V čom spočíva konzulárna pomoc

 
Slovenská republika má v 64 štátoch sveta zriadené zastupiteľské úrady, t.j. veľvyslanectvá, v rámci ktorých pracujú konzulárne úseky a generálne konzuláty. Jednou z prioritných úloh konzulárnych úsekov zastupiteľských úradov je poskytovať konzulárnu ochranu občanom Slovenskej republiky, ktorí sa v zahraničí ocitnú v stave núdze alebo potrebujú pomoc pri zabezpečení svojich práv a oprávnených záujmov. Výkon týchto činností zabezpečujú spravidla diplomatickí zamestnanci – konzuli. Spôsob, rozsah a formy ochrany určuje predovšetkým zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a normy medzinárodného práva, predovšetkým Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch. Rozsah výkonu konzulárnej ochrany je zásadne limitovaný aj vnútroštátnym právnym poriadkom krajiny pôsobenia zastupiteľského úradu. 
 

Ako Vám môže pomôcť zastupiteľský úrad Slovenskej republiky 

 
 • Môže vydať náhradný cestovný doklad občanovi SR, ktorý na spiatočnú cestu do Slovenskej republiky nemá iný platný cestovný doklad (napr. pri strate, odcudzení či skončení platnosti cestovného dokladu).
 • Môže v prípade potreby kontaktovať príbuzných alebo známych občana SR, ktorý sa v zahraničí ocitol v núdzi a potrebuje napr. finančné prostriedky pre návrat do SR. 
 • Môže poradiť najvhodnejší spôsob zabezpečenia finančnej pomoci zo SR prostredníctvom peňažných ústavov. 
 • Môže odporučiť vhodné právnické služby alebo zastúpenie pred orgánmi prijímajúceho štátu. 
 • Môže informovať občana SR v otázkach poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa miestnych podmienok, prípadne odporučiť zdravotnícke zariadenia. 
 • Môže informovať príbuzných alebo známych o stave núdze, v ktorom sa občan SR v zahraničí ocitol (napr. dopravná alebo iná nehoda) a to spravidla na žiadosť občana.
 • Môže kontaktovať občana SR po zadržaní, vo väzobnom stíhaní alebo pri výkone trestu odňatia slobody a podávať o ňom správy príbuzným a známym, ak s tým dotknutá osoba vyslovene súhlasí alebo o informovanie priamo žiada. 
 • V prípade úmrtia informuje prostredníctvom polície najbližších príbuzných, odporúča ďalší postup a poskytuje nevyhnutnú súčinnosť.
 • Môže informovať o charitatívnych organizáciách, ktoré by mohli poskytnúť neodkladnú pomoc v núdzi (napr. krátkodobý nocľah). 
 • Môže sprostredkovať kontakt s miestnymi úradmi, políciou a pod. v rozsahu určenom právnym poriadkom prijímajúceho štátu. 
 

Obmedzenia pri výkone konzulárnej ochrany 

 
 • Zastupiteľský úrad – konzul nemôže:
 • Zaplatiť za občana SR cestovné lístky, kauciu ani žiadne účty, napríklad za liečenie, ubytovanie, právnu pomoc a pod. 
 • Nahrádzať činnosť advokátov, cestovných kancelárií, leteckých spoločností, bánk alebo iných špecializovaných organizácií.
 • Zabezpečiť občanom SR lepšie zaobchádzanie ako s občanmi prijímajúceho štátu napríklad v nemocniciach alebo väzniciach.
 • Zasahovať do súdneho konania, vyšetrovať trestné činy alebo iniciovať trestné oznámenie v mene občana SR.
 • Zabezpečovať alebo sprostredkovať prácu alebo pracovné povolenie pre občana SR.
 • Poskytnúť ani zaobstarať bezplatné ubytovanie.
 • Pátrať alebo iniciovať pátranie po nezvestných osobách. Nezvestnosť osoby je potrebné nahlásiť na slovenskej polícii, ktorá žiadateľa stotožní a vyžiada si náležitosti potrebné pre pátranie. Pátranie sa vykonáva v spolupráci s políciou príslušného štátu alebo na medzinárodnej úrovni.
 

Čo sa odporúča občanom v záujme predchádzania problémom alebo stavu núdze v zahraničí 

 

 • Uistiť sa pred cestou, že má platný cestovný doklad a že vodičský preukaz je platný pre krajinu, do ktorej cestuje.
 • Zabezpečiť si platné vízum, ak cestuje do krajiny, s ktorou má SR vízovú povinnosť; osobitne si overiť vízovú povinnosť v prípade tranzitných krajín. 
 • Ak je to možné a doba plánovaného pobytu v zahraničí je určená, vopred si zabezpečiť spiatočný cestovný lístok.
 • Disponovať dostatočným množstvom finančných prostriedkov, najlepšie vo forme cestovných šekov. Informovať sa o možnostiach použitia platobných kariet v danej krajine.
 • Vopred uzatvoriť komerčné zdravotné poistenie a zmluvné poistenie motorového vozidla pre zahraničie.
 • Dôsledne dodržiavať miestne predpisy, ktoré môžu byť v každom štáte iné, takisto ako sankcie za ich porušenie. Vyhnúť sa akémukoľvek kontaktu s omamnými látkami a neprenášať pre cudzie osoby balíky neznámeho obsahu cez colnú kontrolu.
 • Zobrať si so sebou adresu a telefónne kontakty príslušného zastupiteľského úradu SR v krajine, do ktorej cestuje a v krajinách, cez ktoré prechádza.
 • Zaregistrovať sa na stránke MZVaEZ SR pred cestou do zahraničia na www. mzv.sk (Systém pomoci pri cestách do zahraničia). 
 

Vydanie náhradného cestovného dokladu 

 

 • Zastupiteľský úrad vydá občanovi SR v prípade straty, odcudzenia alebo neplatnosti cestovného dokladu náhradný cestovný doklad na návrat na Slovensko a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú. Platnosť náhradného cestovného dokladu je časovo i územne obmedzená.
 • Zastupiteľský úrad môže výnimočne vydať na návrat na Slovensko náhradný cestovný doklad pre maloleté dieťa, ktoré nebolo zatiaľ zapísané do osobitnej matriky.
 • Zastupiteľský úrad môže vydať náhradný cestovný doklad osobe mladšej ako 15 rokov aj bez splnenia niektorých obligatórnych podmienok.
 • Vyhostenému občanovi môže vydať náhradný cestovný doklad aj na žiadosť príslušných orgánov daného štátu, ktoré zabezpečujú vyhostenie. 
 

Aké formy nefinančnej pomoci môže zastupiteľský úrad poskytnúť v stave núdze 

 

 • Súčinnosť a primeranú pomoc v povolenom rozsahu v kontakte s políciou, zdravotníckymi zariadeniami či inými orgánmi štátu.
 • Sprostredkovať nevyhnutnú pomoc, najmä lekárske ošetrenie a usmernenie o prípadnom oznámení trestného činu pre obete násilnej trestnej činnosti. 
 • V prípade zranenia alebo hospitalizácie podľa povahy prípadu navštíviť zraneného či chorého občana v zdravotníckom zariadení a s jeho súhlasom bezodkladne informovať príbuzných. Popritom môže pomôcť v kontakte s miestnym zdravotníckym zariadením, prípadne s vyšetrovacími orgánmi a so zdravotnou poisťovňou na Slovensku.
 • Pri mimoriadnej udalosti – napr. hromadná dopravná nehoda – v prípade potreby vyslať do terénu svojho zamestnanca, aby operatívne poskytol pomoc a bol k dispozícii pre kontakt s miestnymi orgánmi.
 

Úmrtie občana SR v zahraničí

 

 • Pri úmrtí občana v zahraničí sa postupuje podľa medzinárodného práva, príp. podľa konkrétnej medzinárodnej zmluvy s daným štátom. Ak takáto zmluva neexistuje, zastupiteľský úrad postupuje podľa právnych predpisov daného štátu.
 • Zastupiteľský úrad informuje rodinu o úmrtí prostredníctvom polície, priamo tak robí len výnimočne. V prípade potreby je nápomocný pri prevoze telesných pozostatkov zosnulého na územie SR alebo pri pochovaní v mieste úmrtia – postupuje však výlučne na základe písomných pokynov obstarávateľa pohrebu.
 • Zastupiteľský úrad nemôže hradiť poplatky ani poskytnúť pôžičku na prevoz telesných pozostatkov, pochovanie v mieste úmrtia alebo za s tým súvisiacu administratívu.
 • Ak je to potrebné, zastupiteľský úrad vystaví sprievodný list na prepravu telesných pozostatkov.
 

Konzulárna ochrana zadržaných, odsúdených, väznených

 

 • O zadržaní, vzatí do väzby či odsúdení zastupiteľský úrad informuje príbuzných alebo blízkych výlučne so súhlasom dotknutej osoby. Bez takéhoto súhlasu nemožno informovať ani rodinu, ani inštitúcie na Slovensku, vrátane médií.
 • V prípadoch, ktoré si to vyžadujú, zastupiteľský úrad preverí, či zaobchádzanie s dotknutou osobou spĺňa aspoň medzinárodne zadefinované minimum a či nie je horšie ako bežná úroveň v primajúcom štáte.
 • K dispozícii je aj ďalšia pomoc – napr. návšteva vo väzenskom zariadení, súčinnosť, prípadne usmernenie pri podaní sťažnosti alebo žiadosti o milosť, pri zabezpečení právneho zástupcu a pri získaní resp. prevode finančných prostriedkov na úhradu pokuty, prípadne kaucie.
 • Zastupiteľský úrad nemôže zasahovať do vyšetrovania ani konania súdov a nemôže žiadať skrátenie či anulovanie trestu, odpustenie pokuty a podobne.