1. Home
  2. Diplomacy
  3. International law
  4. Medzinárodné humanitárne právo

Medzinárodné humanitárne právo

Jednou z dlhodobých priorít Slovenskej republiky v oblasti medzinárodného práva je podpora a úplná implementácia medzinárodného humanitárneho práva.

Za účelom naplnenia tohto cieľa bol v roku 2001 zriadený Výbor pre medzinárodné humanitárne právo ako stály medzirezortný poradný orgán ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 

Medzi úlohy výboru patrí analýza implementácie medzinárodného humanitárneho práva do právneho poriadku Slovenskej republiky a jeho aplikácie príslušnými orgánmi Slovenskej republiky.

Na základe výsledkov tejto analýzy výbor odporúča príslušným orgánom Slovenskej republiky návrhy na prijatie legislatívnych a iných opatrení s cieľom zabezpečiť riadne plnenie záväzkov Slovenskej republiky v oblasti medzinárodného humanitárneho práva. Výbor taktiež navrhuje ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky predložiť príslušným orgánom a vláde Slovenskej republiky návrhy na uzavretie medzinárodných zmlúv v oblasti medzinárodného humanitárneho práva. V oblasti spolupráce výbor spolupracuje s národnými komisiami pre medzinárodné humanitárne právo zriadenými v iných štátoch a s medzinárodnými inštitúciami zaoberajúcimi sa touto problematikou, najmä Medzinárodným výborom Červeného kríža.

Štatút Výboru pre medzinárodné humanitárne právo
PDF 223.3 kB, 10/18/22, 2972 downloads
Download

Zoznam členov Výboru pre medzinárodne humanitárne právo

Updated 11.01.2023
Published 18.10.2022

JUDr. Peter Klanduch, PhD., LL.M.
predseda
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
peter.klanduch@mzv.sk


JUDr. Daniel Bednár, PhD.
podpredseda
Ministerstvo obrany SR
daniel.bednar@mod.gov.sk


Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová
tajomníčka
Slovenský Červený kríž
zuzana.rosiarova@redcross.sk


Mgr. Zuzana Tvrdá
členka
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
zuzana.tvrda@minedu.sk


Mgr. Jana Váleková
členka
Ministerstvo zdravotníctva SR
jana.valekova@health.gov.sk


JUDr. Marek Prítyi
člen
Ministerstvo spravodlivosti SR 


Mgr. Martina Vavreková
členka
Kancelária verejného ochranu práv
vavrekova@vop.gov.sk


JUDr. Katarína Nádaždyová
členka
Ministerstvo kultúry SR
katarina.nadazdyova@culture.gov.sk


Mgr. Marek Opatík
člen
Ministerstvo životného prostredia SR


JUDr. Katarína Hegyi Almásiová
členka
Ministerstvo vnútra SR
katarina.almasiova@minv.sk


mjr. JUDr. Michal Varga
člen
Ozbrojené sily SR
michal.varga@mil.sk