Česko - podmienky vstupu a cestovania

18.5.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV
17. mája 2020 o 24:00 hod. bol na území ČR ukončený núdzový stav, ktorý bol vyhlásený od 12. marca 2020 (14.00h). Naďalej platia mimoriadne opatrenia vyhlásené v súvislosti s epidémiou COVID-19 
 
 

Podmienky vsuptu do Českej republiky

 
S účinnosťou od 18.mája 2020 od 00:00 hod. naďalej platí zákaz vstupu na územie ČR pre všetkých cudzincov, ktorí nemali ku dňu 12. marca 2020 na území ČR prechodný pobyt nad 90 dní alebo trvalý pobyt; to neplatí pre:
 
 • rodinných príslušníkov občanov ČR alebo občanov EÚ s prechodným alebo trvalým pobytom na území ČR,

 

 • pre občanov EÚ a cudzincov s povoleným pobytom v EÚ, ktorí tranzitujú cez ČR za účelom cesty domov a majú k tomuto účelu vystavenú nótu ZÚ (prechod a repatriácia),

 

 • ak je vstup týchto cudzincov v záujme ČR,

 

 • pre cezhraničných pracovníkov, žiakov a študentov,  ktorí za účelom výkonu práce alebo štúdia v ČR pravidelne oprávnene prekračujú štátne hranice s ČR zo susedného štátu,

 

 • pre pracovníkov medzinárodnej dopravy,

 

 • pre pracovníkov servisu kritickej infraštruktúry,

 

 • pre diplomatov a úradníkov medzinárodných organizácií,

 

 • v naliehavých a mimoriadnych situáciách,

 

 • pre občanov EÚ, ktorí vstupujú na územie ČR preukázateľne za účelom výkonu ekonomickej činnosti, a to na dobu najdlhšie 72 hodín, a predložia potvrdenie o absolvovaní RT-PCR testu na prítomnosť SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom,

 

 • pre občanov EÚ, ktorí vstupujú na územie ČR  za účelom výkonu ekonomickej činnosti, alebo štúdia na vysokej škole a predložia potvrdenie o absolvovaní RT-PCR testu na prítomnosť SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom, nie starší ako 4 dni,

 

 • sezónnych zamestnancov, ktorí predložia potvrdenie o absolvovaní RT-PCR testu na prítomnosť SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom, nie starší ako 4 dni

 

 • kľúčových pracovníkov, ktorým bolo vydané vízum od 11.mája 2020 a ich rodinných príslušníkov, ktorí ich sprevádzajú a ktorým bolo vydané vízum od 11. mája 2020, ktorí predložia potvrdenie o absolvovaní RT-PCR testu na prítomnosť SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom, nie starší ako 4 dni 

 

 • pracovníkov v zdravotníctve a sociálnych službách, ktorým bolo vydané vízum od 11.mája 2020 a ich rodinných príslušníkov, ktorí ich sprevádzajú a ktorým bolo vydané vízum od 11. mája 2020, ktorí predložia potvrdenie o absolvovaní RT-PCR testu na prítomnosť SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom, nie starší ako 4 dni 

 

 • držiteľov dlhodobého víza za účelom prevzatia povolenia k pobytu, ktorí predložia potvrdenie o absolvovaní RT-PCR testu na prítomnosť SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom, nie starší ako 4 dni

 

 • pre manželov a maloleté deti cudzincov s povolený dlhodobým alebo trvalým pobytom na území ČR, ktorým bolo vydané dlhodobé vízum a predložia potvrdenie o absolvovaní RT-PCR testu na prítomnosť SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom, nie starší ako 4 dni
 
pokiaľ je dôvod vstupu doložený  zodpovedajúcim dokumentom.
 
 
Podmienky pre vstup na územie ČR a karanténne opatrenia sú od 18.5.2020 upravené Ochranným opatrením Ministerstva zdravotníctva ČR č. MZDR 20599/2020-1/MIN/KAN z 15. mája .2020
 
 
Schválením tohoto opatrenia nedochádza z hľadiska podmienok vstupu do ČR k výrazným zmenám. Rozširuje sa okruh cudzincov z krajín mimo EÚ, ktorým môže byť vydané pobytové oprávnenie. Naďalej platí, že osoby vstupujúce na územie ČR, okrem vymedzených výnimiek povinnosť buď predložiť potvrdenie o absolvovaní TR-PCR testu alebo nahlásiť svoj vstup krajskej hygienickej stanici, ktorá rozhodne o nevyhnutných karanténnych opatreniach. Karanténa však nebude nariadená, pokiaľ daná osoba potvrdenie o absolvovaní testu predloží krajskej hygienickej stanice do 72 hodín od vstupu do ČR.
 
 
Bližšie informácie sú uverejnené na webovej stránke Ministerstva vnútra ČR
 
 
 
 
 
 
V súlade s platnými podmienkami pre vstup a tranzit občanov členských krajín EÚ na a cez územie ČR sa musí občan SR pri prekročení štátnej hranice ČR pozemnou cestou alebo po prílete na letisko V. Havla v Prahe naďalej preukázať nótou Veľvyslanectva SR v Prahe, o vystavenie ktorej požiada miestne príslušný zastupiteľský úrad SR v krajine svojho dočasného pobytu.
 
 
 
Tranzit občanov SR územím Českej republiky je možný len z a účelom jednorázovej evakuácie do domovského štátu, nie je možný pre cestovanie za iným účelom (napr.  v žiadnom prípade „NIE“  zo SR cez ČR do Nemecka, Nórska a pod.).
Občan SR po prílete do Prahy alebo pri prekročení pozemných hraníc ČR komerčným autobusovým spojením smerujúcim do Prahy nesmie použiť na transfer z letiska V. Havla v Prahe alebo autobusovej stanice v Prahe na Slovensko vnútroštátnu autobusovú alebo vlakovú dopravu, ani zdieľanú taxislužbu ČR. 
 
 
 
 
Transfer z Prahy na Slovensko „shuttle busmi“ organizovanými MZVEZ SR bude zabezpečený len tým občanom SR, ktorí požiadajú o vystavenie nóty miestne príslušný zastupiteľský úrad SR v zahraničí, 72 hodín pred plánovaným príletom alebo  príchodom do Prahy. 
 
 
Počas núdzového stavu je zakázaný pohyb a pobyt na všetkých miestach mimo bydliska bez ochranných prostriedkov dýchacích ciest (nos, ústa) ako je respirátor, rúška, šatka, šál alebo iné.