Čo je OECD

Updated 12.09.2022
Published 18.06.2022

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

Organization for Economic Cooperation and Development / OECD

Sídlo:  Château de la Muette, Paríž, Francúzska republika

Generálny tajomník: Mathias Cormann (AUS), 1.6.2021

Medzi hlavné orgány OECD patrí rada, zložená z ministrov ako zástupcov členských štátov, výkonný výbor, sekretariát v čele s generálnym tajomníkom a niekoľko odborných komisií

Rokovací jazyk: angličtina, francúzština

www.oecd.org

 

Vznik

Dňa 14. decembra 1960 bola v Paríži podpísaná Zmluva o založení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD, Organization for Economic Cooperation and Development), ktorá vstúpila do platnosti 30. septembra 1961.

Vznikla transformáciou Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu (OEEC, Organisation for European Economic Co-operation), ktorá bola pôvodne zriadená v roku 1948 na administráciu povojnového Marshallovho plánu.

 

Účastnícke štáty

Členovia: aktuálne 38 členských štátov

Zakladajúce členské štáty OECD (1961) sú Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Kanada, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko a Veľká Británia. Postupne pristúpili krajiny Taliansko (1962), Japonsko (1964), Fínsko (1969), Austrália (1971), Nový Zéland (1973),  Mexiko (1994), Česká republika (1995), Poľsko (1996), Maďarsko (1996), Kórea (1996), Slovenská republika (2000). V roku 2010 pristúpili krajiny Čile, Estónsko, Izrael, Slovinsko, následne Lotyšsko (2016) a Litva (2018), Kolumbia (2020), Kostarika (2021)

 

Charakteristika a hlavné ciele

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je medzinárodná organizácia 36 ekonomicky najrozvinutejších krajín  sveta, ktoré prijali princípy demokracie a trhovej ekonomiky.  Od svojho vzniku sa prepracovala na prestížnu organizáciu s mienkotvorným vplyvom, v rámci ktorej zástupcovia vlád členských krajín a experti OECD hodnotia a porovnávajú rôznorodé aspekty národných a globálnych sektorových politík s cieľom prispievať k vytváraniu globálnych štandardov s mottom „Lepšie politiky pre lepší život“ (Better Policies For Better Lives).

Organizácia pravidelne vypracováva a publikuje odborné štúdie a ekonomické analýzy členských a partnerských krajín. OECD si vďaka vysokej úrovni svojich analýz vybudovala reputáciu vysoko odbornej, objektívnej a rešpektovanej inštitúcie. OECD je iniciátorom a tvorcom všeobecne uznávaných medzinárodných odporúčaní v rôznych oblastiach, ale aj platformou pre výmenu najlepších skúseností a znalostí

Okrem zasadnutí riadiacich orgánov, ktorými sú Rada OECD a Sekretariát OECD, je práca OECD organizovaná vo viac ako 200 špecializovaných výboroch, pracovných skupinách a expertných tímoch. Hlavným záberom činnosti OECD je prednostne:

  1. Rozvoj a podpora koherentných politík hospodárskeho rozvoja. OECD kladie dôraz na potrebu nového myslenia a nového prístupu k riešeniu problémov nezamestnanosti, nerovností a fiškálnych deficitov prostredníctvom obchodu, investícií a migrácie.
  2. Ekonomické výhľady, pravidelné analytické správy hodnotiace aktuálny stav globálnej ekonomiky a ekonomík členských krajín obsahujúce aj odporúčania pre realizáciu potrebných sektorových politík s využitím skúseností OECD. Pravidelné ekonomické prehľady, ako aj prehľady v sektorových politikách, predstavujú jeden z rozhodujúcich referenčných rámcov pre všetky medzinárodné organizácie a odborníkov zaoberajúcich sa ekonomickými otázkami.
  3. Pozícia OECD v súčasnej architektúre globálnych inštitúcií. Zvýšenie legitimity, relevantnosti a vplyvu OECD predovšetkým vo vzťahu k zoskupeniam G7 a G20. OECD má záujem aj na ďalšom posilňovaní spolupráce s ostatnými medzinárodnými organizáciami, kľúčovými partnermi (Brazília, Čína, India, Indonézia, Južná Afrika), ako aj významnými regiónmi.

 

Kontaktné údaje

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
2, rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16
France 
www.oecd.org/contact

 

Stála misia Slovenskej republiky pri OECD v Paríži
(Permanent Delegation of the Slovak Republic to the OECD)
28, avenue d´Eylau
75016 Paríž
Francúzsko
www.mzv.sk/web/oecdpariz
www.facebook.com/SlovakiaOECDParis

 

Súvisiace odkazy