OBSE

Publikované 14.06.2022

Vysoký komisár OBSE pre otázky národnostných menšín
 
Post vysokého komisára OBSE pre otázky národnostných menšín (VKNM) bol vytvorený v roku 1992. Jeho hlavnou úlohou je identifikovať a hľadať včasné riešenia etnických napätí, ktoré môžu ohroziť mier, stabilitu alebo priateľské vzťahy medzi účastníckymi štátmi OBSE. VKNM nemá byť ochrancom národnostných menšín, nie je vysokým komisárom pre národnostné menšiny, ale pre otázky národnostných menšín. Jeho mandát nepatrí do ľudskej dimenzie OBSE, do oblasti ľudských práv, ale do politicko-bezpečnostnej oblasti. VKNM 2 razy ročne informuje o svojej činnosti Stálu radu OBSE.
VKNM patrí k najdôležitejším a najrešpektovanejším inštitúciám OBSE. Jeho expertíza je uznávaná aj zo strany iných medzinárodných organizácií (vrátane OSN, EÚ i Rady Európy). VKNM je osvedčený inštrument prevencie konfliktov, ktorý má svoj podiel na vyriešení viacerých konfliktných situácií, resp. sporných otázok v rámci OBSE. Mandát VKNM je unikátny. VKNM má konať dôverne a na základe vlastného posúdenia, nie podľa inštrukcií iných. VKNM rozhoduje nezávisle, na základe vlastného posúdenia, či konkrétna situácia spadá pod jeho mandát. Od vytvorenia postu VKNM bolo pod jeho patronátom vypracovaných niekoľko tematických odporúčaní, resp. usmernení k národnostným menšinám a viaceré odporúčania vo vzťahu ku krajinám. Tematické odporúčania i usmernenia nemajú záväzný charakter, ich využitie závisí od jednotlivých štátov, nie sú pritom určené len vládam jednotlivých štátov, ale aj samotným menšinám.

Predstaviteľ OBSE pre slobodu médií

Post Predstaviteľa pre slobodu médií so sídlom vo Viedni bol vytvorený v roku 1997 v záujme zabezpečenia vysokej úrovne ochrany slobody prejavu a slobody tlače v účastníckych štátoch OBSE. Predstaviteľ OBSE pre slobodu médií monitoruje implementáciu príslušných záväzkov OBSE, pravidelne predkladá správu o stave implementácie a účastníckym štátom poskytuje potrebnú asistenciu.

Predstavitelia predsedníctva OBSE pre podporu tolerancie

Mandáty predstaviteľov predsedníctva OBSE pre podporu tolerancie sú výrazom odhodlania účastníckych štátov OBSE bojovať proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii. Úlohy týchto troch predstaviteľov (pre boj proti antisemitizmu; intolerancii a diskriminácii moslimov; rasizmu, xenofóbii a diskriminácii) spočívajú v implementácií záväzkov vyplývajúcich z rozhodnutí OBSE, spolupráci s inštitúciami OBSE pri dosahovaní spoločných cieľov a tiež prezentácii hodnôt tolerancie, vzájomného rešpektu a porozumenia. Pri implementácii záväzkov OBSE poskytujú účastníckym štátom títo predstavitelia súčasne potrebnú asistenciu.

Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva

Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) monitoruje implementáciu záväzkov OBSE v oblasti dodržiavania ľudských práv a základných slobôd v teritóriu účastníckych štátov. Osobitnou expertízou disponuje v oblasti volebného monitoringu. ODIHR každoročne organizuje implementačnú schôdzku k ľudskej dimenzii vo Varšave rovnako ako i rad ďalších podujatí k rôznym aspektom ľudskej dimenzie. Plní úlohy kontaktného miesta pre Rómov a Sinti. ODIHR bol pôvodne zriadený ako Úrad pre slobodné voľby v zmysle Parížskej charty (z r. 1990). V r. 1992 bol jeho mandát rozšírený a stal sa Úradom pre demokratické inštitúcie a ľudské práva.