Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov

Responsive Image

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.opevs.eu/.

Published 17.06.2022

Prijímateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika

Výška poskytnutého NFP: 2 321 479,07

Obdobie realizácie projektu: máj 2016 – december 2020

Kód projektu: 314011D977

Zmluva: CRZ 

Hlavná stránka projektu

Predpokladom efektívnej tvorby kvalitných verejných politík je vysoko odborná činnosť analytických útvarov inštitúcií verejnej správy, ktorá si vyžaduje kvalitné ľudské zdroje. Analytické útvary predstavujú relatívne úzky tím špecialistov, predovšetkým s ekonomickým vzdelaním, ktorí ovládajú problematiku príslušného rezortu na úrovni tvorcu hospodárskej politiky. Ich úlohou je analytické spracovanie navrhovaných opatrení v gescii príslušného ministerstva, ich monitorovanie a hodnotenie.

Cieľom projektu je posilnenie analytických kapacít a zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v štátnej správe pre tvorbu verejných politík prostredníctvom získavania odborných poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni. Tento cieľ projektu je realizovaný zabezpečením špičkového vzdelávania a stáží v oblasti analýz verejných politík.

Do vzdelávacích aktivít sa môžu zapojiť analytickí zamestnanci ministerstiev a niektorých orgánov štátnej správy, zapojených do projektu ako partneri podľa zoznamu nižšie.

Vzdelávanie je realizované formou účasti zamestnancov na krátkych kurzoch (väčšinou 1 týždeň) organizovaných najlepšími inštitúciami v zahraničí. Kritériom pre výber inštitúcie je umiestnenie na popredných miestach v rebríčkoch Shanghai Academic Ranking of World Universities  a RePEc - ekonomické inštitúcie alebo inštitúcia ponúka kvalitné vzdelávanie v oblasti analýz. Stáže v dĺžke trvania 1 až 4 mesiace môžu byť organizované v popredných medzinárodných a medzivládnych inštitúciách alebo v inštitúciách verejnej správy krajiny dosahujúcej excelentné výsledky.

Realizované môžu byť len vzdelávania alebo stáže spĺňajúce kritériá, ktorých cieľom je zabezpečiť využiteľnosť nadobudnutých vedomostí a skúseností v práci analytika. Pri výbere vhodných podujatí budú zohľadnené predovšetkým nasledovné požiadavky:

  • Vzdelávanie alebo stáž je v súlade s požiadavkami na budovanie kapacít analytických zamestnancov žiadateľa a partnerov vyplývajúcich z ich poslania a činností. 
  • Zameranie a obsah podujatí korešponduje s potrebami analytických útvarov z hľadiska budovania odborných kapacít so zameraním na zvyšovanie kvality služieb poskytovaných verejnou správou. 
  • Vybrané vzdelávacie podujatia sú vysoko odborné na medzinárodnej úrovni a sú zabezpečované renomovanými inštitúciami v rámci EÚ a mimo EÚ. 
  • Účasť na identifikovaných podujatiach a stážach podporí medzinárodný aspekt a možnosti spolupráce na medzinárodnej úrovni.

 

Partneri:

1.   Finančné riaditeľstvo SR

2.   Kancelária prezidenta SR

3.   Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

4.   Ministerstvo dopravy a výstavby SR

5.   Ministerstvo financií SR (hlavný partner)

6.   Ministerstvo hospodárstva SR

7.   Ministerstvo kultúry SR

8.   Ministerstvo obrany SR

9.   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

10. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

11. Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR

12. Ministerstvo vnútra SR

13. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

14. Ministerstvo zdravotníctva SR

15. Ministerstvo životného prostredia SR

16. Najvyšší kontrolný úrad SR

17. Protimonopolný úrad SR

18. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

19. Úrad pre verejné obstarávanie

20. Úrad vlády SR

21. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny