Predsedníctvo v Rade EÚ

Predsedníctvo v Rade Európskej únie (EU PRES) je významnou súčasťou inštitucionálneho rámca Európskej únie aj po zmenách, ktoré zaviedla Lisabonská zmluva.

Z pohľadu členského štátu je EU PRES jednou z najdôležitejších a najnáročnejších úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ.


Podľa článku 16(9) Zmluvy o EÚ a článku 236(b) Zmluvy o fungovaní EÚ, Predsedníctvo Rady je realizované členskými štátmi, ktoré na rotačnom základe predsedajú Rade (okrem Rady pre zahraničné veci), v súlade s podmienkami stanovenými Európskou radou. Predsedníctvo Rady vykonávajú vopred určené skupiny troch členských štátov (tzv. predsednícke trio) počas obdobia 18 mesiacov. Skupiny sú vytvorené na základe rotácie medzi členskými štátmi s prihliadnutím na ich rozmanitosť a geografickú rovnováhu v rámci EÚ. Poradie predsedníctiev stanovila Rada EÚ v decembri 2004. 

Poradie predsedníctiev stanovila Rada EÚ v júli 2016. 

Aktuálne predsedníctvo v Rade EÚ

Predsednícke trio realizuje spoločný politický program. Každý člen skupiny v stanovenom poradí predsedá Rade počas obdobia šiestich mesiacov. Ostatní členovia predsedníckeho tria pomáhajú aktuálnej predsedníckej krajine pri vykonávaní všetkých právomocí na základe spoločného programu. Predsednícke trio si môže medzi sebou dohodnúť aj iné úpravy.


Členský štát má možnosť preukázať svoje negociačné schopnosti ako „čestný sprostredkovateľ.“ Tvorba spoločného programu predsedníckeho tria, ako aj samotný výkon predsedníctva umožňujú členskému štátu upriamiť pozornosť celej Európskej únie na otázky a témy, dôležité z pohľadu vlastných národných záujmov resp. príslušného regiónu a ich presadenie v rámci politík a smerovania EÚ.

Funkcia rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ v zmysle nového rozdelenia kompetencií podľa Lisabonskej zmluvy znamená predovšetkým právomoc pripravovať zasadnutia Rady a ich pracovných orgánov, t.j. predsedať týmto fóram, stanovovať ich agendu a aktívne hľadať možnosti dosiahnutia konsenzu pre schválenie spoločných pozícií a rozhodnutí členských štátov EÚ. Tieto funkcie rotujúce predsedníctvo neplní v oblasti vonkajších vzťahov, ktoré patria do výlučnej zodpovednosti vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. V tomto prípade EÚ PRES plní podpornú úlohu a na požiadanie zastupuje vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Rotujúcemu predsedníctvu v Rade EÚ vypomáha Generálny sekretariát Rady.

Počas šesťmesačného obdobia musí predsedníctvo plniť určité osobitné úlohy, vrátane realizácie vzťahov Rady s ostatnými inštitúciami. Úzka spolupráca, koordinácia a komunikácia s Európskym parlamentom (sektorovými výbormi, politickými orgánmi a generálnym sekretariátom) je základným predpokladom pre prípravu a úspešný výkon predsedníctva. Na začiatku a na konci šesťmesačného obdobia vystúpi pred plénom Európskeho parlamentu hlava exekutívy predsedajúceho členského štátu a prezentuje program predsedníctva, respektíve jeho hodnotenie. Ministri predsedníctva vystupujú v mene Rady na rokovaniach sektorových výborov Európskeho parlamentu a na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu. Predsedníctvo vedie rokovania v mene Rady aj na zasadnutiach trialógu (Rada, Európska komisia a Európsky parlament) aj Zmierovacieho výboru.

 

Medzi základné atribúty EU PRES patrí:

  • jednota predsedníctva, ktorá si vyžaduje zabezpečenie koordinácie a kontinuity medzi rôznymi konfiguráciami Rady pri realizácii politického programu predsedníckeho tria
  • nestrannosť a neutralita predsedníctva – úlohou predsedníctva je organizácia a riadenie stretnutí Rady a stanovovanie poradia priorít aktuálnej agendy. V prípade patovej situácie, plní EU PRES úlohu mediátora a hľadá kompromisné riešenia
  • zapojenie národnej administratívy - úspech samotného predsedníctva závisí od toho, ako dobre je pripravená jeho národná administratíva, jednotlivé ministerstvá a ako efektívne dokáže koordinovať priebeh EU PRES
  • rešpektovanie rozhodnutí Rady – predsedníctvo koná na základe rozhodnutí a stanovísk prijatých Radou
  • reprezentácia Rady EÚ – predsednícka krajina reprezentuje Radu vo vzťahu k ďalším európskym inštitúciám, a v spolupráci s Vysokým predstaviteľom EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku aj vo vzťahu k tretím štátom a medzinárodným organizáciám