Čo pre občana SR môžu urobiť veľvyslanectvá a konzuláty iných štátov Európskej únie


ČO PRE VÁS MÔŽE UROBIŤ KONZULÁT INÉHO ŠTÁTU EÚ

V zmysle platnej legislatívy Európskych spoločenstiev v oblasti konzulárnej ochrany budú môcť občania Slovenskej republiky, ktorí sa v zahraničí ocitli v núdzi požiadať o konzulárnu pomoc aj diplomatické misie a konzulárne úrady iných členských štátov Európskej únie za predpokladu, že v danom štáte nemá Slovenská republika efektívne diplomatické alebo konzulárne zastúpenie.
V rámci spoločnej konzulárnej ochrany občanov únie môžu diplomatické alebo konzulárne misie iných členských štátov poskytnúť konzulárnu pomoc slovenským občanom v prípadoch vážnej nehody, vážneho ochorenia, uväznenia alebo zadržania a v prípadoch, keď sa stali obeťami násilným trestných činov. Zastupiteľské úrady členských štátov môžu vydať občanom slovenskej republiky náhradný cestovný doklad na ich návrat do Slovenskej republiky, ak v danom štáte stratili platný cestovný doklad, resp. tento doklad im bol odcudzený. Ďalej za presne stanovených podmienok môžu poskytnúť podporu a pomoc pri ich repatriácii do Slovenskej republiky. V prípade úmrtia slovenského občana môžu diplomatické a konzulárne zastúpenia členských štátov poskytnúť konzulárnu pomoc a súčinnosť najbližším príbuzným zosnulého.
Diplomatické misie a konzulárne úrady iných členských štátov v zásade nemôžu poskytnúť občanom Slovenskej republiky akúkoľvek finančnú pomoc bez predchádzajúceho súhlasu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, resp. príslušného zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí. Tento súhlas vydajú len v tom prípade, ak protihodnota finančnej pomoci, ktorá má byť poskytnutá slovenským občanom, bude vopred uhradená na účet Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležistostí Slovenskej republiky alebo samotní občania, ich najbližší príbuzní, zamestnávateľ alebo iné osoby preukážu dostatočné záruky, že budú schopní splatiť svoje finančné záväzky. Diplomatické alebo konzulárne zastúpenia iných členských štátov nemôžu uhradiť účty za slovenských občanov za liečenie, ubytovanie, cestovné lístky, právnu pomoc alebo akékoľvek iné účty. V prípade vzatia do väzby alebo zadržania slovenských občanov nemôžu zasahovať do vyšetrovacieho alebo súdneho konania miestnych orgánov, poskytovať advokátske služby, resp. dosiahnuť (zariadiť) ich prepustenie z väzenia. Ďalej neposkytnú občanom Slovenskej republiky ani služby prináležiace cestovným kanceláriám, leteckým spoločnostiam, bankám, motoristickým a iným špecializovaným inštitúciám.


EURÓPSKA ÚNIA

Každý z nás je občanom svojej vlastnej krajiny, ako aj Európskej únie.
Vedeli ste to ?
V krajinách mimo Európskej únie bude vždy veľvyslanectvo alebo konzulát členského štátu, ktorý Vám bude v prípade potreby schopný pomôcť.
Ste občanom Európskej únie !
Európske občianstvo je uznané Zmluvou o Európskom spoločenstve a uvádza sa aj v Charte základných práv Únie: „Každý občan členského štátu je aj občanom Únie. Občianstvo Únie dopĺňa štátne občianstvo a nenahrádza ho.“
Diplomatická a konzulárna ochrana občanov Európskej únie v tretích krajinách je stanovená Zmluvou o Európskom spoločenstve: „Každý občan Únie požíva na území tretej krajiny, kde členský štát, ktorého je občanom nie je zastúpený, ochranu zo strany diplomatických a konzulárnych orgánov ktoréhokoľvek členského štátu.“
Táto ochrana vyplýva zo zmlúv a je upravená rozhodnutím vlád členských štátov Európskej únie, ktoré bolo prijaté 19. decembra 1995.
Ak ste stratili pas, alebo Vám ho ukradli,
ak potrebujete pomoc,
ak sa potrebujete vrátiť do vlasti,
ak vážna nehoda alebo zdravotný problém narušili Vašu cestu,
ak ste boli zadržaní políciou alebo uväznení,
ak ste sa stali obeťou násilia.
Ak sa ocitnete v niektorej z týchto zložitých situácií v krajine mimo Európskej únie a Vaša krajina tam nemá diplomatické alebo konzulárne zastúpenie, môžete vždy požiadať o pomoc a konzulárnu ochranu iného členského štátu Európskej únie, a to za rovnakých podmienok, za akých je pomoc poskytovaná jeho vlastným občanom.
Samozrejme na to, aby ste mohli využiť konzulárnu ochranu, je potrebné splniť určité podmienky:
- musíte mať občianstvo jedného z členských štátov Európskej únie
- musíte sa nachádzať v krajine, ktorá nie je súčasťou Európskej únie
- Vaša krajina tam nemá veľvyslanectvo alebo konzulát.
V takých prípadoch, pre požívanie ochrany a pomoci Európskej únie stačí preukázať Vaše občianstvo. Na tento účel musíte predložiť Váš pas alebo iný rovnocenný doklad totožnosti. V prípade straty alebo krádeže Vašich dokladov je na Vás, aby ste preukázali Vašu štátnu príslušnosť a totožnosť, ktorá bude overená Vašimi národnými orgánmi.
Ak ste stratili Váš cestovný doklad alebo Vám ho ukradli. Môžete od veľvyslanectva alebo konzulátu obdržať náhradný cestovný doklad Európskej únie, ktorý Vám umožní návrat do vlasti. Vydanie dokladu musí byť schválené národnými úradmi.
Pomoc a návrat do vlasti v prípade ťažkostí. Úlohou veľvyslanectva a konzulátu je pomôcť Vám. Avšak poskytnutie finančných prostriedkov a zabezpečenie návratu do vlasti sa uskutočňuje len vo veľmi naliehavých situáciách. V každom takom prípade sa vyžaduje predchádzajúci súhlas národných úradov.
V prípade nehody alebo vážnej choroby. Môžete požiadať veľvyslanectvo alebo konzulát, aby informovali Vašich príbuzných. Pokiaľ je to možné, môžu Vás navštíviť a poradiť Vám ako by ste získali primeranú zdravotnú liečbu. Ak Váš zdravotný stav vyžaduje evakuáciu zo zdravotných dôvodov, táto je podmienená výslovným súhlasom národných úradov.
Ak ste boli zadržaní políciou alebo uväznení. Ak je o tom oficiálne oboznámené veľvyslanectvo alebo konzulát, informuje Vaše národné úrady, ak si to prajete. Pokiaľ je to možné, môžu Vás navštíviť a podmienky Vášho väznenia budú pozorne sledované. Okrem toho zabezpečia, aby ste boli náležito informovaný o Vašich právach vo vzťahu k miestnym úradom.
Ak ste obeťou násilia. Veľvyslanectvo alebo konzulát Vám poskytnú nevyhnutné informácie potrebné na získanie zdravotnej starostlivosti a primeraného právneho poradenstva.
V skratke
Ako občanovi Európskej únie Vám veľvyslanectvo alebo konzulát inej krajiny Európskej únie môže:
- vystaviť náhradný cestovný doklad
- informovať Vašich príbuzných a ak si to prajete aj Vaše národné úrady
- navštíviť Vás, ak je to možné a pomôcť Vám získať informácie, ktoré potrebujete na zabezpečenie právneho poradenstva a vhodnej zdravotnej starostlivosti
- požiadať Vaše národné úrady, aby podnikli nevyhnutné kroky na Vašu evakuáciu alebo návrat do vlasti.
Je potrebné upozorniť na to, že za niektoré služby poskytované veľvyslanectvom alebo konzulátom sa vyberajú správne poplatky.

Existujú však niektoré služby, na poskytnutie ktorých nemáte právo, ako napríklad:
- zaplatenie Vašich účtov (napr. za advokáta, nemocnicu, hotel, reštauráciu)
- zaplatenie alebo rezervovanie Vašich cestovných lístkov
- turistické informácie
- právna pomoc a zasahovanie do súdneho procesu.
Niekoľko odporúčaní pred odchodom do zahraničia:
- informujte sa o cieľovej krajine Vašej cesty na internetovej stránke
http://europa.eu/index_sk.htm
- oznámte Vašej cestovnej kancelárii koho má informovať v prípade vzniknutých problémov počas Vášho pobytu v zahraničí
- zanechajte Vašej rodine a priateľom plán Vášho pobytu v zahraničí
- pred odchodom na dovolenku nezabudnite na cestovné poistenie.

A ak sa počas Vášho pobytu v zahraničí zhorší vnútorná situácia v krajine, v ktorej sa nachádzate, alebo ak dôjde k prírodnej katastrofe:
- oznámte svoju prítomnosť veľvyslanectvu alebo konzulátu niektorého členského štátu Európskej únie
- počúvnite ich rady a zariaďte sa čo najlepšie podľa nich.

A teraz ... šťastnú cestu !

Obsah tejto informácie nie je právne záväzný.