Dovoz zbraní a streliva

Dovoz zbraní a streliva.
Zbrane a strelivo sa môžu individuálne zo Slovenskej republiky vyvážať, do SR dovážať a cez územie SR prevážať len na základe povolenia vydaného podľa zákona NR SR č. 190/2003 Zb. Povolenie sa vydáva na prepísanom tlačive, ktorým je zbrojný sprievodný list (ďalej len ZSL). ZSL sa vydáva na dobu nevyhnutne potrebnú, najbližšie však na dva mesiace. Jeho platnosť nemožno predĺžiť. Nevyužitý ZSL je jeho držiteľ povinný po uplynutí doby platnosti neodkladne vrátiť tomu orgánu, ktorý ho vydal, alebo MV SR.
Preukaz sa vydáva na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať nasledujúce údaje :
a/ osobné dáta žiadateľa : meno, priezvisko, príp. rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu miesta pobytu,
b/ dôvod žiadosti,
c/ druh, značku, kaliber a výrobné číslo zbrane a množstvo a kaliber streliva,
d/ dátum prekročenia štátnych hraníc SR a názov hraničného priechodu,
e/ ak ide o vývoz zbrane a streliva, aj štát, do ktorého sa má zbraň a strelivo vyviezť.
Žiadosť s uvedenými údajmi podáva fyzická a právnická osoba, ak zbrane a strelivo preváža jej poverený pracovník.
ZSL vydávajú :
a/ policajné útvary – na vývoz zbrane a streliva,
b/ konzulárne pracoviská veľvyslanectva SR - na dovoz a prevoz zbrane a streliva
c/ policajný útvar vykonávajúci kontrolu cestovných dokladov, ak bolo o jeho vydanie požiadané pri prechode štátnej hranice.
ZSL oprávňuje fyzickú alebo právnickú osobu držať zbraň a strelivo po dobu v ňom uvedenú na území SR. Vydanie ZSL sa zapisuje do cestovného dokladu žiadateľa.

Konzulárne pracovisko slovenského veľvyslanectva vystaví ZSL tiež na neosobný dovoz zbraní a streliva, keď žiadateľ si dá zbraň, prípadne strelivo, zakúpené v zahraničí poslať poštou do SR. V tokom prípade sa vydanie ZSL nezaznamenáva do cestovného dokladu.

Európsky zbrojný pas.

Vstupom SR do EÚ nadobudli dňa 1. 5. 2004 účinnosť ustanovenia § 43 ods. 2, 3 a 5, § 46 ods. 8 a § 66. Občan iného členského štátu EÚ, ktorý je držiteľom európskeho zbrojného pasu (ďalej len „EZP“) môže bez povolenia dočasne doviezť, vyviezť, prevážať a používať zbraň a strelivo do tejto zbrane v množstve zodpovedajúcom účelu použitia na území SR, ak takúto zbraň má zapísanú v EZP a ak preukáže účel svojej cesty. Účel cesty sa preukazuje písomným pozvaním organizátora športového podujatia alebo písomným pozvaním na poľovačku v slovenskom jazyku.

Občan iného členského štátu pri prevoze zbrane na územie SR musí mať u seba EZP a pozvanie, pričom je pri prevoze zbrane a streliva do týchto zbraní cez štátnu hranicu SR túto skutočnosť povinný oznámiť útvaru policajného zboru, ktorý vykonáva hraničnú kontrolu. Osoba, ktorá je držiteľom EZP môže po splnení ostatných podmienok doviezť a používať na území SR zbraň bez vydaného zbrojného sprievodného listu, ak má takúto zbraň zapísanú v EZP. Pokiaľ zbraň v EZP zapísanú nemá, alebo nie je držiteľom EZP, konzulárne pracovisko slovenského veľvyslanectva v zahraničí po splnení všetkých podmienok vystaví na jej prevoz zbrojný sprievodný list.

Bližšie informácie sa nachádzajú na web stránke Ministerstva vnútra SR, v ktorého kompetencii sa predmetná agenda nachádza.
Web stránka MV SR: http://www.minv.sk/?vzory-dokladov-zbrane-a-strelivo
 
vybrané ustanovenia zo zákona