Doklad vydaný v cudzine na použitie v SR

Listiny vydávané súdmi a inými úradmi v cudzine, ktoré sú platné v krajine vydania ako verejné listiny, majú dôkaznú moc verejných listín v Slovenskej republike, ak sú opatrené predpísanými osvedčeniami. Výnimky ustanovujú mnohostranné a dvojstranné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná (zákon č. 97/1963 Zb. medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a v znení noviel, § 52).
 
Cudzozemské listiny určené na použitie na území Slovenskej republiky podliehajú:
 
1. Apostilácii
2. Legalizácii/superlegalizácii
 
1. Ak krajina, ktorá listinu vydala,  pristúpila k Haagskemu dohovoru, kompetentný úrad osvedčí listinu pečiatkou apostille. Takto overený doklad sa ďalej neosvedčuje. predloží sa na preklad súdnemu prekladateľovi do slovenského jazyka a je pripravený na predloženie slovenským úradom.
 
Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961
 
Členské štáty:
Albánsko, Andorra, Antiqua a Barbuda, Argentína, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bahamy, Bahrain, Barbados, Belgicko, Belize, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazília, Brunej, Bulharsko, Burundi, Cookove ostrovy, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Čile, ČĽR - len Macaou a Hong Kong, Dánsko, Dominika, Dominikánska republika, Ekvádor, Estónsko, Fidži, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grenada, Gruzínsko, Guatemala (od 18.09.2017), Holandsko a Holandské Antily, Honduras, Chorvátsko, India, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kapverdy, Kazachstan, Kirgizsko, Kolumbia, Kórejská republika (južná), Kostarika, Leshoto, Libéria, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malawi, Malta, Marshalove ostrovy, Maroko, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Namíbia, Nemecko, Nikaragua, Niue, Nórsko, Nový Zéland (neplatí pre Tokelau), Ománsky sultanát, Panama, Paraguay, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Slovensko, Slovinsko, Spojené štáty americké, Srbsko,  Surinam, Svazijsko, Svätá Lucia, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Svätý Vincent a Grenadíny, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Tadžikistan, Taliansko, Tonga, Trinidad a Tobago, Turecko, Ukrajina, Uruguaj, Uzbecká republika, Vanuatu, Veľká Británia,Venezuela.
 
Informácie na www.hcch.net (anglická verzia)
 
2. Ak krajina, ktorá listinu vydala, nie je členským štátom Haagskeho dohovoru, listiny na použitie v SR podliehajú legalizácii (na ministerstve zahraničných vecí vydávajúceho štátu) a následnej superlegalizácii na zastupiteľskom  úrade Slovenskej republiky v štáte pôsobnosti, príp. podľa akreditácie.
 
Občania SR, ktorí si nezabezpečili superlegalizáciu dokladov v zahraničí na slovenských zastupiteľských úradoch môžu aj o tento krok požiadať prostredníctvom Konzulárneho oddelenia ministerstva. Legalizačné oddelenie konzulárneho odboru ministerstva zabezpečuje len overenie už vydaných dokumentov.
Klient, ktorý požiada Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zabezpečenie overenia vydaného dokumentu v zahraničí sa dostaví osobne v úradných hodinách (uvedené vyššie) alebo zašle doporučene:
  • Písomnú žiadosť, ktorá nahrádza splnomocnenie, ktorou požiada ministerstvo o zabezpečenie overenia dokumentu, v ktorej uvedie štát, príp. mesto, kde bol dokument vydaný, svoju presnú spätnú adresu a telefonický a emailový kontakt
  • docx Čestné vyhlásenie  (docx; 13.95 KB) - potvrdené notárom prípadne pracovníkom obecného alebo okresného úradu, že sa zaväzuje uhradiť všetky náklady spojené s overením zasielaného dokumentu
  • Originál dokumentu – nie kópiu
 
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov na časový horizont zabezpečenia apostilácie či superlegalizácie dokumentov prostredníctvom ministerstva – minimálne 3 mesiacov.

 

(Zastupiteľské úrady)

 

Dôležité upozornenie
Superlegalizáciu listín, vystavených diplomatickými alebo konzulárnymi úradníkmi veľvyslanectiev štátov akreditovaných v/ pre SR, cudzí štátni príslušníci žiadajú na Konzulárnom odbore MZVaEZ SR osobne, s platným dokladom totožnosti, len v úradných hodinách, príp. so splnomocnením podpísaným pred notárom v SR alebo na veľvyslanectvách SR vo svete  (info aj o poplatku vyššie). V súlade so znením zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku a internými predpismi MZVaEZ SR musia byť listiny preložené do slovenského jazyka.