Ochrana osobných údajov

Uplatňovanie práv dotknutých osôb


Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Dohľad nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „úrad“), ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou.
 

I. Pojmy týkajúce sa ochrany osobných údajov


Pre ľahšie porozumenie textu o právach dotknutých osôb z hľadiska ochrany osobných údajov uvádzame vysvetlenie základných pojmov:

Osobné údaje - údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Prevádzkovateľ - každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

Zodpovedná osoba - osoba poverená prevádzkovateľom výkonom dohľadu nad dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov.

Dotknutá osoba - každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje.

Oprávnená osoba - každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určenom v poučení.

Príjemca - každý, komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené, pričom príjemcom môže byť aj tretia strana.

Súhlas dotknutej osoby - akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Dôkaz o súhlase obsahuje najmä údaje o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas daný v písomnej podobe je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný.

Účel spracúvania osobných údajov - vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.

Informačný systém - systém, v ktorom sa na vopred vymedzený alebo ustanovený účel systematicky spracúva alebo má spracúvať akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov prístupných podľa určených kritérií.

Spracúvanie osobných údajov - vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi (manipulovanie), najmä ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, využívanie, blokovanie, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie, zverejňovanie, likvidácia a pod..
 

II. Postavenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pri spracúvaní osobných údajov


Základným cieľom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „MZVaEZ SR“) v oblasti ochrany osobných údajov, je plnenie ustanovení vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov, nadväzujúcich právnych predpisov, ako aj medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. V nich sa okrem iného premietajú aj zásady spoločnej politiky krajín Európskej únie.

MZVaEZ SR ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy SR k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľom informačných systémov. V nich sa okrem iného spracúvajú osobné údaje občanov Slovenskej republiky, ako aj občanov iných štátov, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu obrátili na MZVaEZ SR a jeho zastupiteľské úrady v zahraničí. Dokumenty obsahujúce osobné údaje dotknutých osôb sa štandardnými postupmi doručujú na príslušné orgány verejnej správy k ďalšiemu spracúvaniu podľa jednotlivých druhov agend (napr. matriky - zákon č. 420/2006 Z. z. o matrikách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, cestovné doklady - zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pobyt cudzincov na území SR - zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov atď.).

Osobné údaje sú spracúvané oprávnenými osobami. Každá oprávnená osoba bola ešte pred vykonaním akejkoľvek spracovateľskej operácie s osobnými údajmi preukázateľne poučená o svojich právach a povinnostiach. Poučenie zabezpečuje MZVaEZ SR prostredníctvom zodpovednej osoby. O poučení vedie MZVaEZ SR preukázateľný záznam.
 

III. Ochrana práv dotknutých osôb


Podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov má každá dotknutá osoba právo písomne požadovať od prevádzkovateľa informačných systémov (MZVaEZ SR):

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca (v zmysle Občianskeho zákonníka).

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba (v zmysle Občianskeho zákonníka).

Poskytnutie informácií dotknutej osobe podľa § 29 zákona o ochrane osobných údajov:
a) žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ bezplatne,

b) žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,

c) prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa § 29 odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.
 

IV. Poučenie o právach dotknutých osôb


Žiadosť o udelenie víza

V prípade podania žiadosti o vízum, dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podpisom vízovej žiadosti. Znenie súhlasu uvedené vo vízovom dotazníku je nasledovné:

„Som si vedomý/-á nasledujúcich skutočností a súhlasím s nimi: poskytnutie údajov, ktoré sa v tomto formulári vyžadujú, fotografovanie a prípadné odobratie odtlačkov prstov sú pri posudzovaní žiadosti o vízum povinné a všetky osobné údaje týkajúce sa mojej osoby, ktoré sú uvedené v žiadosti o udelenie víza, ako aj moje odtlačky prstov a fotografie, budú poskytnuté príslušným úradom členských štátov a spracované týmito úradmi na účely rozhodnutia o mojej žiadosti o udelenie víza.

Tieto údaje budú spolu s údajmi, ktoré sa týkajú rozhodnutia o mojej žiadosti alebo rozhodnutia o vyhlásení udeleného víza za neplatné, jeho zrušení alebo predĺžení, vložené do Vízového informačného systému (VIS) a budú v ňom uchovávané najviac po dobu piatich rokov. Počas tohto obdobia budú dostupné vízovým orgánom a príslušným orgánom, ktoré vykonávajú kontrolu víz na vonkajších hraniciach a v rámci členských štátov, imigračným a azylovým úradom v členských štátoch na účely overenia, či boli splnené podmienky na legálny vstup na územie členských štátov a pobyt na ňom, ako aj na určenie totožnosti osôb, ktoré tieto podmienky nespĺňajú alebo prestali spĺňať, na posúdenie žiadosti o azyl a na určenie toho, kto je príslušný na takéto posúdenie. Za určitých podmienok budú tieto údaje dostupné určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania trestným činom terorizmu a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania. Orgány členského štátu zodpovedné za spracovanie údajov sú: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 811 04 Bratislava a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, Ružinovská 1/B , 812 72 Bratislava 1.

Som si vedomý/á, že vo všetkých členských štátoch mám právo na informácie o údajoch týkajúcich sa mojej osoby, ktoré sú zaznamenané vo VIS, ako aj informovanie o členskom štáte, ktorý tieto údaje vložil, a mám právo žiadať, aby boli nepresné údaje týkajúce sa mojej osoby opravené a nezákonne spracované údaje týkajúce sa mojej osoby vymazané. Na moju výslovnú žiadosť ma bude úrad, ktorý moju žiadosť posudzuje, informovať o spôsobe, akým môžem uplatniť svoje právo na kontrolu mojich osobných údajov a ako môžem dosiahnuť ich opravu alebo vymazanie, vrátane súvisiacich opravných prostriedkov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dotknutého štátu. Sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov bude vybavovať vnútroštátny dozorný orgán tohto členského štátu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Vyhlasujem podľa svojho najlepšieho vedomia, že údaje, ktoré som poskytol/-la sú správne a úplné. Som si vedomý/-á, že akékoľvek nepravdivé vyhlásenia povedú k zamietnutiu mojej žiadosti alebo k zrušeniu už udeleného víza a môžu ma vystaviť prípadnému postihu v zmysle právnych predpisov členského štátu, ktorý žiadosť spracovával. Zaväzujem sa, že v prípade udelenia víza opustím územie členských štátov pred skončením jeho platnosti. Bol/-a som poučený/-á, že udelenie víza je iba jednou z podmienok vstupu na európske územie členských štátov. Ak nesplním relevantné ustanovenia článku 5 ods. 1 Kódexu schengenských hraníc, následkom čoho mi bude odoprený vstup, hoci mi bolo udelené vízum, nevzniká mi nárok na náhradu škody. Splnenie podmienok vstupu sa znovu posúdi pri vstupe na európske územie členských štátov.“
 

V. Zodpovedná osoba a jej úlohy vo vzťahu k uplatňovaniu práv dotknutých osôb


V zmysle § 23 zákona o ochrane osobných údajov bola na MZVaEZ SR menovaná zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov. Táto osoba okrem iných úloh zabezpečuje vybavovanie žiadosti dotknutých osôb, súvisiacich s uplatňovaním ich práv podľa § 28 až 30 zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že dotknutá osoba nie je spokojná s priebehom a spôsobom vybavenia má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti týkajúce sa uplatňovania vašich práv môžete zasielať písomne alebo elektronicky na:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 5978 1111

 

VI. Úrad na ochranu osobných údajov


Podrobnejšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v SR vrátane zákona o ochrane osobných údajov a európskych právnych noriem, ako aj odpovede na najčastejšie kladené otázky môžete nájsť na web stránke úradu: www.dataprotection.gov.sk, alebo kontaktovať úrad:

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava
Slovenská republika
Tel: + 421 2 502 39 418
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 17.5.2016 Dátum vytvorenia: 10.2.2015