Slovenské orgány príslušné podľa článku vydávať osvedčenia - apostil

Slovenské orgány, určené vládou Slovenskej republiky, príslušné podľa článku 6 Haagskeho dohovoru vydávať osvedčenia - apostil (predpis 213/2002 Z.z., Oznámenie 501/2007 Z.z.)

Ministerstvo spravodlivosti SRVerejné listiny neuvedené v bode 2 (napr. listiny vydané Krajskými súdmi a Najvyšším súdom)
Krajské súdy Slovenskej republikya) listiny vydané alebo osvedčené okresnými súdmi, notármi, exekútormi alebo justičnými pracovníkmi v pôsobnosti kraj. súdu
b) preklady vyhotovené súdnymi tlmočníkmi pri Krajských súdoch
Ministerstvo vnútra SRVerejné listiny vydané v jeho rezorte (vrátane matričných dokladov vydaných Osobitnou matrikou)
Ministerstvo školstva SRVerejné listiny vydané v jeho rezorte (vysvedčenia, diplomy…)
Ministerstvo zdravotníctva SRVerejné listiny vydané v jeho rezorte
Ministerstvo obrany SRVerejné listiny vydané v rezorte Ministerstva obrany SR
Okresne úradya) matričné doklady (okrem vyhlásení o osobnom stave)
b) verejné listiny vydané orgánmi samospráv
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SRVšetky ostatné verejné listiny vydané v Slovenskej republike (register trestov, doklady vydané Ministerstvom hospodárstva SR, obchodnými komorami, daňovými úradmi, výpisy z katastra, certifikáty vydané Štátnym úradom pre kontrolu liečiv, Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava a pod.)

Listiny na použitie do ostatných krajín, na ktoré sa nevzťahujú dvojstranné zmluvy o právnej pomoci, podliehajú naďalej procesu legalizácie a superlegalizácie podľa § 52 zákona č. 97/1963 Zb. (zo 4. 12. 1963) o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.