Vybrané multilaterálne zmluvy týkajúce sa konzulárnej problematiky

Vybrané multilaterálne zmluvy týkajúce sa konzulárnej problematiky
- Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň, 24.4.1963, vyhl. č. 32/1969 Zb.)
- Dohovor o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach (Haag 15.11.1965, vyhl. č. 85/1982 Zb.)
- Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach (Štrasburg 201.4.1959, ozn. č.550/1992 Z.z.)
- Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (Haag 6.10.1961, ozn. č. 213/2002 Z.z.)
- Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí (New York, 10.6.1958, vyhl. č. 74/1959 Zb.)
- Haagsky dohovor o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutí o vyživovacej povinnosti k deťom (vyhl. č. 14/1974 Zb.)
- Európsky dohovor o vydávaní (Paríž 13.12.1957, ozn. č. 549/1992 Z.z.)
- Dohovor o prevoze tiel mŕtvych osôb (11/2003 Z.z.)
- Dohovor o medzinárodnej železničnej doprave (vyhl. č. 8/1985 Zb.).
- Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu Montreal, 28.5.1999, ozn. č. 544/2003 Z.z.)