Bulharsko

Vlajka Bulharska

Bulgaria

Sofia - local time:


Cestovanie

Upozornenia pred cestou
Podmienky vstupu
Updated 15.05.2024
15.05.2024
Potvrdenie platnosti zverejnených informácií
Published 02.05.2022

Upozornenie

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vedomosť.

Pravidlá vstupu, ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii bulharských orgánov. Pred cestou dôrazne odporúčame preveriť podmienky vstupu na Veľvyslanectve Bulharskej republiky v Bratislave

 

Cestovné doklady

Slovenskí občania plánujúci cestu do Bulharska (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz (s fotografiou). Osoby zdržiavajúce sa v krajine sú povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície.

 

Platnosť cestovných dokladov

Uistite sa, že váš cestovný pas alebo občiansky preukaz bude platný počas celej doby pobytu. Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje.

 

Víza

Turistický pobyt bez víz a registrácie je možný po dobu maximálne 90 dní.

 

Overte si informácie

Aktuálne podmienky vstupu do Bulharska odporúčame overiť na stránke Ministerstva elektronickej správy Bulharskej republiky.

Cestovanie s deťmi
Updated 14.02.2024
Published 02.05.2022

Bulharské orgány nevyžadujú od občanov EÚ notársky osvedčený písomný súhlas rodičov.

Podmienkou na vstup do krajiny je, aby dieťa bolo držiteľom vlastného platného cestovného dokladu.

V zmysle vnútroštátnych právnych predpisov Bulharskej republiky sú bulharské orgány hraničnej kontroly oprávnené vyžadovať osvedčený písomný súhlas rodičov od sprevádzajúcej osoby len vo vzťahu k dieťaťu, ktoré je občanom Bulharskej republiky.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 3/10/23, 6382 downloads
Download
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 3/10/23, 6643 downloads
Download
Miestne špecifiká
Updated 09.10.2023
Published 02.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: ceny sú porovnateľné s cenami v Slovenskej republike.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Updated 09.10.2023
Published 02.05.2022

Platia predpisy EÚ.

Info pre motoristov
Updated 09.10.2023
Published 02.05.2022

Doklady

Od vodičov motorových vozidiel vstupujúcich a prechádzajúcich cez Bulharsko sa vyžaduje:

 • vodičský preukaz – vodičské preukazy vydané členským štátom EÚ/EHP sú platné v Bulharsku,
 • technický preukaz (osvedčenie o evidencii vozidla),
 • povinné zmluvné poistenie vozidla (zelená karta),
 • v prípade zapožičaného alebo služobného vozidla aj notársky overená plná moc majiteľa vozidla. 

 

Elektronické známky

Používanie cestnej siete (diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy) v Bulharsku je spoplatnené.

Už šiesty rok po sebe zostávajú ceny elektronických známok nezmenené.

Majitelia alebo vodiči automobilov si môžu kúpiť ročnú e-známku tak ako doteraz za 97 BGN (platnú 1 rok od zvoleného začiatku platnosti), štvrťročnú - za BGN 54, mesačnú - za BGN 30, týždennú - za 15 BGN a víkendovú známku pre BGN 10. Vodiči si môžu kúpiť a skontrolovať platnosť elektronickej vinety na webovej stránke www.bgtoll.bg a v mobilnej aplikácii BGTOL. 
 
 

Základné dopravné predpisy

Povolená rýchlosť (km/h): obec/mimo obce/diaľnica/rýchlostná cesta 

 • motocykel 50 / 80 / 100 / 90
 • osobný automobil 50 / 90 / 140 / 120
 • autobus, kamión 50 / 80 / 100 / 90
 • ťahače s vlečkou 50 / 70 / 100 / 90.

Tolerovaná  hladina alkoholu v krvi v Bulharsku je do 0,5 promile.

Vedenie motorového vozidla s hladinou alkoholu v krvi od 0,5 do 1,2 promile podlieha sankcii odňatia vodičského preukazu na obdobie 6 - 12 mesiacov a pokutou 500 - 1000,- BGN. Pri opakovanom porušení na dobu 1 - 3 rokov s pokutou 1 000 – 2 000,- BGN.

Každému vodičovi, ktorý sa odmietne podrobiť skúške na alkohol alebo inú omamnú látku v tele hrozí odňatie vodičského preukazu do 2 rokov  a uloženie pokuty do 2 000 BGN.

Vedenie motorového vozidla s koncentráciou alkoholu v krvi nad 1,2 promile je v Bulharsku kvalifikované ako trestný čin s trestnou sadzbou od 1 roka do 3 rokov odňatia slobody a pokutou od 200 do 1 000 BGN (§ 343b ods. 1 Trestného zákona Bulharska) - vzťahuje sa tiež na občanov EÚ. Vedenie motorového vozidla s koncentráciou narkotík v krvi hrozí trest odňatia slobody od 1 až do 3 rokov a pokuta od 500 do 1 500 BGN (od 250 do 750 eur)

 

Zo všeobecných pravidiel vyberáme:

 • používanie bezpečnostných pásov za jazdy je povinné bez ohľadu na miesto sedenia v automobile, v obývaných i neobývaných oblastiach, výnimky platia len pre tehotné ženy a postihnutých ľudí, ktorých fyzický stav neumožňuje použiť pás;
 • používanie mobilných telefónov počas jazdy je zakázané (okrem hands free);
 • deti do 36 kg musia byť zabezpečené okrem bezpečnostného pásu aj detskou sedačkou;
 • deti vo veku do 12 rokov a deti, ktorých výška neprevyšuje 150 cm, nesmú sedieť na prednom sedadle spolujazdca;
 • svietenie motorových vozidiel je povinné celoročne;
 • zimné pneumatiky sú povinné v období od 15. novembra do 1. marca. Vozidlo možno prevádzkovať aj celoročnými pneumatikami, ak hĺbka dezénu je nad 4 mm.   

 

Ceny

Pohonné hmoty sú porovnateľné ako v Slovenskej republike.

Bezpečnostná situácia
Updated 09.10.2023
Published 02.05.2022

Kriminalita v Bulharsku je porovnateľná so Slovenskom, pričom voči turistom prevažuje drobná kriminalita a vreckári, a to hlavne na čiernomorskom pobreží počas letnej turistickej sezóny.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Updated 09.10.2023
Published 02.05.2022

Letecké spojenie

Priame letecké spojenie so Slovenskou republikou (letisko M. R. Štefánika v Bratislave) zabezpečuje letecká spoločnosť Ryanair a Wizz-air. Možno tiež využiť letecké spojenie z/do Sofie do/z Viedne leteckou spoločnosťou Austrian Airlines, Ryanair alebo Bulgaria Air.

 

Pozemné spojenie

Cesta autom z Bratislavy do Sofie cez Maďarsko a Srbsko je približne 960 km dlhá.

 

Doprava v hlavnom meste

V Sofii funguje pomerne kvalitná mestská hromadná doprava (metro, električky, autobusy, trolejbusy). Cestu je možné naplánovať cez webovú stránku www.sofiatraffic.bg.

 

Taxislužba

V Sofii pôsobí niekoľko taxislužieb; k dispozícii je napríklad aplikácia taxime.to.

Zdravotná  starostlivosť

Updated 09.10.2023
Published 02.05.2022

Vstupom do EÚ začalo Bulharsko uplatňovať predpisy v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti platné v rámci EÚ. Nevyhnutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť sú občanom EÚ povinné poskytnúť zmluvné zdravotnícke zariadenia v Bulharsku bezplatne (nevzťahuje sa na ošetrenie u súkromných lekárov). Za nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť sa považuje starostlivosť, ktorú bulharský lekár vyhodnotí ako potrebnú vzhľadom k povahe ochorenia a predpokladanej dobe pobytu v Bulharsku. Lekárska starostlivosť musí byť pritom poskytnutá v takom rozsahu, aby sa pacient nemusel vracať do krajiny, kde platí povinné zdravotné poistenie skôr, ako pôvodne plánoval. Dôležité: náklady na repatriáciu (preprava pacienta do domovského štátu) a asistenčné služby si občan vždy hradí z vlastných prostriedkov, pokiaľ nie je komerčne pripoistený a jeho poistka tieto náklady nezahŕňa.

Občania EÚ, ktorí sa zdržiavajú na území Bulharska krátkodobo (do 3 mesiacov), majú právo na nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť po dobu ich pobytu v Bulharsku, na základe predloženia Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP). Majú právo, aby im bola poskytnutá nevyhnutná zdravotná starostlivosť od ktoréhokoľvek nimi zvoleného lekára zdravotníckeho zariadenia pre primárnu zdravotnú starostlivosť, ktoré má uzatvorenú zmluvu s Národnou zdravotnou poisťovňou (NZP). Občanom EÚ je v rámci systému verejného zdravotného poistenia poskytovaná zdravotná starostlivosť za rovnakých podmienok ako bulharským občanom, vrátane spoluúčasti pacienta na zdravotnej starostlivosti. Ošetrenie v súkromnom zdravotnom zariadení si hradí pacient sám.

Veľvyslanectvo SR jednoznačne odporúča občanom SR pred cestou do Bulharska uzatvoriť poistenie liečebných nákladov v zahraničí (komerčné cestovné/zdravotné poistenie), na základe ktorého v prípade zdravotných komplikácií budú uhradené náklady rovnajúce sa spoluúčasti pacienta na lekárskom ošetrení, pobyte v nemocnici, liekoch predpísaných miestnym lekárom, ošetrenie v nezmluvnom zariadení, preprava do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a prípadná repatriácia. Komerčné poistenie odporúčame aj na pobyt v bulharských horách pre prípad potreby poskytnutia prvej pomoci a transport do zdravotníckeho zariadenia horskou záchrannou službou, nakoľko ceny týchto služieb sú vysoké a nie sú zahrnuté v balíčku povinného verejného zdravotného poistenia v Bulharsku. Mimoriadne udalosti, ku ktorým príde v dôsledku požitia alkoholu (havárie, zranenia, smrteľné úrazy) alebo psychických ochorení sú vylúčené z poistky.

Klimatické podmienky

Updated 09.10.2023
Published 02.05.2022

Bulharsko leží na rozhraní mierneho a subtropického pásma, ktoré sa vyznačuje podnebím so studenými vlhkými zimami a horúcimi suchými letami. 

Štátne sviatky
The next public holiday in Bulgaria is
6 September
Deň zjednotenia
DATE DAY HOLIDAY
1 January monday Nový rok
3 March sunday Deň oslobodenia Bulharska spod osmanského jarma
1 May wednesday Sviatok práce a medzinárodnej robotníckej solidarity
3 May friday Veľkonočný piatok
6 May monday Deň armády a chrabrosti
6 May monday Veľkonočný pondelok
24 May friday Deň svätých bratov Cyrila a Metoda, bulharskej abecedy, vzdelania, kultúry a slovanskej literatúry
6 September friday Deň zjednotenia
22 September sunday Deň nezávislosti
24 December tuesday Štedrý večer
25 December wednesday Narodenie Krista
26 December thursday Narodenie Krista
Dôležité telefónne čísla
Updated 09.10.2023
Published 02.05.2022

Predvoľba krajiny: +359; 
Informačná služba: 11800;
Tiesňová linka: 112;
Polícia: 166; 
Dopravná polícia: 165;
Záchranná služba: 150;
Odťahová služba: 146;
Hasiči: 160.
 

Rady a odporúčania
Updated 09.10.2023
Published 02.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

The Embassy of the Republic of Bulgaria in the Slovak Republic and the Bulgarian Cultural Institute in Bratislava organised a gala concert this evening (4 March 2024) in the Mirror Hall of the Primate's Palace in Bratislava, as part of the celebrations of the 20th anniversary of Slovakia's accession to the European Union. The event, which featured "Modern Opera Voices of Bulgaria" and highlighted the mutual Slovak-Bulgarian relations within the framework of the two countries' presence in the European Union, was opened by the Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Juraj Blanár, together with the Bulgarian Ambassador to Slovakia, Vassil Petkov.

On 30 December 2023, the EU Member States unanimously approved the agreement on the partial integration of Bulgaria and Romania into the Schengen zone. The Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Juraj Blanár, welcomed the decision, which will include the two countries into the Schengen open-borders area by air and sea as of March 2024. Negotiations about land borders are set to continue at the European level next year.

„Na Ukrajine sa dnes bojuje aj za hodnoty, ktoré v rámci Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO) zdieľajú Slovensko a Bulharsko. Preto mienime vytrvať v našej podpore vojnou zmietanej Ukrajiny...


Bulharsko

Základné informácie

Common english name Bulgaria
Official name Republic of Bulgaria
Official english name Republic of Bulgaria
Common name Bulgaria
Local name Republika Balgarija
Continent Európa
Capital city Sofia
English name of capital Sofia
Local name of the capital Sofija
Currency bulharský lev
International currency abbreviation BGN
Telephone area code +359
The official languages bulharský
Time zone +0200
Internet domain .bg
International licence plate BG
Capital city longitude 23.32218
The emergence of the state 1878-03-03
System of government Parlamentná republika

Hlava štátu Rumen Radev
Predseda vlády Kiril Petkov
Minister zahraničných vecí Teodora Genčovska
Webová stránka ministerstva

Ministry of Foreign Affairs

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Embassy of the Slovak Republic in Sofia

Blv. Janko Sakazov 9, 1504 Sofia
Phone
+359 29429211
+359 29429212 ( Consular department )
Fax
+359 29429235
Email of the consular department
Emergency line
+359888510455

       

Embassy of the Slovak Republic in Sofia

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Updated 11.05.2022
Published 11.05.2022
Dátum Popis
03/2022 účasť ministerky zahraničných vecí T. Genčovskej na zasadnutí Bukureštskej deviatky v Bratislave
03/2022   bilaterálne konzultácie štátneho tajomníka M. Klusa v Sofii
07/2021   účasť ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky V. Remišovej na zasadnutí krajín Iniciatívy Trojmoria
10/2019 oficiálna návšteva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky M. Lajčáka v Bulharsku
07/2019 účasť podpredsedníčky vlády a ministerky zahraničných vecí E. Zacharievy na neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí OBSE
06/2019 účasť podpredsedníčky vlády a ministerky zahraničných vecí E. Zacharievy na konferencii GLOBSEC a stretnutie s ministrom zahraničných vecí a európskej záležitostí Slovenskej republiky M. Lajčákom
09/2018 pracovná návšteva viceprezidentky I. Jotovej v Bratislave
07/2018 účasť predsedu vlády Slovenskej republiky P. Pellegriniho na Samite 16+1 v Sofii
06/2018  oficiálna návšteva prezidenta Bulharskej republiky R. Radeva na Slovenku
05/2018  pracovná návšteva viceprezidentky I. Jotovej na Slovensku
05/2018 účasť predsedu vlády Slovenskej republiky P. Pellegriniho na Samite EÚ počas bulharského predsedníctva v Rade EÚ v Sofii
05/2018 časť štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky I. Korčoka na Samite EÚ počas bulharského predsedníctva v Rade EÚ v Sofii
02/2018 účasť štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky I. Korčoka na Gymnichu v rámci bulharského predsedníctva v Rade EÚ
12/2015 oficiálna návšteva prezidenta Slovenskej republiky A. Kisku v Bulharsku

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy
Ekonomické informácie o teritóriu
Bulharsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 1.9 MB, 9/24/23, 445 downloads
Download
Obstarávanie a tendre
Bulharsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 1.9 MB, 9/24/23, 445 downloads
Download
Veľtrhy a výstavy
Bulharsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 1.9 MB, 9/24/23, 445 downloads
Download
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Name and surname Daniel Ország
Embassy Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii
Email daniel.orszag@mzv.sk
Function zástupca vedúceho zastupiteľského úradu

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania


Back To Top