Prihlasovanie motorových vozidiel do evidencie v Rakúskej republike

23.3.2011 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Rakúsko

V súvislosti s otvorením rakúskeho pracovného trhu pre občanov nových členských krajín EÚ (od 1. mája 2011) je možné očakávať, že túto možnosť využije aj väčší počet občanov Slovenskej republiky.

Tých, ktorí nebudú za prácou dochádzať zo Slovenska (alebo z inej krajiny) denne, ale si zriadia na území Rakúska dlhodobé bydlisko, a zo Slovenska si dovezú vlastné alebo prenajaté motorové vozidlo, ktoré budú používať pre uspokojovanie denných potrieb v Rakúsku, ale aj na víkendové cesty (napr. domov do SR) upozorňujeme na skutočnosť, že podľa rakúskych právnych predpisov musí byť motorové vozidlo prihlásené do evidencie v tom mieste, kde má svoje trvalé stanovište. Za takéto miesto sa považuje miesto hlavného bydliska majiteľa/držiteľa osvedčenia o evidencii vozidla.

Rakúske štátne orgány pri určovaní hlavného bydliska vychádzajú z prezumpcie, že toto sa nachádza tam, kde má konkrétna osoba svoje sídlo, z ktorého najmä alebo prevažne, zabezpečuje svoje hlavné pracovné, hospodárske a spoločenské aktivity. Ak má teda cudzinec v Rakúsku uzatvorený pracovný pomer, vykonáva živnosť, podniká, študuje v dennom štúdiu a pod., a nedochádza pritom denne zo zahraničia, predpokladá sa, že má na území krajiny aj hlavné bydlisko. Každý cudzinec má pritom povinnosť, prihlásiť sa na pobyt do 3 dní od príchodu do krajiny (to sa nevzťahuje na osoby ubytované v hoteloch a podobných ubytovacích zariadeniach, kde ohlasovaciu povinnosť plní ubytovateľ).

Cudzinec, ktorý má svoje hlavné bydlisko v Rakúsku, smie motorové vozidlo so zahraničným evidenčným číslom prevádzkovať najviac 1 mesiac odo dňa jeho dovozu do krajiny. Do uplynutia tejto lehoty musí byť motorové vozidlo prihlásené v mieste bydliska cudzinca v Rakúsku a zahraničné osvedčenie o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom, odovzdané miestne príslušnému úradu. V opačnom prípade je polícia oprávnená tabuľky a osvedčenie odobrať a motorové vozidlo tak vyradiť z prevádzky.

Po uplynutí 1 mesačnej lehoty nie je rozhodujúce, či vozidlo opustilo krajinu a bolo opätovne privezené (napr. pri víkendových cestách do miesta bydliska v SR). Z hľadiska posudzovania trvalého stanovišťa vozidla je rozhodujúce, odkedy má majiteľ/držiteľ osvedčenia o evidencii vozidla, pobyt v Rakúsku. Opakované výjazdy do zahraničia teda neznamenajú prerušenie a/alebo opätovný začiatok plynutia 1 mesačnej lehoty.

V Rakúskej republike je možné prihlásiť do evidencie aj vozidlo prenajaté, zapožičané alebo vzaté na leasing v inej členskej krajine EÚ. Predpokladom je však vždy skutočnosť, že nájomca má svoje hlavné bydlisko alebo sídlo na jej území. V týchto prípadoch sa v evidencii vozidiel uvádzajú nielen údaje o majiteľovi vozidla (t.j. prenajímateľovi, zapožičateľovi, leasingovej spoločnosti), ale aj údaje o jeho nájomcovi, resp. skutočnom prevádzkovateľovi.

Vo vzťahu k povinnostiam spojeným s vlastníctvom a prevádzkou vozidla, zákon majiteľa a skutočného prevádzkovateľa vozidla zrovnoprávňuje v tom, že splniť tieto povinnosti ukladá obom, pričom ich splnenie ktorýmkoľvek z nich zároveň oslobodzuje od plnenia toho druhého.

Rovnaký princíp platí aj pre náklady spojené s prihlásením vozidla v Rakúsku. Vždy ich hradí len jeden zo zainteresovaných subjektov. Zákon priamo neurčuje či to má byť majiteľ alebo prevádzkovateľ (napr. nájomca leasovaného vozidla). To ponecháva na dohodu oboch strán. Povinnosť prihlásiť vozidlo do evidencie sa však jednoznačne ukladá cudzincovi, ktorý je na území Rakúska prihlásený k pobytu. Pokiaľ táto osoba nie je zároveň aj majiteľom vozidla, musí pri jeho prihlasovaní predložiť aj súhlas právoplatného majiteľa (napr. leasingovej spoločnosti). Získanie tohto súhlasu je výlučne vecou dohody medzi majiteľom a prevádzkovateľom vozidla.