Maďarsko

OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách pri cestách do zahraničia.

Využite tento systém pomoci vyplnením registračného formulára.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Vlajka
Svetadiel: Európa
Štátne zriadenie: demokratická republika
Oficiálny názov štátu:
slovensky Maďarsko
miestny názov Magyarország
miestny názov v latinke Magyarország
anglicky Hungary
Rozloha: 93.033 km2 km2
Počet obyvateľov: 9937000(údaj z roku 2011)
Hlavné mesto:
slovensky miestny názov anglicky
Budapešť Budapest Budapest
Počet obyvateľov hlavného mesta: 1729000 (údaj z roku 2011)
Úradný jazyk: maďarčina
Jazyky:
jazyk % zastúpenie
maďarský 93,6%
iné 6,4%
Mena: forint (HUF)
Dĺžka hraníc so susednými štátmi:
štát dĺžka hranice
Rakúska republika 366
Chorvátska republika 329
Rumunsko 443
Srbská republika 151
Slovenská republika 677
Slovinská republika 102
Ukrajina 103
Dĺžka pobrežia: 0 km
Administratívne územné členenie: 19 žúp a 22 miest so župnou správou
Telefónna predvoľba: ++36
Medzinárodná poznávacia značka: H
Internetová doména: hu
HDP na obyvateľa: 11 200 EUR (údaj z roku 2016)
Miera nezamestnanosti: 5,1% (údaj z roku 2016)
Národnostné zloženie:
národnosť % zastúpenie
Maďari 83,6%
Ostatní 5,6%
Náboženstvá:
náboženstvo % zastúpenie
rímskokatolícka cirkev 37,1%
reformovaná cirkev 11,6 %
evanjelická cirkev 2,2%
iné kresťanské 3,7%
bez vyznania 18,2%
Štátny sviatok
dátum sviatok
20.8. Deň sv. Štefana, zakladateľa štátu
15.3. Sviatok revolúcie a boja za slobodu /1848
23.10. Sviatok revolúcie a boja za slobodu /1956/
Vznik štátu: 28.10.1918 (Maďarská republika)
Hlava štátu: János Áder
Predseda vlády: Viktor Orbán
Minister zahraničných vecí: Péter Szijjártó
Dátum konania posledných volieb: 8. 4. 2018
Výkonná moc v štáte: vláda
Zákonodarný orgán: parlament
Uznanie SR: 01.01.1993
Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR: 01.01.1993
Časové pásmo: 0 h;SEČ
Internetová stránka ministerstva zahraničných vecí: www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
   
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY SR

GK Békešská Čaba

Name:
slovak native
Consulate General of the Slovak Republic in Békéscsaba
Street:
Town:
slovak native
ZIP:
State:
slovak native
Phone: +36 66445094
Mobile phone:
Fax: +36 66451824
E-mail: cg.bekescsaba@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/web

SI Budapešť

Name:
slovak native
The Slovak Institute in Budapest Szlovák Intézet, Budapest
Street: Rákóczi út. 15
Town:
slovak native
Budapest Budapest
ZIP:
State:
slovak native
Hungary Magyarország
Phone: +36 13274000
Mobile phone:
Fax: +36 13274008
E-mail: si.budapest@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/web/sibudapest

ZÚ Budapešť

Name:
slovak native
The Embassy of the Slovak Republic in Budapest Szlovák Köztársaság Nagykövetsége
Street: Stefánia út. 22-24
Town:
slovak native
Budapest Budapest
ZIP:
State:
slovak native
Hungary Magyarország
Phone: +36 14609010
Mobile phone:
Fax: +36 14609020
E-mail: emb.budapest@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/web/budapest
   
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY KRAJINY PRE SR
HONORÁRNE KONZULÁTY
VÍZOVÉ, KONZULÁRNE, TURISTICKÉ A INÉ UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Podmienky vstupu:

Občania SR môžu vstupovať na územie Maďarska ako turisti najviac na po dobu 90 dní s cestovným pasom alebo občianskym preukazom platným počas celého pobytu v Maďarsku. Nevyžaduje sa žiadna ďalšia doba platnosti dokladu po opustení územia Maďarska. V prípade, že Slováci tranzitujú cez Maďarsko do ďalších krajín, je nutné, aby mali doklad (pas alebo občiansky preukaz) platný aspoň takú dobu akú vyžadujú predpisy ďalších navštívených krajín.

Deti do 15 rokov musia mať vlastný platný cestovný pas. Ak maloleté dieťa cestuje samé, alebo v sprievode iných dospelých osôb, ako rodičov, odporúča sa mať písomný doklad o súhlase rodičov, zverenie dieťaťa do opatery s označením osôb, času ako aj miesta pobytu a pod. Ak nie je možné zabezpečiť text v maďarskom jazyku odporúča sa anglický text.

Upozornenie
V prípade, že Slovák pokračuje v ceste do tretej krajiny a na hranici zistí neplatnosť alebo absenciu potrebného dokladu musí sa vrátiť na Slovensko a zabezpečiť si platný doklad. Ak zistí stratu alebo odcudzenie dokladu v Maďarsku je potrebné túto skutočnosť nahlásiť na polícii v obvode, kde ku strate došlo, a s dokladom od maďarskej polície sa vrátiť do 48 hodín na Slovensko. Nie je potrebné kontaktovať Konzulárne oddelenie veľvyslanectva.Náhradný cestovný doklad sa v Maďarsku nevydáva ani na Veľvyslanectve SR ani na Generálnom konzuláte SR v Békešskej Čabe, keďže tento doklad je len na cestu do SR a maďarské orgány ho nevyžadujú.  

Ak sa občania SR chcú zdržiavať v Maďarskej republike nepretržite po dobu dlhšiu ako 90 dní sú povinní požiadať o registráciu na samosprávnom orgáne príslušnom podľa miesta pobytu. Povolenie na pobyt v Budapešti vydáva Úrad pre prisťahovalectvo a štátne občianstvo na adrese: Budafoki út č.60, Budapest XI., tel. 4639 102,4639 100. Na tej istej adrese sa nachádza aj tzv. kancelária pre doklady. Povolenie na pobyt mimo Budapešti vydávajú Regionálne úrady pre prisťahovalectvo, ktoré sídlia v župných mestách. 

Informácie o podmienkach registrácie pobytu v Maďarsku, ako aj o získaní povolenia k pobytu pre občanov tretích krajín, občianstva, matričných vecí a problematiky utečencov je možné nájsť v maďarskom , nemeckom a anglickom jazyku na internetovej stránke www.bmbah.hu

Dátum poslednej aktualizácie: 13/07/2017

Miestne špecifiká: Konzulárna služba
Konzulárne oddelenie zastupiteľského úradu zabezpečuje pre občanov SR výkon konzulárnych funkcií v zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch. Medzi tieto funkcie patrí predovšetkým pomoc občanom SR, ktorí sa ocitli na území Maďarska v núdzi. Čo môže pre občanov SR konzulárne oddelenie zabezpečiť:
a/ Vystaviť cestovný preukaz pre občana SR na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty, spravidla na návrat do SR. Pre vystavenie náhradného cestovného preukazu je potrebné osobne sa dostaviť na konzulárne oddelenie, predložiť 2 fotografie, uhradiť stanovený poplatok a predložiť doklad o nahlásení straty, resp. krádeže cestovného dokladu od príslušného oddelenia polície, resp. Úradu pre prisťahovalectvo a štátne občianstvo Maďarska.

b/ Kontaktovať príbuzných, resp. iné určené osoby v SR za účelom zaslania finančných prostriedkov potrebných na návrat do SR.

c/ Informovať príbuzných v prípade nehody, alebo úmrtia občana SR v Maďarsku.
d/ Odporučiť služby miestnych advokátov, tlmočníkov, lekárov.
e/ Kontaktovať občanov SR vo výkone trestu v Maďarsku za účelom poskytnutia konzulárnej pomoci.
Čo nemôže pre občanov SR konzulárne oddelenie urobiť:a/ Zasahovať do súdneho konania alebo ho iniciovať v mene občana SRb/ Poskytovať advokátske služby.
c/ Zasahovať do vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní.d/ Uhradiť účty občana SR za liečenie, ubytovanie, cestovné, alebo akékoľvek iné účty.e/ Zaobstarať prácu, poskytovať ubytovacie, sprostredkovateľské a iné služby, ktoré prináležia cestovným kanceláriám, leteckým spoločnostiam, alebo iným špecializovaným spoločnostiam.

Podmienky udeľovania víz Slovenskej republiky:Konzulárne oddelenie udeľuje národné vízum cudzincom z krajín mimo schengenského priestoru. Cudzinci s platným povolením na pobyt v Maďarsku (prechodný, alebo trvalý) môžu cestovať do SR bez víz.Prehľad vízového režimu SR je dostupný na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí SR http://www.mzv.sk/ – časť Cestovanie - Konzulárne informácie - Víza.Žiadosť o udelenie víza podáva cudzinec na predpísanom formulári osobne. O žiadosti o udelenie víza rozhodne konzulárne oddelenie do 30 dní od prijatia žiadosti. Na udelenie víza nie je právny nárok. K žiadosti o udelenie víza cudzinec predloží:
1. vyplnenú žiadosť o udelenie slovenského víza / tlačivo v niekoľkých jazykových mutáciách obdrží na konzulárnom oddelení, resp. je dostupná na internetovej stránke MZV SR/

2. platný cestovný doklad, do ktorého je možné udeliť vízum, platnosť ktorého je minimálne o 3 mesiace dlhšia, ako je predpokladaná platnosť požadovaného víza
3. jednu farebnú fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm, zobrazujúcu aktuálnu podobu s trojštvrťovým profilom tváre
4. platné národné vízum Maďarska

5. doklad deklarujúci účel pobytu v prípade, že sa vízum požaduje na viac dní /napr. pozvanie, voucher od cestovnej kancelárie.../
6. k žiadosti o udelenie víza je cudzinec na požiadanie povinný predložiť aj doklady nie staršie ako 90 dní potvrdzujúce účel pobytu, jeho finančné zabezpečenie, zabezpečenie prostriedkov na vycestovanie, doklad o zdravotnom poistení

Druhy udeľovaných víz:
a/ letiskové tranzitné vízum
b/ tranzitné vízum môže byť udelené pre všetky štáty schengenského priestoru, alebo iba pre jeden (viac) členských štátov. Tranzitné vízum teda môže byť udelené ako schengenské vízum, alebo vízum s obmedzenou teritoriálnou platnosťou. Môže byť udelené na jeden, dva, alebo viac vstupov do SR za účelom tranzitu.
c/ krátkodobé vízum, vydávané v zmysle schengenských predpisov, oprávňuje cudzinca na jeden alebo viac vstupov, neprerušený pobyt ani súčet dní viacerých vstupov nesmie v jednom polroku presiahnuť 90 dní.Poplatok za žiadosť o udelenie víza je splatný pri podávaní žiadosti v hotovosti v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o správnych poplatkoch v HUF alebo EUR.
Colné a devízové predpisy: Od 01.01.2009 je v Maďarskej republike platný nový colný predpis v oblasti bezcolného dovozu vecí osobnej spotreby pre cestujúcich z tretích krajín (nečlenov EÚ). V zmysle uvedeného predpisu môže cestujúci pri vstupe do Maďarska z tretej krajiny, vo svojej osobnej batožine bezcolne doviezť nasledovný tovar:
Tabakové výrobky:
(až po dosiahnutí veku 17 rokov)
letecká doprava

200 ks cigariet /1 karton/, alebo 100 ks cigarel, alebo
50 ks cigár, alebo
250 g. tabaku
cestná a železničná doprava

40 ks cigariet /2 krabičky/, alebo 20 ks cigarel, alebo
10 ks cigár, alebo
50 gramov
Alkohol
(až po dosiahnutí veku 17 rokov)
1 liter produktu obsahujúceho 22 % a viac alkoholu, alebo
2 litre produktu obsahujúceho do 22% alkoholu (nepočíta sa sem víno a pivo), alebo 4 litre vína z viniča, alebo
16 litrov piva
Pohonné hmoty (až po dosiahnutí veku 17 rokov)

Okrem pohonnej hmoty v štandardnej nádrži motorového vozidla je povolený dovoz ďalších max. 10 litrov PHM v prenosnej kanistre.
Ostatný tovar

Okrem vyššie uvedených komodít je možný bezcolný dovoz tovaru v hodnote 300 EUR (cestná a železničná doprava) a 430 EUR (letecká doprava). Cestujúci do veku 15 rokov môžu do Maďarska doviesť bezcolne tovar v hodnote 150 EUR, bez ohľadu na druh dopravy.
Podmienkou bezcolného dovozu ďalej je:

- tovar musí byť príležitostný, nesmie maťcharakter časti sériového tovaru - musí slúžiť výlučne pre osobnu spotrebu cestujúceho, alebo ako darček - charakter a množstvo tovaru nesmie vzbudiť podozrenie na jeho komerčné využitie
V prípade, že ktorákoľvek podmienka bezcolného dovozu nie je splnená, tak predmetný tovar môže byť do Maďarska dovezený až po zaplatení cla a všeobecných daňových poplatkov. Pokiaľ vznikne podozrenie z porušenia podmienok bezcolného dovozu, colné orgány Maďarska žiadajú colnú deklaráciu.
Ústredná colná správa Maďarska upozorňuje cestujúcich, že pri uvedení nepravdivých údajov spojených s uplatnením bezcolného dovozu, alebo komerčného využitia bezcolne dovezeného tovaru, môžu orgány Maďarska začať ich trestné stíhanie.
Dovoz finančných prostriedkov nad 1.000.000 HUF je potrebné nahlásiť hraničným a colným orgánom.Prepravcovia pri dovoze tovaru z tretích krajín sú povinní pri prekračovaní vonkajších hraníc EÚ preukázať sa potrebnými certifikátmi a povoleniami vzťahujúcimi sa na prepravovaný tovar.
Informácia pre motoristov:
Strata dokladov od vozidla. V prípade ak vodič stratí, alebo je mu odcudzený počas cesty v Maďarsku technický preukaz, alebo doklady od poistenia vozidla, je nutné to nahlásiť na polícii. Polícia spíše záznam o strate/odcudzení dokladov a vydá potvrdenie o udalosti. Ďalší postup závisí od toho, či sa občan SR vracia v ten deň na Slovensko, alebo zotrvá v Maďarsku. V prípade, že opustí Maďarsko v ten deň, ako mu boli ukradnuté doklady, pri kontrole vozidla políciou postačuje záznam o odcudzení/strate dokladov od vozidla. V prípade, že v Maďarsku zotrvá je potrebné s hlásením od polície obrátiť sa na tzv. Központi Okmányiroda v príslušnom župnom meste resp. v Budapešti, ktorá vydá vývoznú značku (Z – ŠPZ) s patričným technickým preukazom, ku ktorej musí vodič v prípade odcudzenia/straty poistky od vozidla uzavrieť povinné poistenie. Táto vývozná značka je platná 30 dní. Značku po uplynutí 30 dňovej lehoty je potrebné vrátiť na miesto vydania.
 
V Maďarsku sú spoplatnené nielen diaľnice, ale aj mnohé iné cesty. Spoločnosť spravujúca spoplatnené cesty (Nemzeti útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.) vyžaduje zakúpenie elektronickej známky (e-matrica) pre užívanie spoplatnených ciest už pri  začatí užívania týchto ciest. Nestačí si zakúpiť známku na prvej benzínovej pumpe, bude platiť len od toho času, ktorý je na doklade zapísaný.
Pri zakúpení známky je nutné skontrolovať správnosť ŠPZ, za správnosť dokladu zodpovedá kupujúci, automaty snímajúce a identifikujúce vozidlá zle napísanú ŠPZ zaradia medzi neplatičov (napr. BY=BI).
 
 
Vodiči, ktorý sa omylom ocitli na spoplatnenej ceste, majú od momentu vjazdu na takúto cestu omylom  maximálne 60 minút na to, aby si zakúpili oprávnenie cestu používať.   
 
        
Dodatočné poplatky (pótdíj-teda nie pokuty) za používanie spoplatnených ciest bez zakúpenia známky (matrica) nevymáha polícia, ale pracovníci Spoločnosti alebo ich vymáhanie sa realizuje na základe elektronických dôkazov cez splnomocnených slovenských advokátov. Písomné vymáhanie zvyšuje o cenu pripočítaním nákladov za advokátske služby. Výška poplatku sa stupňuje podľa lehoty v ktorej bola zaplatená. 
 
D1M kategória D1, D2, U  KATEGÓRIE B2 KATEGÓRIA LEHOTA
7 500 Ft 14 875 Ft 66 925 Ft do 60 dní
30 000 Ft 59 500 Ft 267 700 Ft nad 60 dní

 

V prípade technických problémoch na cestách je možné požiadať o platené služby  Magyar autoklub (tel.188 z maďarského tel. č., alebo č. 00 36 1 345 17 44 zo slovenského tel. č.),  je to organizácia, ktorá spolupracuje so všetkými organizáciami, ktoré sú členmi FIA teda aj so slovenskou organizáciou Autoklub Slovakia Assistance. 

 
 
 
Na diaľniciach sú v pravidelných intervaloch za krajnicami cesty umiestnené telefónne prístroje (SOS), ktorými je možné sa dovolať na políciou (112), ktorá sprostredkuje pomoc motoristom v núdzi či už zdravotnú pomoc, policajnú hliadku alebo aj inú platenú pomoc (odťahovacia služba, dovoz pohonných hmôt, oprava vozidla a pod.).
 
Parkovanie – v širokom centre Budapešti je spolpatnené. Odporúčame pred cestou vyhľadať na mape mesta cieľ a zistiť podmienky parkovania.
 
Za nesprávne parkovanie a neplatenie parkovného v Maďarsku v povinných zónach okrem”papúč” založených políciou, môžu byť pokuty vymáhané aj prostredníctvom doručovania na Slovensko.
 
 
V Maďarsku sa netoleruje požitie alkoholu za volantom motorového vozidla. Povolený obsah alkoholu v krvi: 0.
 
Držiteľ vodičského oprávnenia počas prvých 2 rokov nemôže viezť spolujazdca na motocykli.
 
Doklady, nevyhnutné pre vedenie vozidla sú: platný vodičský preukaz, technický preukaz, doklad totožnosti občiansky preukaz/cestovný pas, ak je auto s cudzou poznávacou značkou musí mať aj zelenú kartu
 
Ak vodič nie je majiteľom motorového vozidla, mal by mať k dispozícii potvrdenie o povolení využívania vozidla. Firemné vozidlo je možné šoférovať len na základe splnomocnenia o prevode práva používať vozidlo. Splnomocnenie je nutné mať na území Maďarska v maďarskom jazyku. Splnomocnenie musí obsahovať podpis majiteľa a pečiatku firmy. V prípade ak občan SR využíva na území Maďarska firemné vozidlo, je potrebné mať notárom overené splnomocnenie majiteľa vozidla. Splnomocnenie musí obsahovať údaje o vodičovi (meno, dátum narodenia, číslo občiansky preukaz, typ auta, ŠPZ, za akým účelom používa vozidlo firmy a musí byť vyznačený dátum do kedy ho môže využívať prípadne neobmedzene).
 
Legislatíva krajiny požaduje ako povinnú výbavu vozidla:  trojuholník, lekárničku, reflexnú vestu.
 
Maximálna povolená rýchlosť 
obec 50/km
mimo obce 90/km hlavná cesta ( országút ), 
zrýchlená cestná komunikácia autóút 110/km
diaľnica autópálya 130/km 
rýchlosť treba prispôsobiť podmienkam vozovky a poveternostnej situácii
 
Polícia sa pri kontrolách vodičov najčastejšie zameriava: na používanie bezpečnostného pásu, pokuta je za každý pás jednotlivo, platnosť dokladov vodiča ako aj vozidla, stav pneumatík, telefonovanie počas jazdy,...
 
S platnosťou od 1. júla 2013 v Maďarsku funguje centrálna evidencia pokút a polícia môže cudzincom odstaviť vozidlo a zadržať vozidlo v prípadoch ak sa zistí, že majú nezaplatenú pokutu s predchádzajúceho obdobia. Pokutu vyrubenú štátnou políciou je možné zaplatiť šekom, bankovým prevodom, resp. platobnou kartou.
 
V prípade, že vodičovi bude zadržané vozidlo, dostane o danej veci upovedomenie vyhotovené v 4 svetových jazykoch a vozidlo bude odstavené na parkovisku. Parkovné pri prevzatí vozidla hradí jeho majiteľ. Polícia nemôže zadržať vozidlo tým občanom SR, ktorí majú nahlásený v Maďarsku pobyt a disponujú číslom daňového poplatníka.
V prípade, že majiteľ motorového vozidla má dôkazy, o tom že pokuta nie je oprávnená, môže písomne podať námietky, neskôr odvolanie, ktoré bude prejednané a rozhodne sa o ňom. V prípade, že vie dokázať neopodstatnenosť pokuty, alebo pre tvrdosť zákona sa od nej upustí, budú finančné prostriedky vrátené na účet. Príslušník polície nemôže rozhodnúť tak, že pokutu nevyberie, je zbytočné usilovať o jeho ovplyvnenie. Nemá takú kompetenciu. Preto ani Veľvyslanectvo SR nemôže ovplyvniť konanie, maximálne pomôcť tlmočením.
 
Elektronický výber mýta na základe prejdenej vzdialenosti  sa týka vyznačených úsekov maďarskej cestnej siete (diaľníc, ciest pre motorové vozidlá a ciest 1. triedy). Systém zvaný HU-GO vyhovuje technologickým požiadavkám Európskej únie a smernici Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS). 
 
Prevádzkovanie vozidiel so slovenskými dopravnými značkami na území Maďarska.
Maďarsko sprísnilo kontroly vozidiel so zahraničnými dopravnými značkami, platí zákon č. 35/2000 o povinnosti prihlasovaní motorových vozidiel. Problematiku prihlasovania motorových vozidiel zastrešuje Úrad na vydávanie dokladov (Okmányiroda).
V prípade ak má fyzická osoba bydlisko na území Maďarska alebo požiada o dlhodobý alebo trvalý pobyt a je držiteľom vozidla registrovaného v zahraničí má zo zákona povinnosť zaregistrovať vozidlo do 30 dní odo dňa povolenia pobytu. Výnimky platia pre vyslaných pracovníkov ZÚ, pracovníkov inštitúcií EÚ a medzinárodných organizácií.
 
Vozidlo nie je potrebné zaregistrovať:
 • ak vodič nemá trvalé bydlisko na území Maďarska
 • ak v priebehu pol roka vodič nepoužíva vozidlo na území Maďarska viac ako 30 dní a má od majiteľa vozidla splnomocnenie na používanie vozidla s časovým obmedzením
 • ak vodič používa vozidlo k výkonu svojej práci, ktoré má od zahraničného zamestnávateľ

 

Dátum poslednej aktualizácie: 17/01/2018

Klimatické podmienky: Krajina patrí do mierneho klimatického pásma. Počasie v Maďarsku ako susednej krajiny SR viac menej kopíruje počasie v SR. Aktuálne informácie týkajúce sa počasia je možné nájsť na stránke www.met.hu
Zdravotná starostlivosť:

V prípade potreby lekárskeho ošetrenia v Maďarsku je potrebné sa preukázať Európskym preukazom zdravotného poistenia. Držiteľ karty si nemôže nárokovať preplatenie nákladov spojených s repatriáciou do Českej republiky. Odporúčame mať aj komerčné poistenie vzťahujúce sa na pobyt v zahraničí. Pri prevádzkovaní určitých športov je potrebné iné než turistické poistenie. V prípade poistnej udalosti je potrebné ihneď informovať príslušnú poisťovňu a konať v zmysle jej odporúčaní.

Dátum poslednej aktualizácie: 13/07/2017

Bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia: Maďarsko nie je považovaná za krízovú oblasť so zvýšeným bezpečnostným rizikom. Občanom SR odporúčame ako bežné opatrenie venovať zvýšenú starostlivosť o doklady a peniaze na miestach s väčším počtom ľudí, ako sú vlakové a autobusové stanice, prostriedky MHD a turistické centrá.
Dôležité telefónne čísla:

Polícia a záchranná služba: 112 

Záchranná služba: 104

Hasiči: 105

Maďarský autoklub: 188 (možno volať len z maďarského telefónneho čísla) 00 36 1 345 17 44

 

   
Pre viac informácií si prečítajte aj konzulárne informácie v sekcii Konzulárne informácie a navštívte stránku zastupiteľského úradu daného štátu v sekcii Všetky zastupiteľstvá .
   
OBCHODNO-EKONOMICKÉ VZŤAHY, INFORMÁCIE PRE PODNIKANIE
AKTUÁLNE SPRÁVY
 • 02.08.2019
  | Krajania v zahraničí | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Maďarsko
  V Salgótarjáne sa 28. júla 2019 uskutočnil 23. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku, ktorý je súčasťou 24. Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu.
 • 21.06.2019
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Maďarsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zaznamenalo uznesenie Parlamentu Maďarska z 18. júna 2019, ktorým vyhlasuje rok 2020 za Rok národnej súdržnosti. Vedené záujmom zachovať a posilňovať aktuálny pozitívny trend rozvoja dobrých susedských vzťahov považuje za potrebné uviesť nasledujúce. MZVEZ SR nespochybňuje právo žiadneho štátu na hodnotenie a pripomínanie si rôznych historických udalostí, ktoré, celkom prirodzene, môžu vnímať iné štáty inak a v iných dejinných súvislostiach a príčinách. 100. výročie podpisu Trianonskej mierovej zmluvy a príčiny, ktoré stáli za rozpadom Uhorska, sú v slovenských podmienkach vnímané odlišne. Je však dôležité, aby tieto rozdiely negatívne neovplyvňovali dobrú vzájomnú spoluprácu dnes i v budúcnosti.
 • 07.06.2019
  | Aktivity veľvyslancov | Slovensko a V4 | Maďarsko
  ​Pri príležitosti blížiaceho sa ukončenia predsedníctva SR vo V4 veľvyslanec SR v Maďarsku Pavol Hamžík organizoval pre pozvaných hostí 6. júna 2019 pracovný obed, počas ktorého prezentoval dosiahnuté výsledky nášho predsedníctva vo V4 a predstavil celý rad aktivít veľvyslanectva na vysokej i pracovnej úrovni zameraných na posilnenie regionálnej spolupráce v rámci Vyšehradskej skupiny a na jej prezentáciu, vrátane podujatí v rozšírenom formáte V4+.
 • ikonka galerie
  06.06.2019
  | Aktivity veľvyslancov | Maďarsko
  P. Hamžík v týchto mestách zavítal do slovenských národnostných škôl, ktoré v tomto roku oslavujú 70 rokov od svojho vzniku.
 • ikonka galerie
  30.05.2019
  | Aktivity veľvyslancov | Maďarsko
  Budapešť 30. máj – Na základe viac ako dvadsaťročnej partnerskej spolupráce medzi Mestskou časťou Košice - Juh a 13. obvodom mesta Budapešť, sa dnes z iniciatívy maďarskej strany uskutočnilo slávnostné odovzdanie mestského parku v Budapešti, ktorý ponesie názov Košice - Juh.
DÔLEŽITÉ ADRESY A LINKY
Internetová stránka MZV krajiny: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
Dôležité telefónne čísla:

Polícia a záchranná služba: 112 

Záchranná služba: 104

Hasiči: 105

Maďarský autoklub: 188 (možno volať len z maďarského telefónneho čísla) 00 36 1 345 17 44

 

MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY
KULTÚRNA VÝMENA A KRAJANIA
Kultúrna výmena:

 

Krajania a krajanské komunity:

Slováci v Maďarsku

Historická migrácia Slovákov začala koncom 17., začiatkom 18. storočia, najmä z hospodárskych, sociálnych a náboženských dôvodov. 

Slovenský život v Maďarsku bol úzko spojený s cirkevným životom, najmä prostredníctvom evanjelickej a katolíckej cirkvi. K veľkým evanjelickým strediskám patrili napr.  Békešská Čaba, Budapešť, Sarvaš, Níreďháza, Slovenský Komlóš. O šírenie slovenského slova a národnostného povedomia sa v rámci katolíckej cirkvi usiloval napr. Spolok sv. Vojtecha. 

Slováci žijú najmä v župách na severe a juhovýchode Maďarska. Najpočetnejšie sú zastúpení v župách Komárňansko-ostrihomská, Novohradská, Peštianska, Boršódsko-abovsko-zemplínska a Békešská. 

Medzi najvýznamnejšie sídla z hľadiska počtu Slovákov, ktorí v nich žijú, ich histórie i súčasného národnostného života, patria mestá Budapešť, Békešská Čaba, Slovenský Komlóš a Sarvaš.

 

Vzdelávanie 

V 90. rokoch 20. st. sa v Maďarsku začala reforma verejného školstva a v rámci toho aj reforma národnostného školstva. Nariadenie Ministerstva školstva a kultúry č. 32 z roku 1997 O vydaní smerníc národnostnej a etnickej výučby rozlišuje tri typy národnostných škôl.

 • Jednojazyčné školy, v ktorých vyučovanie - okrem maďarského jazyka a literatúry - prebieha v národnostnom jazyku.
 • Dvojjazyčné školy, v ktorých vyučovanie prebieha dvojjazyčne, ale 50% vyučovacích hodín (okrem maďarského a cudzieho jazyka) sa realizuje v národnostnom jazyku.

Školy vyučujúce národnostný jazyk ako predmet, v ktorých  výučba prebieha v maďarskom jazyku, ale do rozvrhu je zaradený aj národnostný jazyk a literatúra.
V Maďarsku fungujú dve národnostné slovenské gymnáziá – v Budapešti a v Békéšskej Čabe.  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa na základe bilaterálneho  zmluvného rámca usiluje o udržiavania kvalitatívnej úrovne slovenského jazyka vysielaním hosťujúcich učiteľov. Učiteľ je vysielaný na dobu jedného roka, s možnosťou predĺženia jeho pôsobenia maximálne na štyri roky a pôsobenie v zahraničí je podmienené súhlasom prijímajúcej zahraničnej strany.

 

Krajanské organizácie

Celoštátna slovenská samospráva (CSS)

 • Tlačovým orgánom CSS je týždenník Ľudové noviny
 • V rámci jej štruktúr pôsobí aj Výskumný ústav Slovákov v Békešskej Čabe aj divadlo Vertigo
 • K najvýznamnejším podujatiam CSS patria tradičné Dni Slovákov v Maďarsku (každoročne prebiehajú v inom regióne krajiny a sú zamerané na oživenie slovenských tradícií v Maďarsku), celoštátne stretnutie slovenských folklórnych súborov, prehliadka detských divadelných súborov

Od začiatku 90. rokov 20. st. rozšírili národnostný život v Maďarsku viaceré slovenské organizácie. 

Obnovený Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM)

 • sa stal spoločenskou organizáciou Slovákov v Maďarsku, ktorého činnosť sa zameriava na národnostnú kultúru a spolkové dianie,
 • vzišiel z bývalej literárnej sekcie Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku, a je tak najstaršou a najpočetnejšou slovenskou organizáciou. 


 

Kultúra a umenie

Na celoštátnej úrovni sú kľúčovými organizátormi kultúrneho života Slovákov Slovenské osvetové centrum CSS a Zväz Slovákov v Maďarsku. Okrem divadla Vertiga v súčasnosti pôsobia aj ďalšie kultúrne telesá. Najvýznamnejším amatérskym hudobným telesom je spevácky súbor Ozvena, v ktorého repertoári sú tak klasické skladby slovenských i svetových autorov, ako aj úpravy ľudových piesní.

 

Médiá Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny -  týždenník Slovákov v Maďarsku, vychádza od r. 1957. Celoštátna slovenská samospráva vydáva tiež metodický zborník Slovenčinár a ročenku Náš kalendár. 
Medzi slovenskými periodikami v Maďarsku možno spomenúť dvojmesačník Budapeštiansky Slovák, ktorý vydáva Slovenská samospráva v Budapešti. Čabianska organizácia Slovákov v Maďarsku vydáva mesačník Čaban.

 

Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu

Národnostné vysielanie v slovenskom jazyku sa v Maďarskom rozhlase začalo v roku 1974. Dvojhodinový magazín "V materskom jazyku" vysiela denne v celoštátnom rozsahu MR6 od roku 2015 Národnostné rádio.

 

Maďarská televízia

Maďarská televízia (MTV) začala v roku 1983 vysielať z regionálneho štúdia v Segedíne jedenkrát do mesiaca 15-minútový národnostný magazín v slovenčine pod názvom Naša obrazovka.  

03/04/2017