skupiny A1 (do objemu 125 ccm s automatickou prevodovkou, skútre). Toto oprávnenie sa nevyznačuje do vodičského preukazu. Oprávnenie sa týka len územia Českej republiky. Ďalej sa zavádza možnosť získať vo veku 20 rokov vodičské oprávnenie skupiny A za podmienky dvojročnej praxe v skupine A2 (doplňovacia skúška). Ďalším opatrením je zvýšenie vekovej hranice pri jednotlivých skupinách vodičského oprávnenia.

 

V ČR možno vodičské oprávnenie udeliť osobe, ktorá dosiahla:
15 rokov - skupina AM,
16 rokov - skupina A1,
17 rokov - skupina B1 a T,
18 rokov - skupiny A2, B, B+E, C1 a C1+E,
21 rokov - skupiny C, C+E, D1, D1+E,
24 rokov - skupina A, D a D+E.

 

Oprávnenie viesť vozidlo skupiny A1 bez toho, aby bolo zapísané vo vodičskom preukaze, sa vzťahuje i na držiteľov vodičských preukazov cudzích štátov s oprávnením na vedenie vozidiel skupiny B, zavádza sa tzv. objektívna zodpovednosť prevádzkovateľa vozidla, ktorou sa má pri prerokovávaní priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti premávky znemožniť časté vyhováranie sa na tzv. blízku osobu. V prípade, keď sa nepodarí zistiť totožnosť vodiča, ktorý sa s vozidlom dopustil dopravného priestupku, pokutu namiesto neho zaplatí prevádzkovateľ daného vozidla.

 

Objektívna zodpovednosť prevádzkovateľa vozidla sa týka prípadov, keď budú súčasne splnené tieto podmienky:
porušenie pravidiel prevádzky vykazuje znaky priestupku, nejde o dopravnú nehodu, porušenie pravidiel prevádzky sa zistilo automatizovaným systémom bez obsluhy (napr. automatizovaným radarom), alebo k nemu došlo nedovoleným zastavením alebo státím (t. j. nesprávnym parkovaním), totožnosť vodiča vozidla nie je známa.

 

Prevádzkovateľovi vozidla sa uloží pokuta vo výške, ktorá zodpovedá pokute za daný priestupok, ktorého sa vodič s vozidlom dopustil, pričom nesmie presiahnuť sumu 10 000 Kč.
Tento postup možno uplatniť i voči prevádzkovateľom vozidiel registrovaných v iných štátoch, ak sa ich prevádzkovateľ dá zistiť.

 

Za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti premávky na pozemných komunikáciách možno v ČR uložiť pokutu vo výške od 1 500,- – 50 000,-Kč. Taktiež možno uložiť zákaz činnosti od 1 do 2 rokov. Priestupky rieši obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou. Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právnu moc.
V blokovom konaní (na mieste) možno uložiť pokutu vo výške do 2 500,-Kč. Priestupok, za ktorý sa ukladá zákaz činnosti, nemožno prerokovať v blokovom konaní.

 

Cudzinci

 

Vodičské preukazy

Držiteľ platného vodičského preukazu členského štátu EÚ, ktorý má na území ČR obvyklé bydlisko, môže (ale nie je povinný) požiadať príslušný obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou o vydanie vodičského preukazu ČR výmenou za vodičský preukaz členského štátu EÚ.

Držiteľ platného vodičského preukazu členského štátu EÚ, ktorý má na území ČR obvyklé bydlisko, môže požiadať príslušný obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou o vydanie vodičského preukazu ČR ako náhradu za vodičský preukaz stratený odcudzený alebo poškodený, pričom je povinný poskytnúť všetky údaje potrebné na jeho vydanie. Obecný úrad overí poskytnuté údaje na príslušnom úradu členského štátu, ktorý tento vodičský preukaz vydal, a oznámi mu stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie tohto vodičského preukazu.

 

Postup v prípade dopustenia sa priestupku cudzincom na území ČR

Ak sa cudzinec dopustí dopravného priestupku a tento nie je vyriešený na mieste, polícia postúpi riešenie priestupku na obec s rozšírenou právomocou, v obvode ktorej k priestupku došlo. Obec (správny orgán) začne správne konanie o priestupku a vyzve porušiteľa na jeho prerokovanie na ústnom konaní. Ak sa porušiteľ nemôže dostaviť na prerokovanie, je vhodné, aby svoju neprítomnosť pred konaním vysvetlil, to znamená písomne oznámil, že sa nedostaví, a napíše svoje stanovisko k priestupku. V prípade, že ide o komplikovanejšiu záležitosť, môže požiadať správny orgán, aby prerokovanie priestupku postúpil inému správnemu orgánu (obci), ktorý mu vyhovuje, kam by sa mohol dostaviť. Ak tak neurobí, a nebude so správnym orgánom vôbec komunikovať, dostane druhú výzvu na dostavenie sa. Ak celkom ignoruje počínanie správneho orgánu, tento vydá rozhodnutie, ktorého výsledkom môže byť nielen uloženie pokuty, ale i napr. zákaz vedenia motorových vozidiel (na území ČR). Toto rozhodnutie pošle porušiteľovi s možnosťou odvolania sa voči nemu.

Ak porušiteľ, ktorý si nesplnil povinnosť uloženú správnym orgánom, vycestuje na územie ČR a polícia by ho kontrolovala, a zistila by, že rozhodnutím správneho orgánu má zákaz vedenia motorových vozidiel, vodičský preukaz odoberie (zadrží).

 

Povinnosti vodiča vozidla v Českej republike

Podľa zákona o pozemných komunikáciách je vodič vozidla bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť povinný odstrániť diel diaľničného kupónu preukazujúceho úhradu časového poplatku z viditeľného miesta vo vozidle (spravidla z predného skla vozidla), akonáhle skončila jeho platnosť. Táto povinnosť vyplýva zo zákona a jej nesplnenie môže mať za následok finančnú sankciu. Výška finančnej sankcie je úmerná sankčnému systému Českej republiky v rámci priestupkov v oblasti premávky  na pozemných komunikáciách.

 

Miestne špecifiká

Vodiči, pozor - s účinnosťou od 1.7.2006 vstupujú do platnosti nové pravidla cestnej premávky upravené novelou zákona č. 361/2000 Zb. Základné zmeny v nových pravidlách podľa okruhov problematiky:-celoročné svietenie;
-úprava postihu pri jazde pod vplyvom alkoholu a drogy;-detské autosedačky;
-povinné prilby pre cyklistov;
-telefonovanie za jazdy;-zastavenie a státie;
-jazda v jazdných pruhoch;
-jazda v kruhových objazdoch;-jazda nákladných vozidiel;
-zákaz používania antiradarov;-prejazdný jazdný pruh na diaľnici.

Podrobnosti nájdete na webovej stránke: www.novapravidla.cz

 

Dátum poslednej aktualizácie: 07/03/2019

Doprava:

Letecká - trasa Praha – Bratislava, cena je rôzna, záleží od leteckej spoločnosti, ročného a turistického obdobia.


Vlaková - české ani slovenské železnice pri kúpe cestovného lístka v medzištátnej preprave nevyberajú Eurocity resp. Intercity príplatky. Odporúčame využiť rôzne zľavy napríklad – Kilometrickú banku ČD 2000 ( pozn.: pri použití českej kilometrickej banky /na 2000 km, platí 6 mesiacov za 1300 Kč/ nie je potrebné zaplatiť osobitný príplatok na vlakoch Eurocity a Intercity. Takže pri kombinovaní českej kilometrickej banky s cestovným lístkom zakúpeným od slovensko – českého pohraničného bodu do Bratislavy vychádza cena cestovného lístka na vlak kategórie EC 2. trieda spolu s miestenkou na úsek Praha – Bratislava cca. 340 Kč), City Star Slovakia (pozn. zľava platí aj pre viac osôb), prípadne kombinovať zakúpenie cestovného lístka s „Kartou Z“ (pozn. Kartu Z možno zakúpiť vo väčších železničných staniciach v ČR a v niektorých vybraných železničných staniciach v SR – k vystaveniu Karty Z je potrebné mať so sebou fotografiu /formát na občiansky preukaz /s osobným dokladom, uhradenie správneho poplatku 100 Kč a platí jeden rok od dátumu vydania). Na úseku Bratislava - Praha – Bratislava je rýchlejší a pohodlnejší vlak Eurocity /viac ako 40 minút / alebo Express ako autobus. Pri využití zliav je vlak lacnejší ako autobus (je potrebné prirátať poplatok za batožinu).
Vlakové spoje spájajú Prahu nielen s Bratislavou, ale aj inými významnými mestami a turistickými destináciami v SR (napr..: Žilina, Banská Bystrica, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Poprad, Košice, Humenné, atď. ) Autobusová - na úseku Bratislava – Praha - Bratislava, premáva viacero liniek vrátane rôznych súkromných dopravcov. Priame autobusové linky z Prahy, Brna, Ostravy sú i do iných miest v SR, napr. Žilina, Košice, Prešov a pod. Cena je určená jednotlivými dopravnými spoločnosťami.

Poplatky za diaľničné známky na rok 2017 sú nasledovné:

Vozidlá do 3,5 t:
ročná známka -1500,- Kč
mesačná známka - 440,- Kč
10-dňová známka -310,- Kč

Vozidlá nad 3,5 t sú povinné byť vybavené elektronickým zariadením, tzv. palubnou jednotkou na výber mýtneho.

Orientácia v Prahe - príchod do miesta Veľvyslanectva SR

Autom trasa A - príjazd po diaľnici D1: ul. Brnenská, ul. 5. května, Nuselský most, Legerova ulica, Wilsonova ul., Hlávkův most, Bubenská ul., Veletržní ul., Letenské nám., ul. Milady Horákovej a na križovatke so Svatovítskou ulicou odbočiť (vpravo), ďalej po Svatovítskej ku kruhovému objazdu, prvý výjazd ul. Československé armády, Jaselská, Na Zátorce. Budova ZÚ SR je prvá za križovatkou ulíc Jaselská, Pelléova, Pod kaštany a Na Zátorce po pravej strane.
Autom trasa B – príjazd po diaľnici D 1: ul. Brnenská, ul. 5. května, odbočiť na Jižní spojka (v Spořilove), pokračovať na Barrandovský most, odbočiť na tunel Mrázovka a Strahovský tunel, Patočková ul., ul. Milady Horákovej na križovatke s ul. Svatovítskou odbočiť vľavo ďalej po Svatovítskej ku kruhovému objazdu, prvý výjazd ul. Československé armády, Jaselská, Na Zátorce. Budova ZÚ SR je prvá za križovatkou ulíc Jaselská, Pelléova, Pod kaštany a Na Zátorce po pravej strane.

Autobusom – príchod na autobusovú stanicu Florenc:
zo zastávky metra „Florenc“ linky metra „B“ - žltá (smer Zličín) cestovať dve zastávky – „Můstek“, prestúpiť na linku metra „A“ – zelená (smer Dejvická); vystúpiť na zastávke „Hradčanská“. Následne prejsť ulicou Pod kaštany k budove ZÚ, ktorá je za križovatkou ulíc Pod kaštany, Na zátorce, Pelléova a Jaselská po pravej strane.
Vlakom: príchod na stanicu Hlavní nádraží – zo zastávky metra linky „C“ - červená „Hlavní Nádraží“(smer Háje) cestovať jednu zastávku – „Muzeum“, prestúpiť na linku metra „A“ – zelená (smer Dejvická); vystúpiť na zastávke „Hradčanská“. Následne prejsť ulicou Pod kaštany k budove veľvyslanectva, ktorá je za križovatkou ulíc Pod kaštany, Na zátorce, Pelléova a Jaselská po pravej strane.
Vlakom: príchod na stanicu Holešovice – metrom linky „C“ – červená (smer Háje) zo zastávky „Nádraží Holešovice“ prestúpiť na zastávke „Muzeum“ na linku metra „A“ – zelená (smer Dejvická); vystúpiť na zastávke „Hradčanská“. Následne prejsť ulicou Pod kaštany k budove ZÚ, ktorá je za križovatkou ulíc Pod kaštany, Na zátorce, Pelléova a Jaselská po pravej strane.
Dopravy medzi jednotlivými dopravnými terminálmi

Doprava medzi letiskom v Ruzyni a terminálom stanice metra Dejvická (linka metra „A“ – zelená linka) je zabezpečená expresným autobusovým spojom MHD c. 119. Letiskom Ruzyne a terminálom stanice metra Zličín (linka metra „B“ – žltá linka) je zabezpečená expresným autobusovým spojom číslo 100.


Veľké železničné stanice a autobusové stanice (medzimestských a diaľkových liniek) sú vzájomne prepojené linkami metra, prípadne električkovými a autobusovými linkami.


Medzinárodné autobusové spoje, ako aj najdôležitejšie vnútroštátne diaľkové autobusové spoje využívajúautobusovú stanicu Florenc, ktorá je priamo napojená na linky metra „B“ – žltú a „C“ - červenú.


Medzištátne vlakové spoje využívajú železničné stanice Hlavní nádraží a Holešovice, ktoré sú priamo napojené na linku metra „C“ – červená

Dátum poslednej aktualizácie: 29/06/2017

Klimatické podmienky: Medzné súradnice: južné: 48°33´09´´ s. z. š.severné: 51°03´22´´ s. z. š.
západné: 12°05´33´´ v. z. d.
východné: 18°51´40´´ v. z. d.Časové pásmo: C.E.T. (+ 1 hod GMT) - ako väčšina krajín Európy.
Podnebie mierne, vnútrozemské, nesie všetky charakteristiky globálneho otepľovania a trendov.Minimálne zimné teploty sa pohybujú okolo -10°C, extrémne - 15°C. Maximálne letné teploty okolo 30°C.Bio predpoveď zodpovedá zemepisnej polohe, stav ozónu kolíše v závislosti od veľkosti ozónovej diery.Klimaticky predstavuje CR prechod medzi oceánskym a vnútrozemským podnebím, s priemernou ročnouteplotou medzi 6,6°C (Mariánské Lázne) a 9,7°C (Praha). Podnebie prináša teplé, ale často daždivé leto, chladnézimy s dostatočnými snehovými prehánkami najmä v horských polohách. Priemerné ročné zrážky na uvedených miestach dosahujú 690 - 491 mm. (V nížinách 40-100 dní s prehánkami, v horských polohách 130 dní).Najhorúcejším mesiacom je júl, najchladnejším január.
Vzdialenosti od jednotlivých morí: Baltické - 326 km, Adriatické - 322 kmHranice: Nemecko: 810 km, Poľsko: 762 km, Rakúsko: 466 km, Slovensko: 265 km. Celková dĺžka: 2 303 kmNajvyšší bod: Snežka - 1602 m.n.m.
Zdravotná starostlivosť: Úroveň zdravotníckej starostlivosti je rámcovo podobná s úrovňou v SR, vrátane analogického systému siete zariadení. V rámci reformy štátnej správy bola prenesená časť kompetencií a zodpovednosti od r. 2003 na miestne samosprávne celky, obce a kraje. Rozvíja sa sieť súkromných zdravotníckych zariadení - nemocníc, ambulancií, najmä v oblasti stomatológie. Na základe Nariadenia Rady EHS pri pobyte v inom členskom štáte EÚ a nečlenských štátoch Nórsko, Lichtenštajnsko a Island majú všetci slovenskí poistenci s trvalým bydliskom v SR , cestujúci na dovolenku, štúdium na stredných školách alebo vysokých školách, brigádu, au-pair pobyt, krátkodobú pracovnú cestu, návštevu do iného členského štátu EÚ, pracovníci v medzinárodnej doprave, diplomati a pod. nárok na poskytnutie nevyhnutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Pri cestách do členských krajín EÚ a teda aj Česka je od 01.01.2006 potrebné mať preukaz zdravotného poistenca, ktorý nahrádza dosiaľ používaný formulár E 111. O preukaz treba požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu s časovým predstihom, nakoľko jeho vybavovanie trvá 30 dní. Podľa smerníc EÚ č.1408/71 a č.574/72 je neodkladná a nevyhnutná zdravotná starostlivosť poskytovaná za rovnakých podmienok a v rovnakých cenách ako domácim poistencom, avšak predovšetkým pri stomatologickom ošetrení je potrebné počítať so spoluúčasťou pacienta. Odporúča sa poistencom, aby pred cestou do zahraničia uzavreli aj zmluvu o poistení liečebných nákladov v zahraničí.
Bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia: Bezpečnostné podmienky v ČR sú štandartné v rámci celého teritória krajiny. Obmedzenie cestovania v krajine neexistuje. Úroveň kriminality nepresahuje bežný európsky priemer. Väčšie mestá a turistické centrá (Praha, Brno, Ostrava, Karlove Vary), najmä počas turistickej sezóny zaznamenávajú vyšší výskyt bežných „vreckových krádeží“ ako finančných čiastok tak aj cestovných a iných dokladov. Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť svojim osobným dokladom a finančnej hotovosti hlavne v historických a turisticky zaujímavých častiach jednotlivých miest a v prostriedkoch hromadnej dopravy. Rovnako je potrebné venovať zvýšenú pozornosť motorovým vozidlám, ktoré sú často predmetom odcudzenia, prípadne vykradnutia. Novou formou páchania trestnej činnosti, najmä na území hlavného mesta Prahy sú podvody a kráže tzv. falošných policajtov, vystupujúcich v uniformách ako českí policajti, ktorí kontrolujú a okrádajú cudzincov turistov. Páchatelia tejto trestnej činnosti sa zgrupujú prevažne z radov cudzincov a situácia si vyžiadala zriadenie špecializovanej jednotky v Prahe na potláčanie tejto trestnej činnosti.Ďalšou novou a mimoriadne nebezpečnou formou trestnej činnosti sa stali podvody s kreditnými kartami pri výberoch hotovosti v bankomatoch, kde miniatúrne čítacie zariadenia a minikamery umiestnené pred štrbinami bankomatov dokážu prečítať dáta z magnetického prúžku karty a poslúžiť tak k výrobe falošnej kópie karty.Medzi priority poriadkovej a dopravnej polície, po úspešných preventívno-bezpečnostných akciách, patrí i naďalej preventívna činnosť v oblasti dopravnej bezpečnosti na cestách s cieľom znížiť vysoký stav nehodovosti a úmrtnosti pri dopravných nehodách. Najčastejšími príčinami nehôd sú nedanie prednosti v jazde, neprimeraná rýchlosť , nesprávne predchádzanie a nesprávny spôsob jazdy.Boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prostitúciou je stále aktuálnou témou v ČR. V rámci snahy o zníženie výskytu tohto negatívneho javu, najmä v česko-nemeckom pohraničí, vykonáva polícia často rozsiahle bezpečnostné akcie v nočných kluboch a erotických salónoch.
Dôležité telefónne čísla: Polícia: 158
Mestská polícia 156Záchranná služba 155
Požiarna služba 150
Informácie o telefónnych číslach: - v Českej republike 1180 - v zahraničí 1181Informácie o prečíslovaní telefónnych staníc 14111
Linka pomoci motoristom 1230Smerové kódy miest boli zrušené a stali sa súčasťami nových telefónnych čísiel, po komplexnom prečíslovaní telefónnych čísiel v CR od 22.9.2002.Smerový kód z CR do SR 00 421/
Odporúčame z CR do SR telefonovať prostredníctvom služby X-call Českého Telekomu (pevná linka), ktorá je zhruba o 1/3 lacnejšia 970-00421/
   
Pre viac informácií si prečítajte aj konzulárne informácie v sekcii Konzulárne informácie a navštívte stránku zastupiteľského úradu daného štátu v sekcii Všetky zastupiteľstvá .
   
OBCHODNO-EKONOMICKÉ VZŤAHY, INFORMÁCIE PRE PODNIKANIE
AKTUÁLNE SPRÁVY
 • ikonka galerie
  04.07.2019
  | Aktivity štátnych tajomníkov | Česko
  Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a osobitný predstaviteľ ministra pre predsedníctvo Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Lukáš Parízek prijal 4. júla 2019 námestníka ministra zahraničných vecí Českej republiky pre riadenie sekcie mimoeurópskych krajín, ekonomickej a rozvojovej spolupráce Martina Tlapu.
 • ikonka galerie
  03.07.2019
  | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Česko
  Vo štvrtok 4. júla o 18:00 hod sa uskutoční vernisáž akademického maliara Juraja Oravca.
 • ikonka galerie
  26.06.2019
  | Odbor kultúrnej diplomacie | Česko
  Pod vedením generálneho riaditeľa Sekcie ministra M. Kottmana a námestníka ministra zahraničných vecí ČR T. Kryla sa 25. júna 2019 na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutočnilo rokovanie o zriadení Českého domu v Bratislave.
 • ikonka galerie
  30.05.2019
  | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Česko
  Slovenský inštitút v Prahe pozýva na autorské predstavenie svetoznámeho slovenského míma a režiséra Milana Sládka: Krížová cesta, ktoré sa uskutoční 3. júna o 19:00 h.
 • ikonka galerie
  ikonka suboru
  29.05.2019
  | Aktivity ministra | Česko
  Stretnutie s českým prezidentom Milošom Zemanom, rokovania s rezortným partnerom Tomášom Petřičkom, ale aj otvorenie výstavy venovanej udalostiam z roku 1989, či oslavy 10. výročia otvorenia budovy slovenského veľvyslanectva. To boli hlavné body pracovnej návštevy ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka v Prahe, ktorá sa uskutočnila dnes 29. mája 2019.
DÔLEŽITÉ ADRESY A LINKY
Internetová stránka MZV krajiny: http://www.mfa.cz
Dôležité telefónne čísla: Polícia: 158
Mestská polícia 156Záchranná služba 155
Požiarna služba 150
Informácie o telefónnych číslach: - v Českej republike 1180 - v zahraničí 1181Informácie o prečíslovaní telefónnych staníc 14111
Linka pomoci motoristom 1230Smerové kódy miest boli zrušené a stali sa súčasťami nových telefónnych čísiel, po komplexnom prečíslovaní telefónnych čísiel v CR od 22.9.2002.Smerový kód z CR do SR 00 421/
Odporúčame z CR do SR telefonovať prostredníctvom služby X-call Českého Telekomu (pevná linka), ktorá je zhruba o 1/3 lacnejšia 970-00421/
MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY
KULTÚRNA VÝMENA A KRAJANIA
Kultúrna výmena:

Kultúrne vzťahy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou sú intenzívne, rôznorodé a prebiehajú prakticky na všetkých úrovniach. Zvlášť potešiteľné je, že tento proces je vo svojej podstate spontánny a autentický, vykazujúci trvalo vzostupnú kvalitu i kvantitu. Týka sa to najmä tradičnej kultúry, výmien folklórnych súborov, participácie na letných ľudových festivaloch, hosťovaniach rôznych amatérskych hudobných telies, predvádzania ľudových remesiel a podobne. To je dôkazom, že vzťah medzi oboma národmi nie je poškodený, naopak, možno konštatovať čoraz intenzívnejší záujem o kultúrnu spoluprácu na úrovni nižších samosprávnych celkov či miest. Avšak nejde iba o folklór. Čoraz častejšie sa objavujú rôzne česko-slovenské, resp. čisto slovenské kultúrne festivaly, ktorých vznik nie je iniciovaný štátom, ale buď orgánmi samosprávy, alebo lokálnymi neziskovými organizáciami (napr. Dni slovenskej kultúry v Plzni, v Českých Budějoviciach, v Moravskej Třebovej, v Kroměříži, Jihlave, prezentačné podujatia v Karlových Varoch, v mestskej časti Praha 7 a pod.), nehovoriac o tradičných stretnutiach Čechov a Slovákov v Luhačoviciach, alebo činnosti tzv. Česko-slovenského duchovného parlamentu. Významná časť kultúrnych stykov medzi oboma krajinami sa odohráva aj na báze súkromných kontaktov. Na úrovni profesionálneho umenia je kultúrna výmena rovnako intenzívna, či sa to týka inštitucionálne garantovaných projektov, alebo projektov rôznych nadácií či spoločenských organizácií. Už dlhé roky sa uskutočňujú tradičné výmeny či recipročné podujatia typu Dni slovenského divadla v Prahe, Dni Astorky v Prahe, pričom divadelné projekty realizujú špičkoví slovenskí umelci aj v mestských divadlách, ako napr. Cheb, Plzeň, Ostrava či Pardubice. Uskutočňujú sa aj početné výstavy slovenských výtvarníkov v českých galériách, alebo hosťovania popredných slovenských hudobných telies na českých hudobných festivaloch a koncertných cykloch. Intenzívne kontakty sú aj medzi vrcholnými slovenskými a českými kultúrnymi ustanovizniami typu Národné múzeum, Národná knižnica či Národná galéria. Významné postavenie v slovensko-českých kultúrnych vzťahoch má Mesiac českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti, ktorý sa koná každoročne v jesenných mesiacoch. Je to podujatie, ktoré svojím významom, žánrovým rozsahom a spoločenským dosahom prispieva vari najvýraznejšie k prehlbovaniu vzájomného poznania medzi oboma národmi. V novembri 2005 bola ministrami kultúry SR a ČR podpísana zmluva o spolupráci medzi oboma krajinami. Predmetom zmluvy je ďalší rozvoj spolupráce vo všetkých oblastiach kultúry so zvlašnym dôrazom na skvalitnenie prípravy a realizácie Mesiaca slovenskej a českej kultúrnej vzájomnosti, ako i stabilizovanie podpory významných prezentačných prehliadok slovenského umenia a kultúry v Českej republike.<br/> Rozvoju kultúrnej spolupráce výrazne napomáha aj činnosť Slovenského inštitútu v Prahe samostatnými kultúrnymi podujatiami vo všetkých oblastiach kultúry a umenia SR. SI zároveň participuje sprievodnými podujatiami na komplexných prezentáciách SR v Prahe a v regiónoch ČR. <br/>Slovenský inštitút v Prahe je kultúrno - informačná inštitúcia zriadená na prezentáciu Slovenska v zahraničí · prostredníctvom šírenia poznatkov o jeho histórii a o aktuálnom dianí v oblasti kultúry a umenia· prostredníctvom propagovania Slovenska ako krajiny atraktívneho cestovného ruchu a bohatého kúpeľníctva· prostredníctvom vytvárania priestoru pre obchodno - ekonomické kontakty a činnosť medzi Slovenskou republikou a Českou republikou <br/>Adresa:<br/>Slovenský inštitút v Prahe, <br/>Jilská 450/16, 110 00 Praha 1<br/>Tel.<br/>224 94 81 35<br/>Fax.:<br/>224 94 90 42e-mail: slovensky_institut@iol.cz<br/><br/>Dramaturgia:<br/>Email: dramaturgia.si@volny.cz, tel. 224 947 132, fax 224 948 137<br/>Internet: Slovensky_institut@iol.cz

Krajania a krajanské komunity:

Slovenská krajanská komunita je najpočetnejšia a svojim významom a vplyvom snáď aj najvýraznejšia menšinová komunita v Českej republike. Aktivita krajanov je veľmi pestrá a zameriava sa predovšetkým na udržiavanie slovenského povedomia, kultiváciu materinského jazyka a šírenie poznatkov o Slovensku v Českej republike. Z organizovaných spolkov sú najvýznamnejšie a najaktívnejšie: Obec Slovákov, Klub slovenskej kultúry, Slovensko-český klub, Spoločnosť Jána Kollára, Štefánikova spoločnosť a iné.