Elektronický jednotný systém colnej deklarácie - Ventanilla Única

29.3.2012 | Ekonomické správy | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Mexiko

Slovenské veľvyslanectvo v Mexiku upozorňuje na zavedenie jednotného portálu colnej deklarácie(Ventanilla Unica) a spustenie jeho plnej prevádzky. Od júna 2012 budú dovozcovia, vývozcovia a colní zástupcovia povinní predložiť všetky potrebné dokumenty digitálne prostredníctvom internetového portálu https://www.ventanillaunica.gob.mx.

Je nutná registrácia do tohto systému, pričom zahraniční importéri sa môžu registrovať ako sin FIEL, mexické spoločnosti musia požiadať o autorizáciu elektronického podpisu. Účet musí byť aktivovaný do piatich dní od obdržania prihlasovacích údajov.

Existuje len jeden spôsob úhrady colných poplatkov a to automatickou platbou z účtu, ktorý bol uvedený pri registrácii. Každá obchodná operácia stále vyžaduje colného deklaranta, ktorý zostane ako jediná oprávnená osoba, ktorá môže potvrdiť colné vyhlásenie. Akýkoľvek druh transakcie ktorá podlieha precleniu musí mať dokumentáciu v COVE (Comprobante de Valor Electrónico), čo je systém, ktorý potvrdzuje hodnotu tovaru a poskytuje informácie z prepravných dokumentov v prípade konsolidovaných zásielok. Elektronická verzia musí spĺňať tieto technické požiadavky - formát PDF, 8-bit v stupňoch šedi, 300 DPI, bez použitia OCR (Optical Character Recognition) a žiadne prázdne listy.

Pri každej z digitalizovaných dokumentov, systém vygeneruje číslo, ktoré je potrebné deklarovať v colnom vyhlásení. Každý elektronický dokument musí byť podpísaný operátorom. Podrobný návod pre používanie portálu je v prílohách.