ENVI – Rada pre životné prostredie 

Radu ENVI tvoria ministri členských štátov EÚ zodpovední za otázky, ktoré sa týkajú životného prostredia a zmeny klímy. Zasadnutia sa konajú približne štyrikrát za rok. Slovensko na nich zastupuje minister životného prostredia SR. 

Rada ENVI zodpovedá za politiku EÚ v oblasti ochrany životného prostredia vrátane s tým súvisiacej ochrany zdravia ľudí, biodiverzity, či obozretného a udržateľného využívania prírodných zdrojov. Taktiež zabezpečuje zohľadnenie environmentálnych aspektov v ostatných politikách EÚ, napríklad v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy, energetiky a služieb. Zaoberá sa aj medzinárodnými otázkami životného prostredia, najmä v oblasti zmeny klímy. Na medzinárodnej úrovni sa EÚ a jej členské štáty usilujú o zabezpečenie toho, aby sa normy EÚ v oblasti životného prostredia zohľadňovali v medzinárodných dohodách o životnom prostredí a zmene klímy.  

Viac informácií:  

Rada ENVI 

Ministerstvo životného prostredia (európske záležitosti)