Konzulárny deň v Reykjavíku

29.1.2019 | Krajania v zahraničí | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Island

V Reykjavíku sa 26. januára 2019 sa uskutočnil historicky prvý konzulárny deň Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Oslo. Počas konzulárneho dňa, ktorý sa uskutočnil na fare v Landakote, ktorú veľvyslanectvu poskytol slovenský biskup  Dávid Tencer, bolo možné podávať žiadosti spojené s vybavovaním legalizačnej, matričnej, štátoobčianskej agendy či agendy náhradných cestovných dokladov, na ktoré je v štandardných prípadoch potrebná osobná účasť na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Oslo. Rovnako bolo záujemcom poskytnuté poradenstvo, akým spôsobom postupovať najmä v prípadoch narodenia detí slovenských občanov na Islande. Rovnako boli slovenskí občania oboznámení so skutočnosťou, že v prípade straty či odcudzenia cestovného dokladu na Islande, majú možnosť s možnosťou požiadať o vystavenie Európskeho náhradného cestovného dokladu ktorékoľvek diplomatické zastúpenie členských štátov EÚ na Islande. 

 

Okrem toho navštívil konzul veľvyslanectva SR v Oslo Martin Bartoň aj sobotnú slovenskú školu v Reykjavíku, kde sa deti slovenských občanov učia základy slovenského jazyka, ako aj poznávať reálie Slovenskej republiky. Pri návšteve boli škole odovzdané učebné pomôcky a detské knižky v slovenskom jazyku. Konzulárny deň na Islande sa stretol s vysoko pozitívnou odozvou mladej a stále rastúcej slovenskej komunity.