1. Home
  2. Diplomacy
  3. Slovakia in the European Union
  4. Projects supported by European funds
  5. Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MZVEZ SR

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MZVEZ SR

Responsive Image

Názov projektu: Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MZVEZ SR

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 

Prijímateľ: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Výška poskytnutého NFP: 4 617 746, 28 eur

Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 25. 9. 2019

Miesto realizácie aktivít projektu: celé územie Slovenskej republiky

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

Termín realizácie projektu: 10/2022 - 11/2023

 

Popis projektu

Cieľom vybudovania jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (ďalej iba
jednotka CSIRT) na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej
iba „MZVEZ SR“) je:

  • vytvorenie adekvátne odborne a technicky vybaveného tímu pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a tým pádom zvýšenie schopnosti ich detekcie,
  • Implementácia ďalších technologických, procesných a personálnych opatrení pre posilnenie bezpečnostnej architektúry a nastavenie procesov pre riadenie a kontinuálne zvyšovanie
  • úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MZVEZ SR a teda ochranu dát a komunikácie,  implementáciu preventívnych služieb, ktorých cieľom je ochrana kybernetického priestoru
  • MZVEZ SR s cieľom zamedziť narušeniu z vnútorného alebo vonkajšieho prostredia a teda zvýšenie ochrany pred útokmi z externého prostredia,
  • budovanie reaktívnych služieb za účelom identifikácie a riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov,
  • budovanie bezpečnostného povedomia.

Tieto ciele chce MZVEZ dosiahnuť prostredníctvom implementácie a následného udržiavania
predloženého projektu z dopytovej výzvy „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v
podsektore ISVS / ITVS“
. Po implementácii projektu bude ministerstvo lepšie pripravené čeliť interným a externým hrozbám v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Na rozdiel od súčasného stavu jednotka CSIRT bude disponovať výrazne vyššími schopnosťami detekcie škodlivých aktivít, technologické vybavenie bude umožňovať lepšiu ochranu pred útokmi z externého prostredia, ako aj ochranu dát.

Ciele tohto projektu budú zároveň napĺňať ciele Politiky informačnej bezpečnosti a požiadavky určené internym riadiacim aktom - Smernicou o informačnej bezpečnosti MZVEZ a interného pokynu o správe a prevádzke informačných systémov a služieb.

Medzi hlavnými cieľmi systému riadenia informačnej bezpečnosti stanovenými politikou informačnej bezpečnosti je zabezpečenie správnej a bezpečnej prevádzky prostriedkov spracúvajúcich informácie, monitorovanie prostredia, evidenciu a ošetrovanie podozrivých udalostí a bezpečnostných incidentov s dôrazom na prevenciu ich opakovaného výskytu.