Medzinárodné právo

Jednou z dlhodobých priorít Slovenskej republiky v oblasti medzinárodného práva je podpora a úplná implementácia medzinárodného humanitárneho práva.

Za účelom naplnenia tohto cieľa bol v roku 2001 zriadený Výbor pre medzinárodné humanitárne právo ako stály medzirezortný poradný orgán ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 

Medzi úlohy výboru patrí analýza implementácie medzinárodného humanitárneho práva do právneho poriadku Slovenskej republiky a jeho aplikácie príslušnými orgánmi Slovenskej republiky.

Na základe výsledkov tejto analýzy výbor odporúča príslušným orgánom Slovenskej republiky návrhy na prijatie legislatívnych a iných opatrení s cieľom zabezpečiť riadne plnenie záväzkov Slovenskej republiky v oblasti medzinárodného humanitárneho práva. Výbor taktiež navrhuje ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky predložiť príslušným orgánom a vláde Slovenskej republiky návrhy na uzavretie medzinárodných zmlúv v oblasti medzinárodného humanitárneho práva. V oblasti spolupráce výbor spolupracuje s národnými komisiami pre medzinárodné humanitárne právo zriadenými v iných štátoch a s medzinárodnými inštitúciami zaoberajúcimi sa touto problematikou, najmä Medzinárodným výborom Červeného kríža.

pdf
Štatút Výboru pre medzinárodné humanitárne právo
  (pdf; 223.25 KB)
Stiahnuť

Na základe odporúčania výboru sa Slovenská republika pripojila k nasledovným iniciatívam: 

 

Zoznam členov Výboru pre medzinárodne humanitárne právo

JUDr. Peter Klanduch, PhD., LL.M.
predseda
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
peter.klanduch@mzv.sk

JUDr. Daniel Bednár, PhD.
podpredseda
Ministerstvo obrany SR
daniel.bednar@mod.gov.sk

Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová
tajomník
Slovenský Červený kríž
zuzana.rosiarova@redcross.sk

JUDr. Dominika Hrubá
člen
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
dominika.hruba@minedu.sk

JUDr. Niki Vrbová
člen
Ministerstvo zdravotníctva SR
niki.vrbova@health.gov.sk

Mgr. Lívia Tymková
člen
Ministerstvo spravodlivosti SR
livia.tymkova@justice.sk

JUDr. Martina Tymková
člen
Kancelária verejného ochranu práv
tymkova@vop.gov.sk

JUDr. Katarína Nádaždyová
člen
Ministerstvo kultúry SR
katarina.nadazdyova@culture.gov.sk


člen
Ministerstvo životného prostredia SR

JUDr. Katarína Hegyi Almásiová
člen
Ministerstvo vnútra SR
katarina.almasiova@minv.sk

Mgr., pplk. Andrej Vanderflit
člen
Ozbrojené sily SR
andrej.vanderflit@mil.sk