Všeobecné informácie o výberových konaniach


Osobný úrad Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky bude v tejto časti oficiálnej webovej stránky pravidelne zverejňovať a vyhlasovať informácie o vonkajších výberových konaniach na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest a voľných miest v oblasti výkonu práce vo verejnom záujme.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zverejňuje voľné pracovné miesta obsadzované oficiálnym vonkajším výberovým konaní aj na portáli internetový sprievodca trhu práce (ISTP) – www.istp.sk, ktorý zriadilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výberové konania na obsadenie voľných miest a prijímanie zamestnancov do zamestnania sa realizujú podľa platného Kariérneho poriadku ministerstva.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok v súvislosti s vonkajšími výberovými konaniami sa môže obrátiť priamo na odbor rozvoja ľudských zdrojov osobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

E-mail: osur@mzv.sk
Tel.: 02 / 5978 2101, +421 90607 2101
Fax: 02 / 5978 2109

Poštová adresa:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
osobný úrad
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37

Konkrétne požiadavky a predpoklady na účasť vo výberových konaniach a ostatné potrebné náležitosti a podmienky budú vždy podrobne uvedené v texte konkrétnych aktuálnych pracovných ponúk.

Procedurálny priebeh výberových konaní

Výberovým konaním na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, resp. voľného miesta v oblasti výkonu práce vo verejnom záujme sa overujú všeobecné, odborné a jazykové znalosti uchádzača, jeho schopnosti a osobnostné vlastnosti, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu úloh a povinností, ktoré má vykonávať v štátnej službe, resp. v oblasti výkonu práce vo verejnom záujme.

Výberové konanie pozostáva z

a) písomnej časti
  • overenie všeobecných znalostí písomnou formou (ďalej len „všeobecný test“),
  • overenie odborných znalostí písomnou formou („odborný test“),
  • overenie úrovne ovládania cudzieho jazyka písomnou formou („jazykový test“),

b) osobného pohovoru pred výberovou komisiou.

Všeobecným testom sa overujú základné všeobecné znalosti uchádzača z oblasti spoločenských vied a aktuálnych zahranično-politických udalostí v bilaterálnej a multilaterálnej diplomacii, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať. Všeobecný test obsahuje 20 otázok, na ktoré uchádzač odpovedá písomne v časovom limite 30 minút. Za každú správnu odpoveď môže uchádzač získať maximálne jeden bod, t. j. maximálne 20 bodov za celý test. Uchádzač vyhovel kritériám testu, ak získal najmenej 13 bodov z celkového počtu 20 bodov.

Odborným testom sa overujú odborné znalosti uchádzača v konkrétnej oblasti bilaterálnej a multilaterálnej diplomacie, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať. Odborný test obsahuje 20 otázok, na ktoré uchádzač odpovedá písomne v časovom limite 30 minút. Odborný test môže v prípadoch, keď je to vhodné, obsahovať namiesto otázok zadania praktických úloh a modelových situácií na riešenie; v takomto prípade môže byť čas na vypracovanie testu primerane predĺžený. Za každú správnu odpoveď môže uchádzač získať maximálne jeden bod, t. j. maximálne 20 bodov za celý test. Uchádzač vyhovel kritériám odborného testu, ak získal najmenej 14 bodov z celkového počtu 20 bodov.

Jazykový test obsahuje (a) 20 otázok, na ktoré odpovedá uchádzač písomne, alebo (b) cca 20 – 25 riadkový odborný text, ktorý prekladá uchádzač zo slovenčiny do cudzieho jazyka podľa požiadaviek odborného útvaru, alebo (c) jazykový test je kombináciou otázok a odborného prekladu. Uchádzač spracováva jazykový test v časovom limite do 30 minút. Uchádzač vyhovel kritériám jazykového testu, ak získal najmenej 13 bodov z celkového počtu 20 bodov.

Časový limit pre písomné testy pri dvoch a viacerých výberových konaniach

Uchádzač môže absolvovať v priebehu jedného dňa aj dve, prípadne viac výberových konaní, ak sa konajú v ten istý deň; v tomto prípade je časový limit na napísanie všetkých všeobecných, odborných a jazykových testov stanovený maximálne na 120 minút.

Osobný pohovor pred výberovou komisiou

Osobného pohovoru pred výberovou komisiou sa zúčastňujú len tí uchádzači, ktorí získali najmenej 2/3 z celkového počtu 60 bodov (sumarizácia maximálneho počtu bodov za všeobecný, odborný a jazykový test), t. j. 40 bodov a súčasne vyhoveli kritériám všetkých troch testov, t. j. dosiahli minimálne 13 bodov vo všeobecnom teste, minimálne 14 bodov v odbornom teste a minimálne 13 bodov v jazykovom teste.

Osobný pohovor pozostáva z dvoch častí:

a) V prvej (všeobecnej) časti osobného pohovoru uchádzač zdôvodní svoj záujem pracovať na ministerstve a odpovedá na otázky členov výberovej komisie týkajúce sa jeho profesionálnej kariéry. Všeobecná časť osobného pohovoru slúži na doplnenie informácií o uchádzačovi pri posudzovaní komplexného obrazu uchádzača. Každý člen výberovej komisie hodnotí odborné predpoklady uchádzača pridelením bodov v rozpätí 0 – 2. Najvyššie hodnotenie sú 2 body.

b) V druhej (odbornej) časti osobného pohovoru uchádzač odpovedá na dve odborné otázky, ktoré si vylosuje pred výberovou komisiou; člen výberovej komisie môže uchádzačovi k vylosovanej otázke položiť po jej zodpovedaní aj doplňujúce otázky, ak otázka nebola zodpovedaná vyčerpávajúco, alebo ak je to nevyhnutné na vytvorenie si obrazu o odborných vedomostiach uchádzača. Každý člen výberovej komisie hodnotí odborné predpoklady uchádzača pridelením bodov v rozpätí 0 – 5. Najvyššie hodnotenie je 5 bodov.

Uchádzač vyhovel kritériám osobného pohovoru, ak získal z celkového možného počtu bodov minimálne dve tretiny.

Úspešným uchádzačom sa rozumie uchádzač, ktorý v písomných testoch a v osobnom pohovore dosiahne v súčte najvyšší počet bodov.

Odporúčaná literatúra pre individuálnu prípravu uchádzačov na výberové konania:

Viedenský dohovor o diplomatických stykoch 1961 (vyhláška č. 157/1964 Zb.)
Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch 1963 (vyhláška č. 32/1969 Zb.)
Ústava SR (ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov)
Zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov
Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Uznesenie vlády SR č. 553 z 27.6.2007 o pravidlách diplomatického protokolu v SR

Programové vyhlásenie vlády SR
Zameranie a vyhodnotenie zahraničnej politiky SR
Ročenky zahraničnej politiky SR
Výročné správy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Odborné (slovenské, cudzojazyčné) periodiká zamerané na oblasť zahraničnej politiky

Webová stránka ministerstva a ministerstiev zahraničných vecí ostatných členských krajín EÚ
Webová stránka EÚ, NATO, OSN, prípadne iných medzinárodných organizácií

Denná tlač, televízia, rozhlas

banner ISTP zamestnávatelia

 
Dátum poslednej aktualizácie: 2016-03-22 08:20:32.403 Dátum vytvorenia: Tue Apr 28 00:00:00 CEST 2015