Finančná pomoc

Konzulárne pracovisko veľvyslanectva SR v zahraničí môže vo výnimočných a odôvodnených prípadoch poskytnúť občanovi SR nevyhnutnú finančnú pomoc formou zmluvy o finančnej pomoci v núdzi pri splnení určených podmienok. Finančná pomoc sa poskytuje výlučne na účely zabezpečenia návratu občana zo zahraničia do vlasti a nevzťahuje sa na financovanie jeho ďalšieho pobytu v cudzine, alebo zaplatenie nákladov spojených s ubytovaním v zahraničí (v týchto prípadoch odporúčame využiť služieb hotovostného prevodu systému "Western Union"). Pri poskytnutí finančnej pomoci spíše žiadateľ s pracovníkom konzulárneho pracoviska zmluvu, v ktorej sú stanovené termíny a podmienky vrátenia čiastky MZVaEZ SR. Záverom upozorňujeme, že určená čiastka sa nevypláca v hotovosti, ale poskytuje formou zakúpenia cestovného lístku, prípadne letenky.