1. Home
  2. Diplomacy
  3. Témy
  4. Human rights
  5. Implementation reports to human rights conventions

Published 24.05.2022

Slovenská republika je zmluvnou stranou základných dohovorov OSN v oblasti ľudských práv a základných slobôd. Tieto dohovory ustanovili osobitné kontrolné mechanizmy, ktoré orgánom OSN umožňujú pravidelne monitorovať a hodnotiť stav dodržiavania medzinárodnoprávnych záväzkov štátov vo vzťahu k ochrane ľudských práv.

Z ustanovení dohovorov vyplýva pre SR povinnosť informovať pravidelne kontrolné orgány - výbory, tzv. treaty bodies (niekedy nazývané i kvázisúdne orgány OSN) o tom, ako implementuje ustanovenia dohovorov do svojej legislatívy a praxe.

Jednotlivé výbory správu posúdia a po jej prerokovaní s delegáciou SR vydajú svoje hodnotenie (concluding obsevations).

Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (1965)

Záverečné poznámky k trinástej periodickej správe Slovenska, 16. septembra 2022
PDF 438.6 kB, 6/6/23, 118 downloads
Download
Trinásta periodická správa SR o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
PDF 444.5 kB, 4/19/23, 480 downloads
Download
Správa o prerokovaní jedenástej a dvanástej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
Word 344.6 kB, 4/19/23, 1135 downloads
Download
Záverečné odporúčania Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie k jedenástej a dvanástej periodickej správe Slovenskej republiky
PDF 320.2 kB, 4/19/23, 1028 downloads
Download
Správa o prerokovaní jedenástej a dvanástej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
Word 27.6 kB, 4/19/23, 918 downloads
Download
Jedenásta a dvanásta periodická správa Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
PDF 559.3 kB, 4/19/23, 1530 downloads
Download
Správa o prerokovaní deviatej a desiatej periodickej správy SR k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
PDF 534.9 kB, 4/19/23, 971 downloads
Download
Záverečné stanovisko Výboru pre odstránenie rasovej diskriminácie k deviatej a desiatej periodickej správe
RTF 189.0 kB, 4/19/23, 1717 downloads
Download
Deviata a desiata periodická správa Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
PDF 436.6 kB, 4/19/23, 1691 downloads
Download
Záverečné stanovisko Výboru pre odstránenie rasovej diskriminácie k šiestej, siedmej a ôsmej periodickej správe
PDF 155.5 kB, 4/19/23, 1740 downloads
Download
Šiesta, siedma a ôsma periodická správa Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
RTF 881.5 kB, 4/19/23, 2125 downloads
Download
Záverečné odporúčania Výboru pre odstránenie rasovej diskriminácie
RTF 571.0 kB, 4/19/23, 1004 downloads
Download
Správa o prerokovaní štvrtej a piatej periodickej správy
RTF 32.0 kB, 4/19/23, 800 downloads
Download
Štvrtá a piata periodická správa k Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
RTF 289.6 kB, 4/19/23, 3323 downloads
Download
Východisková správa a druhá a tretia správa SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (dokument je v anglickom jazyku)
PDF 193.1 kB, 4/19/23, 1792 downloads
Download

Dohovor o právach dieťaťa (1989)

Šiesta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa
PDF 3.7 MB, 4/19/23, 2254 downloads
Download
Záverečné odporúčania Výboru pre práva dieťaťa k východiskovej správe
Word 78.8 kB, 4/19/23, 3029 downloads
Download
II. Štatistické informácie
PDF 859.3 kB, 4/19/23, 4196 downloads
Download
Sprava o prerokovaní Konsolidovanej 3., 4. a 5. spravy o implementácie Dohovoru OSN o právach dieťaťa
Word 18.6 kB, 4/19/23, 1122 downloads
Download
Druhá periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru OSN o právach dieťaťa
Word 1.2 MB, 4/19/23, 2115 downloads
Download
Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa ku Konsolidovanej 3.,4. a 5.periodickej správe (v slovenskom jazyku)
PDF 231.9 kB, 4/19/23, 2097 downloads
Download
Záverečné odporúčania Výboru pre práva dieťaťa k druhej periodickej správe
RTF 151.4 kB, 4/19/23, 3358 downloads
Download
Konsolidovaná tretia, štvrtá a piata periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa
RTF 1.3 MB, 4/19/23, 2668 downloads
Download
Správa o prerokovaní východiskovej správy
RTF 117.1 kB, 4/19/23, 3315 downloads
Download

Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu či trestaniu (1984)

Záverečné odporúčania k štvrtej periodickej správe Slovenska, 9. mája 2023
PDF 534.2 kB, 6/6/23, 232 downloads
Download
Štvrtá periodická správa SR o implementácii Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
PDF 940.5 kB, 4/19/23, 1006 downloads
Download
Záverečné odporúčania Výboru OSN proti mučeniu k tretej periodickej správe SR
Word 45.6 kB, 4/19/23, 583 downloads
Download
Východisková správa SR k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
PDF 337.2 kB, 4/19/23, 825 downloads
Download
Správa o posudzovaní Tretej periodickej správy Slovenskej republiky podľa Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu pred Výborom proti mučeniu
PDF 684.1 kB, 4/19/23, 1434 downloads
Download
Tretia periodická správa SR o implementácii Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
PDF 324.8 kB, 4/19/23, 2170 downloads
Download
Záverečné odporúčania Výboru proti mučeniu k druhej periodickej správe
PDF 224.1 kB, 4/19/23, 2635 downloads
Download
Záverečné odporúčania Výboru OSN proti mučeniu k Východiskovej správe SR
RTF 42.6 kB, 4/19/23, 1204 downloads
Download
Správy o priebehu a výsledkoch posudzovania Východiskovej a druhej periodickej správy Slovenskej republiky k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
RTF 96.0 kB, 4/19/23, 1219 downloads
Download
2. periodická správa k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu
RTF 347.1 kB, 4/19/23, 3812 downloads
Download

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (1966)

Štvrtá periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach
Word 1.4 MB, 4/19/23, 1226 downloads
Download
Odpovede Slovenskej republiky Výboru OSN pre ľudské práva v súvislosti s posudzovaním štvrtej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach
Word 740.9 kB, 4/19/23, 1455 downloads
Download
Správa o prerokovaní štvrtej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach 17/10/2016
Word 103.2 kB, 4/19/23, 1140 downloads
Download
Záverečné pripomienky Výboru OSN pre ľudské práva k štvrtej periodickej správe Slovenskej republiky
Word 60.6 kB, 4/19/23, 860 downloads
Download
Správa o prerokovaní druhej periodickej správy
RTF 12.8 kB, 4/19/23, 1129 downloads
Download
Záverečné odporúčania Výboru pre ľudské práva k východiskovej správe
RTF 39.9 kB, 4/19/23, 1048 downloads
Download
Správa o prerokovaní tretej periodickej správy
PDF 206.2 kB, 4/19/23, 1289 downloads
Download
Východisková správa k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach
RTF 92.4 kB, 4/19/23, 1989 downloads
Download
Druhá periodická správa k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach
RTF 643.8 kB, 4/19/23, 1640 downloads
Download
Záverečné odporúčania Výboru pre ľudské práva k druhej periodickej správe
RTF 124.5 kB, 4/19/23, 1110 downloads
Download
Záverečné pripomienky Výboru pre ľudské práva k Tretej periodickej správe
PDF 164.0 kB, 4/19/23, 1124 downloads
Download
Tretia periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného Paktu o občianskych a politických právach
PDF 812.0 kB, 4/19/23, 2290 downloads
Download

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (1979)

Siedma periodická správa SR k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 10/08/2021
PDF 724.3 kB, 4/19/23, 333 downloads
Download
Správa o prerokovaní Východiskovej správy SR k Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
Word 15.8 kB, 4/19/23, 2720 downloads
Download
Piata a šiesta periodická správa SR k Medzinárodnému Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
PDF 1.6 MB, 4/19/23, 3118 downloads
Download
Vyhodnotenie Východiskovej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW).
RTF 26.4 kB, 4/19/23, 1690 downloads
Download
Záverečné odporúčania Výboru pre odstránenie diskriminácie žien k druhej, tretej a štvrtej periodickej správe
RTF 50.8 kB, 4/19/23, 1715 downloads
Download
Druhá, tretia a štvrtá periodická správa k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
RTF 660.8 kB, 4/19/23, 3750 downloads
Download
Aktualizácia východiskovej správy k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
RTF 178.7 kB, 4/19/23, 2971 downloads
Download

Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966)

Záverečné odporúčania Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva k tretej periodickej správe SR
PDF 333.7 kB, 4/19/23, 346 downloads
Download
Záverečné odporúčania Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva k východiskovej správe SR
PDF 220.6 kB, 4/19/23, 298 downloads
Download
Správa o prerokovaní tretej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a návrh zodpovedných subjektov za realizáciu odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom stanovisku Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva
PDF 983.6 kB, 4/19/23, 403 downloads
Download
Východisková a druhá periodická správa k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
RTF 410.9 kB, 4/19/23, 2066 downloads
Download
Správa o prerokovaní druhej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
PDF 309.4 kB, 4/19/23, 1511 downloads
Download
Správa o prerokovaní východiskovej správy
Word 59.8 kB, 4/19/23, 2774 downloads
Download
Tretia periodická správa Slovenskej republiky k medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.
PDF 639.7 kB, 4/19/23, 1319 downloads
Download
Druhá periodická správa SR k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
RTF 6.2 MB, 4/19/23, 2372 downloads
Download
Záverečné stanovisko Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva k druhej periodickej správe
PDF 197.7 kB, 4/19/23, 1497 downloads
Download

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2006)

Druhá a tretia periodická správa k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, 23/09/2020
PDF 598.7 kB, 4/19/23, 678 downloads
Download
Príloha 1 - Druhá a tretia periodická správa k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, 23/09/2020
PDF 601.2 kB, 4/19/23, 405 downloads
Download
Východisková správa SR k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím 05/2012
PDF 1.3 MB, 4/19/23, 1561 downloads
Download
Záverečné odporúčania k východiskovej správe Slovenskej republiky 18/04/2016
Word 57.5 kB, 4/19/23, 1054 downloads
Download

Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím (2006)

Správa o prerokovaní východiskovej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím 8/7/2020
PDF 487.6 kB, 4/19/23, 572 downloads
Download
Záverečné stanovisko Výboru OSN pre nedobrovoľné zmiznutia
PDF 420.2 kB, 4/19/23, 745 downloads
Download
Východisková správa Slovenskej republiky k medzinárodnému dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím
PDF 569.2 kB, 4/19/23, 2393 downloads
Download