Cestovanie a preprava domácich zvierat

Podmienky prevozu spoločenských zvierat

Od 1. októbra 2004 nahradil na Slovensku medzinárodné očkovacie preukazy psov a mačiek tzv. „Pas spoločenských zvierat (SPZ)“. Ide o jediný platný cestovný doklad na území Európskej únie, ktorým sú povinní sa preukázať majitelia cestujúci so psom, mačkou alebo fretkou mimo štátu v ktorom sa zvieratá narodili. Štátna veterinárna a potravinová správa poverila vydávaním pasov tých veterinárov, ktorí spĺňajú požiadavky na technické vybavenie umožňujúce odčítanie elektronického identifikačného systému (mikročipu) a ktorí majú zároveň prístup k internetu. Veterinár vystaví zvieraťu pas, ak dokáže prečítať tetovanie, alebo ak je zviera označené mikročipom. V prípade, že zviera nie je označené jedným z dvoch uvedených spôsobov, musí veterinár zviera pred vydaním pasu označiť elektronickým identifikačným systémom podľa európskej normy ISO 11 784. Od 26. mája 2011 sa budú považovať za identifikované len tie zvieratá, ktoré budú označené týmto mikročipom. Ak je zviera označené mikročipom, ktorý nezodpovedá systému podľa normy ISO 11 784, je vlastník povinný pri kontrole predložiť čítacie zariadenie umožňujúce odčítanie dát z aplikovaného mikročipu. Tieto podmienky sa vzťahujú na počet zvierat päť a menej. Ak je počet dovážaných zvierat väčší ako päť, vzťahujú sa na kontrolu takéhoto premiestnenia požiadavky ako pri obchodnom styku v súlade so Smernicou 92/65/EHS a nariadením vlády Slovenskej republiky č.313/2003 Z.z. Bližšie informácie o pase spoločenských zvierat nájdete na internetovej stránke Štátnej veterinárnej správy SR – www.svssr.sk a na internetovej stránke Komory veterinárnych lekárov SR – www.kvlsr.sk.

Pas spoločenských zvierat je úradným dokladom. Vlastník zvieraťa, alebo osoba zodpovedná za zviera, ktorú vlastník poveril starostlivosťou oň, preukazuje týmto dokladom predovšetkým:

1. identitu zvieraťa, ktorému je pas spoločenského zvieraťa vydaný,

2. platnosť vakcinácie alebo revakcinácie proti besnote a iným chorobám

3. ošetrenie proti vonkajším a vnútorným parazitom

Pas spoločenských zvierat slúži na zaznamenávanie všetkých zmien, týkajúcich sa uvedených dôvodov, pre ktoré sa pasy spoločenských zvierat vystavujú. V prípade nedodržania pravidiel EÚ o prevoze zvierat sú príslušné kontrolné orgány oprávnené:

a./ v lepšom prípade vrátiť Vás do krajiny pôvodu ;

b./ vziať zviera na náklady prevozcu pod úradný dohľad alebo do karantény až do vyriešenia problémov so zistením jeho pôvodu, identifikácie alebo splnenia zdravotných požiadaviek ;

c./ ak predchádzajúce možnosti z akéhokoľvek dôvodu nie je možné zabezpečiť, môžu úrady rozhodnúť o usmrtení zvieraťa bez náhrady škody.

Horeuvedený postup platí na území členských štátov EÚ a perspektívne bude platiť aj v Andore, Islande, Lichtenštajnsku, Monaku, Nórsku, Švajčiarsku, San Marine, Vatikáne, Chorvátsku, Kanade, USA, Japonsku, na Novom Zélande, Bermudách, Barbadose, Fidži, Holandských Antilách, Mauríciu a Singapúre.

Výnimku tvoria Veľká Británia, Írsko a Škótsko – tu je potrebné preukázať mimo pasu zvieraťa aj platnú potvrdenku o vakcinácii proti besnote, vystavenú v spolupráci s laboratóriom, ktoré je schválené EÚ. Na území SR je akreditovaným laboratóriom Štátny veterinárny ústav v Zvolene.

Pri cestách do ostatných krajín platí, že napriek platnému pasu a potvrdeniu o očkovaní budete musieť pred návratom preukázať výsledok laboratórneho vyšetrenia na protilátky proti besnote.

Úplne znenie nariadenia č. 998/2003 je k dispozícii na webstránke www.government.gov.sk, v iných jazykoch na stránke www.europa.eu.