Sankcie EÚ

Published 18.07.2022

Reštriktívne opatrenia (sankcie) sú jedným zo základných nástrojov Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ (SZBP), prostredníctvom ktorých môže EÚ, v prípade potreby zasiahnuť v snahe predchádzať konfliktom alebo reagovať na vznikajúce alebo prebiehajúce krízy. Napriek nie zriedkavému pohľadu u verejnosti, sankcie nie sú represívnym alebo útočným nástrojom. Hoci sú zamerané voči subjektom a jednotlivcom z tretích krajín, uplatňujú sa iba v rámci EÚ.

Cieľom sankcií je dosiahnuť zmenu v politike alebo činnosti štátov, subjektov alebo jednotlivcov mimo EÚ, ktorí sú zodpovední za príslušné škodlivé správanie. Sankcie sledujú ciele SZBP, najmä podporu medzinárodného mieru a bezpečnosti, predchádzanie konfliktom, podporu demokracie, právneho štátu a ľudských práv a ochranu princípov medzinárodného práva.

EÚ má zavedených viac ako štyridsať rôznych geografických a horizontálnych sankčných režimov. Geografické sankčné režimy sú zamerané na konkrétny štát, naopak horizontálne režimy sa týkajú tematických oblastí (napr. boj proti terorizmu, porušovanie ľudských práv, a pod. Niektoré z nich schvaľuje Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov a sú transponované aj do legislatívy EÚ, zatiaľ čo iné prijíma EÚ autonómne.

Rozhodnutia a nariadenia Rady EÚ, ktorými sa ukladajú, upravujú alebo rušia reštriktívne opatrenia nadobúdajú účinnosť spravidla dňom uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.

Užitočným nástrojom na vyhľadávanie právnych aktov a na overenie informácie o zaradení jednotlivých osôb a entít na sankčné zoznamy je tzv. sankčná mapa EÚ – EU Sanctions Map, ktorú spravuje Európska komisia. Obsahuje konsolidované znenia právnych aktov k jednotlivým sankčným režimom aj v slovenskom jazyku a prehľad sankcionovaných osôb a entít v rámci jednotlivých sankčných režimov. Podrobnejšie informácie o fungovaní sankcií EÚ možno nájsť na stránke Európskej Komisie.

 

Sankcie EÚ môžu byť zamerané na vlády krajín mimo EÚ, ako aj na spoločnosti, skupiny, organizácie alebo jednotlivcov prostredníctvom nasledujúcich opatrení:

  • zbrojné embargá
  • obmedzenia vstupu do EÚ
  • zmrazenie aktív
  • iné ekonomické opatrenia, ako napr. obmedzenia dovozu a vývozu konkrétnych tovarov
  • finančné sankcie (obmedzenie poskytovania finančných služieb)

 

Sankcie EÚ sú starostlivo navrhnuté tak, aby boli primerané cieľom, ktoré sa snažia dosiahnuť a postihovali tých, ktorí sú zodpovední za politiky alebo činnosti, ktoré chce EÚ ovplyvniť, Zároveň sa pri prijímaní sankcií kladie dôraz na to, aby sankcie mali čo najmenšie vedľajšie nezamýšľané dôsledky.

 

Kde sa uplatňujú sankcie EÚ?

Zatiaľ čo sankcie EÚ majú zo svojej podstaty vplyv na krajiny mimo EÚ, keďže sú nástrojom zahraničnej politiky, opatrenia sa uplatňujú iba v rámci jurisdikcie EÚ. Inými slovami, povinnosti, ktoré ukladajú, sú záväzné pre občanov EÚ alebo osoby, ktoré sa v EÚ nachádzajú alebo podnikajú. Hospodárske a finančné sankcie musia byť uplatňované všetkými osobami a subjektami, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť v EÚ, vrátane štátnych príslušníkov z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Pri sankciách EÚ sa môžu uplatňujú výnimky, najmä na humanitárne alebo obranné účely, fungovanie diplomatických misií, alebo iné činnosti nevyhnutné pre dodržanie medzinárodného práva a pod.

Úloha vyšetrovať možné prípady nedodržiavania predpisov a sankcií prináleží členským štátom a ich vnútroštátnym príslušným orgánom.

 

Vykonávanie medzinárodných sankcií Slovenskej republiky na uplatňovanie

Národná rada Slovenskej republiky prijala 7.11.2016 zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 289/2016 Z. z. upravuje povinnosti fyzických a právnických osôb pri vykonávaní medzinárodnej sankcie a pôsobnosť príslušných ústredných orgánov pokiaľ ide o priestupky za porušenie sankcií. Ustanovuje základné pojmy, jednotlivé oblasti uplatňovania sankcií, odchýlky od sankčného režimu a zhromažďovanie informácií a údajov. Zákon č. 289/2016 Z. z. nadobudol účinnosť 15. novembra 2016.

 

Právne akty upravujúce sankcie EÚ voči Ruskej federácii a Bielorusku

Voči Ruskej federácii sa uplatňujú nasledovné súbory sankčných opatrení:

1. sektorové hospodárske opatrenia

Konsolidované znenie (k 13. 4. 2022) Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

 

2. individuálne opatrenia

Konsolidované znenie (k 14. 04. 2022) Nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

 

3. Sankcie voči Krymu, Sevastopolu a samozvaným republikám na území Doneckej a Luhanskej oblasti 

Konsolidované znenie (k 20. 12. 2014) Nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 z  23. júna 2014 o obmedzeniach týkajúcich sa tovaru s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktoré sú reakciou na nezákonné pripojenie Krymu a Sevastopola

 

Nariadenie Rady (EÚ) 2022/263 z 23. februára 2022 o reštriktívnych opatreniach v reakcii na uznanie častí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, a na nariadenie nasadenia ruských ozbrojených síl do týchto častí

 

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) 2022/263 z 23. februára 2022 o reštriktívnych opatreniach v reakcii na uznanie častí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, a na nariadenie nasadenia ruských ozbrojených síl do týchto častí (Úradný vestník Európskej únie L 42 I z 23. februára 2022)

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/595 z 11. apríla 2022, ktorým sa menia určité nariadenia o reštriktívnych opatreniach a ktorým sa stanovuje jednotný zoznam na účely príloh k uvedeným nariadeniam, ktorý obsahuje kontaktné údaje príslušných orgánov členských štátov a adresu na zasielanie oznámení Európskej komisii

 

Nariadenie Rady (EÚ) 2022/626 z 13. apríla 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2022/263 o reštriktívnych opatreniach v reakcii na uznanie častí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, a na nariadenie nasadenia ruských ozbrojených síl do týchto častí

 

Súbory sankčných opatrení voči Bielorusku

Konsolidované znenie (k 13. 04. 2022) Nariadenia Rady (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku a zapojenie Bieloruska do ruskej agresie voči Ukrajine


Kontakty na príslušné štátne orgány:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Tel: 00421 2 4854 1111
Fax: 00421 2 4333 7827
www.economy.gov.sk

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 00421 2 5949 4111
Fax: 00421 2 5249 4794
www.telecom.gov.sk

Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava
Tel.: 00421 2 20482 111
Fax: 00421 2 20482 271
www.culture.gov.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava 1
Tel.: 00421 2 5937 4111
Fax: 00421 2 5937 4335
www.minedu.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava 1
Tel.: 00421 2 5094 1111
Fax: 00421 2 5094 4397
www.minv.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava 1
Tel.: 00421 2 2046 0000
www.employment.gov.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Župné námestie 13
813 11 Bratislava 1
Tel.: 00421 2 5935 3111
Fax: 00421 2 5935 3600
www.justice.gov.sk

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica 4
Tel.: 00421 48 4300 111
www.indprop.gov.sk

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P.O. BOX 82
817 82 Bratislava
Tel: 00421 2 5958 1111
Fax: 00421 2 5958 3048
www.finance.gov.sk