Základné princípy medzinárodného práva verejného a súkromného