Trestno-právne záležitosti

Podľa platných dvojstranných a viacstranných medzinárodných právnych dohôd nie sú ani slovenské veľvyslanectvá oprávnené ovplyvňovať alebo zasahovať do priebehu vyšetrovania a súdneho konania v zahraničí, ani uhrádzať náklady spojené s právnym zastupovaním slovenských občanov. Rovnako nemožno od pracovníkov veľvyslanectva požadovať zabezpečenie prepustenia zadržaného slovenského občania, ani jeho zvýhodňovanie oproti ostatným zadržaným. Každý slovenský občan však má právo požadovať informovanie nášho veľvyslanectva o situácii, v ktorej sa ocitol a požadovať vyrozumenie príbuzných v SR. Konzulárne pracovisko môže zadržanému sprostredkovať kontakt s právnym zástupcom / advokátom (na jeho vlastné náklady) a môže požiadať príslušné orgány prijímajúceho štátu o poskytnutie informácií o priebehu vyšetrovania a súdneho konania a tak sledovať dodržiavanie práv slovenského občana v konaní. V prípade potreby môže, do pridelenia riadneho tlmočníka, v prvom štádiu tlmočiť miestnym inštitúciám informácie o zdravotnom stave nášho občana, požadovať v jeho mene vykonanie odbornej lekárskej prehliadky, prípadne informovať miestne vyšetrovacie zložky o potrebe životne dôležitých liekov pre zadržaného. Konzulárne pracovisko môže na požiadanie príbuzných zistiť miesto, kde sa zadržiavaný nachádza, presnú adresu a podmienky písomného či osobného styku, (návštevy) ak to miestne zákony umožňujú a ak zadržaný občan súhlasí s poskytnutím týchto informácií rodine. Pokiaľ si to situácia naliehavo vyžaduje a je to v možnostiach konzulárneho pracoviska, príslušné orgány prijímajúceho štátu udelia súhlas, môže konzulárny zamestnanec osobne navštíviť slovenského občana vo väzenskom zariadení.
Poznámka – v mnohých krajinách platia prísne zákony o ochrane osobných údajov. S odvolaním sa na jeho ustanovenia úrady neoznámia nášmu veľvyslanectvu zadržanie slovenského občana, ak o to výslovne nepožiada.
 
zoznam dohôd o právnej pomoci vo veciach trestných