Belgicko

Vlajka Belgicka

Belgium

Brussels - local time:

Rekreačné/turistické cesty do a z Belgicka zakázané od 27. januára 2021 do 18. apríla 2021 (aj pre občanov EÚ) sú opätovne povolené od 19. apríla 2021. Avšak cesty z/do Belgicka a do/z červených zón z krajín EÚ/Schengenského priestoru ako aj z/do krajín mimo EÚ/Schengenského priestoru sú vysoko neodporúčané a naďalej je potrebné sledovať rozdelenie krajín do zelených, oranžových a červených zón...


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Aktuálne

Podmienky vstupu
Updated 22.06.2022
Published 22.06.2022

Slovenskí občania môžu vstúpiť a zdržiavať sa na území Belgicka na základe platného cestovného pasu alebo platnej identifikačnej karty SR po dobu 3 mesiacov.  

Minimálna dĺžka platnosti občianskeho preukazu alebo cestovného pasu nie je stanovená.  

Cestovný doklad musí byť platný minimálne pri vstupe i výstupe z krajiny. Odporúčame, aby si občania v dostatočnom časovom predstihu skontrolovali platnosť a neporušenosť cestovného dokladu.  

Cestovanie s deťmi
Published 22.06.2022

Maloleté osoby (osoby do veku 18 rokov) musia mať platný cestovný doklad (občiansky preukaz SR (s fotografiou) alebo cestovný pas SR). V prípade, že maloletý cestuje do Belgicka v sprievode inej osoby ako je zákonný zástupca, odporúča sa, aby sprevádzajúce osoby (napr. starí rodičia) disponovali pre prípad akýchkoľvek nepredvídaných udalostí písomným súhlasom zákonného zástupcu s notársky overeným podpisom.  

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 3/10/23, 1621 downloads
Download
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 3/10/23, 1640 downloads
Download
COVID-19
Updated 26.07.2022
Published 20.07.2022

Aktualizované: 12/06/2022

Podmienky vstupu do krajiny

Rekreačné/turistické cesty do a z Belgicka sú povolené. Opatrenia proti COVID-19 sa aplikujú len pri cestách z vysoko rizikových krajín (aktuálne nie sú takého krajiny na zozname).

Nemôžete cestovať do krajiny, ak ste v karanténe alebo izolácii v zahraničí, musíte pred cestou/návratom do Belgicka karanténu dodržať.

Aktualizované informácie týkajúce sa cestovania do krajiny sú dostupné na webovej stránke belgických inštitúcii o COVID-19.

 

Online formulár (The Passenger Locator Form – PLF)

Pre cestujúcich prichádzajúcich do Belgicka z krajín EÚ, Schengenu a tretích krajín okrem vysokorizikových krajín, akýmkoľvek dopravným prostriedkom sa nevyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF).

 

Rozdelenie krajín do zón a súvisiace podmienky a povinnosti

Aktuálne sa neaplikuje rozdelenie krajín do zón.

 

Návrat rezidentov v Belgicku po pobyte v zahraničí

Žiadne povinnosti pri návrate do Belgicka.

 

Príchod nerezidentov do Belgicka

Žiadne povinnosti pri príchode do Belgicka.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Žiadne povinnosti pri tranzite Belgickom.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

 

Opatrenia v krajine

Aktuálne opatrenia prijaté v regióne Brusel

Aktuálne sa neaplikujú iné opatrenia, len povinné nosenie rúšok v nemocniciach, zdravotníckych zariadeniach a lekárňach.
Nosenie rúšok na frekventovaných miestach, domovoch dôchodcov, zubných ordináciách a pod. a  je odporúčané..

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Published 22.06.2022

Aplikácia 112 BE 

Belgicko spustilo na pomoc občanom v núdzi novú aplikáciu 112 BE, ktorá má pomôcť v stresových situáciách privolať hasičskú službu, záchrannú službu alebo políciu. Výhodou tejto aplikácie je skutočnosť, že v stresovej situácii stačí otvoriť aplikáciu, kliknúť na ikonu hasičského alebo záchranného zboru, ktorá spojí klienta automaticky spojí s operátorom. Ďalšou výhodou je možnosť vyplniť doplňujúce informácie ohľadom zdravotného stavu (epilepsia, problémy so srdcom, atď.), ktorými pracovník operačného centra bude vopred disponovať. 

  Aplikácia je dostupná aj pre osoby nepočujúce, rovnako pre osoby, ktoré ťažšie počujú alebo majú rečovú vadu, ktorým aplikácia umožňuje komunikáciu prostredníctvom správ. Predpokladom pre jej užívanie je stiahnutie aplikácie do mobilného telefónu s operačným systémom Android alebo iOS a rovnako dôležitým predpokladom je povolenie lokalizácie v telefóne. Aplikácia je dostupná vo viacerých jazykových mutáciách (francúzsky, holandský, anglický a nemecký jazyk). 

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Published 22.06.2022

Tovar neobchodného charakteru dovážaný cestujúcim je oslobodený od cla a dovozných poplatkov, v tomto množstve (pre cestujúcich z krajín EÚ): 800 ks cigariet alebo 400 ks cigarillos alebo 200 ks cigár alebo 1kg tabaku na fajčenie, 90 l vína (z toho najviac 60 l šumivého vína), 110 l piva, 20 l aperitívov a 10 l destilátov a liehovín. Zakázaný alebo obmedzený je dovoz niektorých druhov živých zvierat, ich častí (ulity, krokodílie zuby) alebo výrobkov z nich (slonovinové sošky), niektorých druhov rastlín, strelných a sečných zbraní, predmetov kultúrnych alebo náboženských hodnôt a starožitností. 

Info pre motoristov
Published 22.06.2022

Nízkoemisná zóna 

Belgicko pristúpilo v niektorých mestách k regulácii vstupu motorových vozidiel vytvorením tzv. nízkoemisnej zóny LEZ (Low Emission Zone) s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia v silne exponovaných mestách. Pred vstupom s motorovým vozidlom na územie LEZ s inou ako belgickou ŠPZ je nevyhnutné registrovať vozidlo na stránke LEZ (Low Emission Zone). K registrácii je potrebné priložiť technický preukaz, certifikát konformity, doklad totožnosti. Registrácia vozidla je platná 3 roky. Registrácia prebieha automaticky, po tom ako žiadateľ obdrží potvrdenie o registrácii, môže považovať vozidlo za registrované. Každé vozidlo so zahraničnou ŠPZ, ktoré vstúpi do nízkoemisnej zóny Brusel bez predchádzajúcej registrácie, môže dostať pokutu vo výške od 150 - 350 eur. 

Vozidlá, ktoré nespĺňajú kritériá na vstup do nízkoemisnej zóny, si môžu zakúpiť denný lístok (cena je 35 eur na deň, maximálne 8 dní v roku).  

Bližšie informácie o regiónoch, kde sú zavedené nízkoemisné zóny a podmienkach platných na vstup do týchto regiónov  

Na podrobnejšie a aktualizované informácie je možné využiť aj aplikáciu „Green Zones app“ pre smartfóny (Apple strore alebo Play Store). 

  

Diaľnice 

Územie Belgicka je prepojené diaľnicami, za ktorých použitie sa neplatí. Návestné tabule a značenia sú v jazyku daného regiónu. Maximálne povolené rýchlosti: v obci 30 km/hod., na ceste pre motorové vozidlá 70-90 km/hod., na diaľnici 120 km/hod. Belgicko pristúpilo k platbe za kilometer pre nákladnú dopravu nad 3,5 t. Vozidlá spadajúce do tejto povinnosti musia uhradiť čiastku alikvotnú dĺžke využitých ciest spoločnosti Viapass.  

Tarify podľa typu auta a regiónu pre rok 2022  

Povolená hladina alkoholu je 0,5 g v 1/l krvi. 

Väčšina čerpacích staníc je otvorená 24 hodín denne 7 dní v týždni. Ak je čerpacia stanica zatvorená stále je možnosť čerpať pohonné hmoty a uhradiť poplatky bankovou kartou. Na diaľniciach sú čerpacie stanice otvorené 24h denne. 

  

Dopravné priestupky 

Za dopravné priestupky musí byť pokuta uhradená priamo na mieste. Ak osoba odmietne zaplatiť pokutu na mieste, príslušná sadzba sa zvyšuje o ďalších 75 eur. Policajné orgány sú oprávnené zadržať aj motorové vozidlo až pokiaľ nedôjde k uhradeniu blokovej pokuty. 

 Belgická legislatíva rozlišuje dopravné priestupky prvej až štvrtej kategórie, za porušenie ktorých je možné udeliť pokutu v rozmedzí 58 eur – 174 eur. V prípade, ak o sankcii rozhoduje súd (4. kategória) môže výška peňažného trestu dosiahnuť max. 4000 eur + súdne trovy spolu so zákazom viesť motorové vozidlo. 

  Za prekročenie max. povolenej rýchlosti v mestskej zóne o menej ako 10km/h sa udeľuje pokuta vo výške 53 eur. Za prekročenie max. povolenej rýchlosti v mestskej zóne o viac ako 10km/h sa udeľuje pokuta vo výške 53 eur + 11 eur za každý km/h navyše. Za prekročenie max. povolenej rýchlosti v mestskej zóne o viac ako 30km/h rozhoduje súd.  

  Za prekročenie max. povolenej rýchlosti na cestách a diaľniciach o menej ako 10km/h sa udeľuje pokuta vo výške 53 eur. Za prekročenie max. povolenej rýchlosti na cestách a diaľniciach o viac ako 10km/h sa udeľuje pokuta vo výške 53 eur + 6 eur za každý km/h navyše. Za prekročenie max. povolenej rýchlosti na cestách a diaľniciach o viac ako 30 km/h rozhoduje súd. 

  

Zavedenie elektronického mýta pre nákladnú dopravu 

S platnosťou od 1. apríla 2016 sa v Belgicku v regiónoch Flámsko, Valónsko a Brusel zavádza pre nákladné automobily elektronický výber poplatkov spojených s užívaním ciest. Pre nákladné automobily sa zavádza povinnosť mať nainštalovanú tzv. palubnú jednotku (OBU - on board unit), ktorá vypočítava poplatok v závislosti od vozidla, emisií a type použitých ciest. Palubnú jednotku je možné získať na servisných bodoch na celom území Belgicka za 135 eur alebo na web stránke poskytovateľa služby www.satellic.be. Viac konkrétnych informácií je k dispozícii na www.viapasss.be alebo na contact@viapass.be

Bezpečnostná situácia
Published 22.06.2022

Bezpečnostná situácia v Belgicku je stabilná. Návštevníkom sa neodporúča vychádzanie vo večerných hodinách do niektorých štvrtí v Bruseli a Antverpách, ktoré sú osídlené prevažne imigrantmi. 

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Zdravotná  starostlivosť

Published 22.06.2022

Základnou podmienkou pre využívanie zdravotných služieb v Belgicku je platba za služby. Občan SR má od vstupu SR do EÚ nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za rovnakých podmienok, ktoré platia pre občanov Belgicka. 

Pri poskytnutí zdravotnej pomoci je potrebné mať preukaz zdravotného poistenca, ktorý nahrádza dosiaľ používaný formulár E 111. O preukaz treba požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu s časovým predstihom, nakoľko jeho vybavovanie trvá 30 dní. 

  Každý obvod v Bruseli má vlastnú štátnu nemocnicu s prvou ambulantnou pomocou, zasahujúcou v prípade nutnosti v priebehu niekoľkých minút až desiatok minút. Aj túto službu je potrebné uhrádzať v plnej výške - priamo, rovnako ako náklady spojené s prípadným úmrtím osoby a úkonmi spojenými s telesnými pozostatkami pred ich repatriáciou do vlasti. 

  Povinné očkovanie sa v Belgicku od slovenských občanov nevyžaduje. Odporúča sa uzavrieť kompletné cestové poistenie vrátane poistenia liečebných nákladov v zahraničí na pobyt v Belgicku. 

Klimatické podmienky

Published 22.06.2022

Belgicko sa nachádza v strednom severnom klimatickom pásme a je prímorskou krajinou. Priemerná ročná teplota je z tohoto dôvodu na väčšej časti, prevažne rovinatého územia pomerne vysoká (9,8 °C). Priemerný ročný slnečný svit predstavuje 1553 hodín. Krajina je z klimatického hľadiska rozdelená na dve pásma. 

 Prímorské územie predstavuje severnú a severozápadnú časť Belgicka, je rovinatého charakteru (Flámsko) a má prímorskú klímu po celý rok, s častými dažďami, prevažne bez snežných zrážok a s teplotami neklesajúcimi pod 0 °C. 

Juhovýchodná časť územia horského charakteru (Valónsko) má vnútrozemskú klímu s častými dažďovými zrážkami, ktoré sa počas zimných mesiacov - v decembri až januári - menia na snehové. Snehová pokrývka je súvislá len na obmedzenej časti tohto územia a trvá max. 6 týždňov v období na prelome rokov. Nočné teploty v zime neklesajú pod -10 °C. 

Štátne sviatky
Dôležité telefónne čísla
Published 22.06.2022
  • Lekárska pohotovosť a hasiči = 100·  

  • Popáleniny = 070 / 245 245 

  • Dopravné nehody=112 

  • Červený kríž = 105· Polícia = 101 

  • Informácie o národných číslach = 1307 

  • Informácie o medzinárodných číslach = 1304 

Rady a odporúčania

Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

The Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Rastislav Káčer held talks with the Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Belgium, Hajia Lahbib, in Bratislava on Wednesday, 28 September. The talks opened various current topics, including challenges facing the EU, NATO, the Schengen Area and the euro area. 

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok ocenil v stredu 7. júla, že poslanci Zahraničného výboru Národnej rady SR pozvali belgického veľvyslanca, aby mohol priamo zodpovedať na relevantné otázky v súvislosti s tragickým úmrtím J. Chovanca z februára 2018.

Na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky bol v pondelok (15. februára 2021) predvolaný belgický veľvyslanec Ghislain D´Hoop v prípade vyšetrovania zákroku a postupu vyšetrovania prípadu Jozefa Chovanca.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok si predvolal veľvyslanca Belgického kráľovstva pre Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni Ghislain D'Hoopa.


Belgicko

Základné informácie

Common english name Belgium
Official name Kingdom of Belgium
Official english name Kingdom of Belgium
Common name Belgium
Local name Royaume de Belgique/Koninkrijk België/Königreich Belgien
Continent Európa
Capital city Brussels
English name of capital Brussels
Local name of the capital Bruxelles/Brussel/Brüssel
Currency Euro
International currency abbreviation EUR
Telephone area code +32
The official languages holandčina (flámčina), francúzština, nemčina
Time zone +0100
Internet domain .be
International licence plate B
Capital city longitude 4.37530
Capital city latitude 50.83880
The emergence of the state 04.10.1830
System of government Parlamentná konštitučná monarchia

Hlava štátu kráľ Philippe
Predseda vlády Alexander De Croo
Ministerka zahraničných vecí Sophie Wilmès
Webová stránka ministerstva

www.diplomatie.belgium.be

Uznanie Slovenskej republiky 01.01.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 01.01.1993

Zastupiteľské úrady

Consulate General of the Slovak Republic in Brussels

Avenue Molière 195, 1050 Brussels
Phone
+32 23401462 ( (sekretariát) )
+32 23463597 ( konzulárne oddelenie )
+32 23463597 ( konzulárne oddelenie )
Fax
+32 23401464, +32 23401467 (konzulárne oddelenie)
Email of the consular department

(konzulárne oddelenie)

Emergency line
+32478621639

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Consulate General of the Slovak Republic in Brussels

Permanent Representation of the Slovak Republic to the EU

Avenue de Cortenbergh 79, 1000 Brussels
Phone
+32 27436811
Fax
+32 27436888
Emergency line
+32475531754

On the emergency line we do not provide consular information.

Permanent Representation of the Slovak Republic to the EU

Permanent Delegation of the Slovak Republic to NATO in Brussels

Boulevard Leopold III, NATO HQ, 1110 Brussels
Phone
+32 27072735
Permanent Delegation of the Slovak Republic to NATO in Brussels

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Updated 22.06.2022
Published 22.06.2022
Dátum Popis
04/2022 návšteva predsedu vlády Belgicka Alexandra De Croo v Slovenskej republike
03/2019 Belgická parlamentná delegácia sa zúčastnila na stretnutí predsedov parlamentov V4 + Benelux v Piešťanoch.
02/2017 stretnutie podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Belgicka Didiera Reyndersa a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka
01/2017 návšteva Skupiny priateľstva Národnej rady Slovenskej republiky v Belgicku pod vedením predsedu skupiny Martina Klusa
07/2016 stretnutie belgického kráľa Philippa s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom v Bruseli v deň otváracieho koncertu slovenského predsedníctva v Rade EÚ
05/2016 pracovné stretnutie vedúceho úradu Ministerstva zahraničných vecí Belgicka Dirka Achtena s vedúcim úradu Ministerstva zahraničných vecí Švédska v Bratislave
06/2015 zasadnutie Spoločného slovensko-flámskeho výboru v Bruseli, podpísanie Programu spolupráce medzi Slovenskou republikou a Flámskom na roky 2015-2017
06/2013 pracovná návšteva zástupcov Ministerstva zahraničných vecí Belgicka, W. Vandevoorde a R. Vandriesscheovej v rámci odovzdávania skúseností z 12. predsedníctva Belgicka v Rade EÚ (2010).
03/2013 rokovania členov medziparlamentného výboru BE/SK belgického parlamentu v Národnej rade Slovenskej republiky na čele so senátorkou Cindy Franssen.
11/2012 pracovná návšteva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka na pozvanie ministra zahraničných vecí Belgicka Didiera Reyndersa
04/2011 pracovná návšteva Pavla Pašku, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky v Parlamente Belgicka, počas ktorej rokoval s Patrickom Dewaelom, predsedom Poslaneckej snemovne Beligcka a s Hugom Vandenberghem, prvým podpredsedom Senátu Belgicka
09/2009 zasadnutie Spoločného slovensko-flámskeho výboru v Bruseli, podpísanie Programu spolupráce medzi Slovenskou republikou a Flámskom na roky 2015-2017
03/2009 konzultácie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Anny Vittekovej so zástupcami Ministerstva spravodlivosti Belgicka a Kasačného súdu Belgicka
12/2008 pracovná návšteva ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Jána Kubiša v Belgicku, otvorenie honorárneho konzulátu v Monse
09/2008 pracovná návšteva Slovenskej republiky poslancov Rady Flámskeho spoločenstva Parlamentu región Brusel - hlavné mesto v Bratislave, ktorí rokovali so zástupcami Výboru priateľstva Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja
05/2008 pracovné návštevy štátnej tajomníčky Ministerstva školstva Slovenskej republiky Bibiány Obrimčákovej na rokovaní o sociálnom dialógu vo vzdelávaní a dvojstranné stretnutia s belgickými partnermi
09/2008 pracovné návštevy štátnej tajomníčky Ministerstva školstva Slovenskej republiky Bibiány Obrimčákovej na rokovaní o sociálnom dialógu vo vzdelávaní a dvojstranné stretnutia s belgickými partnermi
06/2007 pracovná návšteva štátnej tajomníčky Ministerstva školstva Slovenskej republiky Bibiány Obrimčákovej a účasť na rokovaní o sociálnom dialógu vo vzdelávaní
02/2007 oficiálna návšteva predsedníčky belgického Senátu Anne-Marie Lizin v Slovenskej republike
09/2006 pracovná návšteva predsedu vlády Slovenskej republiky Róberta Fica, ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Jána Kubiša a ministra obrany Slovenskej republiky Františka Kašického v Belgicku, rokovania s predsedom vlády Belgicka Guyom Verhofstadtom, predsedom Európskej komisie Josém Manuelom Barrosom a generálnym tajomníkom NATO Jaap de Hoop Schefferom
05/2006 vojensko-politické konzultácie Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Belgicka v Bratislave
03/2006 pracovná návšteva ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Eduarda Kukana v Belgicku pri príležitosti otvorenia honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Liège
06/2005 rokovania náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky s belgickým partnerom
03/2005 pracovná návšteva štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Belgicka Didiera Donfuta v Slovenskej republike, stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Józsefom Berényim

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Aktuálne

Ekonomické informácie o teritóriu
Belgicko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 853.7 kB, 6/20/22, 110 downloads
Download
Obstarávanie a tendre
Belgicko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 853.7 kB, 6/20/22, 110 downloads
Download
Veľtrhy a výstavy

Aktuálne

Belgicko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 853.7 kB, 6/20/22, 110 downloads
Download
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Name and surname Mr. Vladimír Fraňo
Embassy Generálny konzulát SR v Bruseli
Email vladimir.frano@mzv.sk
Function ekonomický diplomat, zástupca generálneho konzula

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Aktuálne


Back To Top