Updated 25.08.2022
Published 25.08.2022

Európska rada dáva Európskej únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu.

Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Európskej komisie. Na rokovaní Európskej rady sa zúčastňuje vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Ak si to vyžaduje program rokovania, členovia Európskej rady môžu rozhodnúť, že každému z nich bude pomáhať minister, a v prípade predsedu Európskej komisie, člen Európskej komisie. Európska rada zasadá dvakrát za polrok a zvoláva ju jej predseda.

Ak si to vyžaduje situácia, predseda zvolá mimoriadne zasadnutie Európskej rady. Európska rada bola zriadená v roku 1974 s cieľom vytvoriť pre hlavy štátov alebo predsedov vlád neformálne diskusné fórum. Formálny štatút získala v Maastrichtskej zmluve z roku 1992. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa Európska rada od 1. decembra 2009 stala formálne inštitúciou Európskej únie.

 

Samit eurozóny

Na samite eurozóny sa stretávajú hlavy štátov alebo predsedovia vlád krajín eurozóny, predseda samitu eurozóny a predseda Európskej komisie. Samity eurozóny poskytujú strategické usmernenia pre hospodársku politiku eurozóny.

Samit eurozóny vydáva politické usmernenia na zabezpečenie hladkého fungovania hospodárskej a menovej únie. Tieto usmernenia pomáhajú koordinovať všetky príslušné oblasti politiky medzi členskými štátmi eurozóny. 

Pravidelné rokovania na vysokej úrovni, ktoré sa týkajú jednotlivých povinností vyplývajúcich z členstva v eurozóne, umožňujú krajinám eurozóny okrem iného lepšie zohľadniť aspekt eurozóny pri tvorbe ich vnútroštátnych politík. 

 Keďže otázky súvisiace s eurozónou majú politický a hospodársky význam pre všetky krajiny EÚ, pravidelne sa o nich rokuje aj na zasadnutiach Európskej rady.

Viac informácií o Eurosamite