Francúzsko

  1. Home
  2. States
  3. Francúzsko
Vlajka Francúzska

France

Paris - local time:

​​​​​​​Vo Francúzsku sa budú v lete konať letné Olympijské hry (26. júla – 11. augusta 2024) a Paralympijské hry (28. augusta – 8. septembra 2024). V tejto súvislosti francúzske úrady postupne prijímajú rôzne bezpečnostné opatrenia a obmedzenia. Je potrebné sa pripraviť na možné obmedzenia v preprave i v turisticky frekventovaných lokalitách, osobitne v Paríži.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou
Podmienky vstupu
Updated 10.05.2022
Published 10.05.2022

Na základe čl. 18 Zmluvy o založení ES a členstva Slovenskej republiky v EÚ má každý občan SR právo voľne sa pohybovať a zdržiavať v inom členskom štáte EÚ. Právo pobytu občana SR môže byť obmedzené len v prípade, ak porušuje verejný poriadok, bezpečnosť a zákony Francúzskej republiky. Každý občan SR musí mať pri ceste do Francúzska vlastný cestovný doklad SR alebo občiansky preukaz SR.

Cestovanie do francúzskych zámorských území
Občania Slovenskej republiky, ktorí cestujú do francúzskych zámorských departmentov a zámorských správnych území, sa v prípade núdze môžu obracať na pohotovostnú mobilnú linku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Paríži. V prípade mimoriadnej alebo život ohrozujúcej situácie sa môžu obrátiť na ktorýkoľvek zastupiteľský úrad krajiny Európskej únie podľa zoznamu zverejneného na internetovej stránke embassy-finder.com. 

A.  Zámorské departmenty a zámorské regióny
Medzi tieto územia patrí: Guadeloupe, Martinik, Francúzska Guyana, Réunion a Mayotte.
Uvedené ostrovné územia sú síce súčasťami EÚ, na vstup nie je potrebné vízum, avšak napriek tomu odporúčame občanom SR cestovať s platným cestovným pasom SR, ktorým je potrebné sa preukázať v prípade, ak sa občan SR ocitne mimo územia EÚ v dôsledku problémov s dopravným spojením. Odporúčame mať cestovný pas s platnosťou minimálne 6 mesiacov po návrate. 

B.  Zámorské spoločenstvá a zámorské územia
Medzi tieto územia patria: Svätý Martin, Svätý Bartolomej, Francúzska Polynézia, Nová Kaledónia, ostrovy Wallis a Futuna a ostrovy Saint Pierre a Miquelon.

Uvedené ostrovy či súostrovia netvoria súčasť EÚ, ich status nie je jednotný. Je preto potrebné rátať s tým, že vstupné formality môžu byť odlišné, aj keď na vstup na tieto územia nie je potrebné vízum. V niektorých prípadoch hraničná polícia vyžaduje výlučne cestovný pas, vyplnenie vstupnej imigračnej karty, predloženie spiatočnej letenky alebo preukázanie dostatočných finančných prostriedkov na pobyt. Platí to najmä pre územie Novej Kaledónie. Odporúčame preto slovenským občanom overiť si pred cestou podmienky vstupu na tieto územia. 

Cestovanie so zvieratami
Pri cestovaní s domácimi spoločenskými zvieratami do Francúzska je nutný Európsky pas vydaný veterinárom. Okrem toho musí mať zviera mikročip a musí byť zaočkované proti besnote. Do krajiny je zakázané dovážať niektoré bojové plemená psov. Dovoz a vývoz hospodárskych a iných zvierat, ako aj rastlín, liekov (okrem liekov pre osobnú spotrebu), zbraní a umeleckých predmetov sa riadi špeciálnymi predpismi. Odporúčame overiť si podmienky dovozu na Veľvyslanectve Francúzska v Bratislave.

Cestovanie s deťmi
Published 10.05.2022

Každý občan SR, vrátane maloletých, musí mať na cestu do Francúzska platný cestovný  pas SR alebo občiansky preukaz SR.

Pokiaľ maloletý občan SR má na Slovensku obvyklé bydlisko a necestuje do Francúzska v sprievode svojich rodičoch alebo zákonných zástupcov, zvláštny písomný súhlas rodičov z formálneho hľadiska nepotrebuje. Upozorňujeme však, že niektoré letecké spoločnosti takýto súhlas vyžadujú. Deti, ktoré žijú dlhodobo na území Francúzska a cestujú do zahraničia bez sprievodu rodiča alebo zákonného zástupcu, musia mať jeho písomný súhlas na predpísanom tlačive Autorisation de sortie de territoire - AST. Podrobné informácie sa nachádzajú na portáli francúzskej verejnej správy. Podpis rodiča nemusí byť overený, ale k súhlasu musí byť priložená kópia jeho dokladu totožnosti. Dokladom totožnosti sa rozumie občiansky preukaz, cestovný pas či francúzska pobytová karta. Pokiaľ má dieťa iné priezvisko ako rodič, ktorý súhlas podpísal, je potrebné, aby malo pri sebe aj doklad preukazujúci ich príbuzenský vzťah. Týmto dokladom môže byť napr. rodný list, či rodinná knižka (livret de famille). To platí aj pre prípad, že dieťa s týmto rodičom cestuje. Ďalej upozorňujeme občanov SR, ktorí majú deti s francúzskym občianstvom, že tieto deti sa musia pri prekračovaní francúzskych hraníc preukazovať francúzskym cestovným dokladom. Súhlas na vycestovanie však môže podpísať aj ten rodič, ktorý má občianstvo SR.

Viac informácií k pravidlám cestovania s deťmi, ako aj k neoprávnenému premiestneniu alebo zadržiavaniu dieťaťa, zabraňovaniu jeho styku s rodičom, vymáhaniu výživného z cudziny, ako aj informácie k medzinárodnému osvojeniu detí možno nájsť na internetovej stránke Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. 

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 3/10/23, 4855 downloads
Download
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 3/10/23, 5219 downloads
Download
Miestne špecifiká
Published 10.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: Ceny sú v porovnaní so Slovenskou republikou približne o 10-15 %. 

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Published 10.05.2022

Odporúčame občanom SR, aby sa pred cestou do Francúzska informovali o colných a devízových podmienkach na Veľvyslanectve Francúzska v Bratislave. Neobchodný dovoz je od colných poplatkov oslobodený. 

Vo všeobecnosti platia nasledovné podmienky k dovozu výrobkov pre osobnú potrebu z krajín EÚ do Francúzska: 800 ks cigariet, 200 ks cigár, 1 kg tabaku, 10 l destilátov, 20 l alkoholizovaného vína, 90 l vína (vrátane max. 60 l šumivého vína), 110 l piva. Benzín je možné prevážať len v nádrži auta + 10 l v kanistri. Do Francúzska je zakázané dovážať materiály s pedofilnou tematikou, produkty obsahujúce nebezpečné látky, narkotiká a psychotropné látky, dojčenské fľašky obsahujúce zlúčeninu bisfenol A, výrobky obsahujúce azbest.
 
Devízové predpisy 
Všetky osoby, teda aj občania EÚ, prekračujúce francúzske vnútorné, ako aj vonkajšie hranice majú povinnosť ohlásiť colným orgánom  dovoz i vývoz finančných prostriedkov presahujúcich 10 000 euro. Uvedený limit je stanovený na osobu; v prípade skupiny ľudí v príbuzenskom vzťahu alebo so spoločným obchodným záujmom platí uvedený limit pre celú skupinu. Prevážanie finančných prostriedkov presahujúcich 10.000 euro je potrebné ohlásiť na francúzskej colnici pri vstupe i opustení krajiny alebo písomne, najneskôr do 15 dní pred plánovanou cestou na adrese:

Service des titres du commerce extérieur
14 rue Yves Toudic,
75010 Paris,
dg-setice@douane.finances.gouv.fr

alebo na

Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Roissy,
Aéroport Charles de Gaulle, Rue du Signe,
95701 Roissy.

Info pre motoristov
Updated 26.05.2022
Published 10.05.2022

Európsky vodičský preukaz je vo Francúzsku uznávaný po celú dobu jeho platnosti.

 

Povinná výbava vozidla

1. Homologovaná reflexná vesta s označením CE. Vesta má byť vnútri vozidla na mieste, ktoré je pri vystupovaní z vozidla ľahko prístupné.
2. Výstražný trojuholník s označením E 27 R. Trojuholník musí byť vnútri vozidla. 
3. Alkohol tester (fr. Éthylotest). Tester môže byť digitálny alebo chemický, ale musí byť označený normou NF, a to NF X 20 702 pre chemické testery či NF X 20 704 pre testery elektronické. Je možné ho bežne zakúpiť na čerpacích staniciach či v lekárňach.

 

Zákazy

1. Používanie antiradarov je zakázané článkom R413-15 zákona o cestnej premávke (Code de la route). 
 
2. Používanie navigačného zariadenia upozorňujúceho na výskyt radarov. Cestný zákon však nezakazuje používať navigačné zariadenie upozorňujúce na tzv. nebezpečné zóny, čo sú miesta, kde radary bývajú často umiestnené. Vodičom, ktorí používajú navigačné zariadenia vo Francúzsku, sa odporúča kontaktovať výrobcu, ktorý by mal určiť, aké mapy a aké nastavenie je potrebné v navigačnom zariadení zvoliť. Pri prípadnej kontrole je potrebné preukázať, že vodič odporúčania výrobcu rešpektoval. Za používanie detektora radarov hrozí pokuta a zabavenie navigačného zariadenia. 
 
3. používanie mobilných telefónov a iných prístrojov vydávajúcich zvuk. Vodič žiadneho vozidla nesmie vo Francúzsku používať také zdroje zvuku, ktoré je nutné držať v ruke alebo ktoré sa nosia na uchu (teda sú na uchu zavesené alebo sú do neho zasunuté - slúchadlá, headsety ap.). Zákaz neplatí pre audio systémy v automobiloch a systémy integrované do homologovanej prilby.
 
4. Používanie tmavých skiel na celom vozidle. Čelné sklo a predné bočné sklá musia byť dostatočne priehľadné, a to zvnútra aj zvonku vozidla. Sklá musia umožniť prienik minimálne 70% svetla. Sklá nesmú nijako skresľovať farby ani tvary predmetov.
 
5. Pri vedení vozidla je zakázané mať obuté „žabky“ alebo inú voľnú obuv, hrozí pokuta 75 eur.

 

Povolená rýchlosť

1. Od 1. júla 2018 je maximálna rýchlosť na cestách mimo obce znížená z 90 na 80 km/h. Výnimka platí len na tých cestných úsekoch, kde v danom smere existujú dva prúdy. Na týchto úsekoch môže byť maximálna rýchlosť zvýšená na 90 km/h. Podmienkou však je, že takýto úsek bude označený príslušnou dopravnou značkou, ktorá túto rýchlosť stanovuje. Aj na týchto úsekoch je však za dažďa rýchlosť obmedzená na 80 km/h.
 
2. Na diaľniciach (fr. autoroute) je maximálna povolená rýchlosť mimo obce 130 km/h (110 km / h za dažďa). 
 
3. Na cestách pre motorové vozidlá je maximálna rýchlosť 110 km/h (za dažďa 100 km/h). Opatrenie bolo prijaté na základe prieskumu Národnej rady pre bezpečnosť cestnej premávky, ktorý ukázal, že zníženie predpísanej rýchlosti na vybraných okresných cestách viedlo aj k výraznému zníženiu počtu smrteľných nehôd.
 
4. V hlavnom meste Paríž je od 1. septembra 2021 prikázaná rýchlosť 30km/h. V niektorých úsekoch, ktoré sú označené, je možné ísť rýchlosťou 50 km/h. 


Platenie diaľnic

Francúzske diaľnice sú platené. Poplatky sa platia jednorazovo v mýtnych bránach pred vjazdom na daný diaľničný úsek, alebo pri výjazde. Poplatok sa hradí platobnou kartou alebo v hotovosti. Diaľničný poplatok sa francúzsky nazýva péage. O jednotlivé diaľničné úseky sa starajú súkromné spoločnosti. Rad užitočných informácií nájdete na webovom portáli združenia prevádzkovateľov diaľnic ASFA . Tu si možno napríklad vopred spočítať výšku diaľničných poplatkov medzi väčšími mestami. Informácie o aktuálnej dopravnej situácii a jej predpovede možno nájsť na oficiálnom francúzskom webovom portáli pre vodiča. Neodporúčame prespávať na diaľničných odpočívadlách ani na parkoviskách pri čerpacích staniciach.

 

Parkovanie

Parkovanie vo francúzskych mestách je upravené predpismi a spravidla býva platené. Miesta vyhradené na parkovanie sú vyznačené na ceste bielou prerušovanou čiarou. K úhrade parkovného si treba zakúpiť v parkovacom automate (umiestnenom na chodníku) parkovací lístok a ten potom viditeľne umiestniť za čelným sklom. V súčasnej dobe sú všetky väčšie mestá vybavené podzemnými parkoviskami, ktoré, či už sú priamo v centre alebo na okraji, sú dostupné aj mestskou hromadnou dopravou.
 

Nízkoemisné zóny a emisné známky vo Francúzsku

Celoštátne platná známka Crit' Air je rozdelená do šiestich farebných kategórií a je prideľovaná v závislosti od typu auta, jeho veku a splnenia emisnej normy. Emisné známky sú určené pre všetky druhy motorových vozidiel. Podmienky pre vydanie známky určitej kategórie sa líšia podľa druhu vozidla, dátumu jeho uvedenia do prevádzky, druhu paliva a emisnej normy EURO. Od 1. júna 2021 už nesmú v centrálnej mestskej časti Paríža vrátane diaľnice A86 (Boulevard périphérique) jazdiť vozidlá označené emisnou známkou Crit'Air 4 a vyššie ako aj neoznačené vozidlá. Rovnako je potrebné označiť vozidlá aj v ďalších francúzskych mestách: Štrasburg, Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse plánuje sa ďalšie rozširovanie. V niektorých mestách je povinnosť mať nálepku závislá od nadmerných hodnôt znečistenia ovzdušia a teda nemusí byť povinná celoročne. Emisná známka Crit’Air je povinná pre všetky vozidlá registrované vo Francúzsku ale aj pre zahraničné vozidlá jazdiace vo Francúzsku.

 

Za používanie vozidla bez povinnej známky v zóne s obmedzenou dopravnou prevádzkou v zakazanej dobe hrozí pokuta. V prípade chýbajúcej známky je vo Francúzsku udeľovaná pokuta vo výške od 35 do 375 eur. 

 

Informácie k známke Crit 'Air ako aj registrácia je možná na stránke www.certificat-air.gouv.fr.

 

Známku je možné objednať na oficiálnej webovej stránke, kde je okrem iného potrebné uviesť evidenčné číslo vozidla. Cena známky je 3,11 euro; 3,62 eura s doručením poštou. Je možné si ju vyzdvihnúť aj na prefektúre alebo na radnici. Známka platí po celú dobu životnosti vozidla (nie je potrebné žiadať o novú).

 

Ktoré číslo známky Crit 'Air platí pre vaše auto?

Číslo 0: elektrické vozidlá a nevyžarujúci vodík.

Číslo 1: purpurová známka je vyhradená pre benzínové alebo hybridné vozidlá, uvádzané na trh od 1. januára 2011 a spĺňajúce normy Euro 5 a Euro 6.

Číslo 2: žltá známka je určená pre benzínové alebo hybridné vozidlá Euro 5, uvádzané na trh v rokoch 2006 až 2010, ako aj pre dieselové vozidlá Euro 5 a Euro 6, uvádzané na trh od roku 2011.

Číslo 3: oranžová známka je vyhradená pre benzínové alebo „iné“ vozidlá spĺňajúce normy Euro 2 a 3, uvádzané na trh v rokoch 1997 až 2005, ako aj pre naftové vozidlá spĺňajúce normy Euro 4 (predávané v rokoch 2006 až 2010).

Číslo 4: hnedá známka je určená pre naftové vozidlá Euro 3 uvádzané na trh v rokoch 2001 až 2005.

Číslo 5: sivá známka je určená pre naftové vozidlá Euro 2 uvádzané na trh v rokoch 1997 až 2000.

V Paríži od 1. júla 2019 už benzínové vozidlá z obdobia pred rokom 1997 a naftové vozidlá z obdobia pred rokom 2006 (kategória 4) nesmú jazdiť cez deň a cez týždeň (pondelok až piatok od 8.00 do 20.00). To isté platí pre dvojkolky registrované pred 1. júnom 2000. Od 1. júna 2021 sú vozidlá Crit'Air teraz zakázané. Týka sa to všetkých naftových vozidiel registrovaných pred rokom 2006, ako aj dvojkolesových vozidiel uvedených na trh pred polovicou roku 2004. Toto opatrenie sa týka aj nákladných automobilov, autobusov a autokarov spred roku 2010. O niekoľko mesiacov budú v tomto obvode v júli 2022 zakázané vozidlá Crit'Air 3, t. J. Benzín registrovaný v rokoch 1997 až 2006, ako aj nafta v rokoch 2006 až 2011. V januári 2024 to bude Crit'Air 2, ktorý byť zakázané, tj. všetky naftové vozidlá a benzín do roku 2021. Konečným cieľom je do roku 2030 zakázať obeh všetkých termálnych vozidiel v Paríži a na jeho vnútorných predmestiach. Výška pokuty je 68 eur (135 eur za ťažké nákladné vozidlo) za súkromné ​​auto a dvojkolku, 135 eur za kamión alebo autokar. Pokuty za nálepky Crit'Air 4 začnú plynúť koncom roku 2021.

Pohonné hmoty - aktuálne ceny

Bezpečnostná situácia
Published 10.05.2022

Francúzsko je turisticky atraktívnou krajinou, ktorú v roku 2017 navštívilo vyše 90 miliónov zahraničných turistov a niekoľko desiatok tisíc turistov zo Slovenska. V súvislosti so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v Európe je bezpečnostná situácia vo Francúzsku, ktoré od januára 2015 zasiahla vlna viacerých teroristických útokov, spojená s aktuálnym plánom Vigipirate na úrovni „posilnená bezpečnosť - nebezpečenstvo atentátu“. Výnimočný stav bol zrušený k 1. novembru 2017. 
Na miestach s väčšou koncentráciou osôb - napr. turisticky atraktívne pamiatky, nákupné centrá, kultúrne i športové podujatia, verejné zhromaždenia - sa vyskytujú hliadky príslušníkov ozbrojených síl i polície, ktoré dozerajú na bezpečnosť. Pokyny týchto jednotiek treba jednoznačne dodržiavať. Prísnejšie bezpečnostné kontroly sa vyskytujú i na letiskách a ku kontrolám môže dochádzať aj na hraničných priechodoch. 

Najmä v čase turistickej sezóny je vhodné venovať zvýšenú pozornosť ochrane cestovných dokladov, finančných prostriedkov, kreditných kariet a cenných predmetov, ako aj v centrách miest, dopravných prostriedkoch a v rekreačných oblastiach. Odporúča sa nenosiť tieto spolu, mať poznačené telefónne číslo banky za účelom nahlásenia prípadnej straty (odcudzenia) bankových kariet, nenechávať v aute doklady a cennosti.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Published 10.05.2022

Letecké spojenie: Do Paríža nie je možné letieť priamo z Bratislavy, preto odporúčame letecké spojenie z Viedne alebo Budapešti. Vo Francúzsku sa nachádzajú celkom 3 letiská a to: Paríž Beauvais; Paríž Orly; Charles de Gaulle.

Pozemné spojenie: Cesta autom z Bratislavy do Paríža je približne 1400 km dlhá.

Doprava v hlavnom meste: V Paríži funguje pomerne kvalitná mestská hromadná doprava  v podobe metra alebo autobusov. Lístok je možné zakúpiť si na jednotlivých staniciach metra. V krajine treba počítať s častými štrajkami zamestnancov niektorých dopravných spoločností, ktoré ovplyvňujú fungovanie parížskych prímestských vlakov RER, železničnej dopravy SNCF, ale aj leteckej spoločnosti Air France. Odporúča sa preto sledovať webové stránky príslušného dopravcu a v dňoch, keď bude štrajk prebiehať, voliť iný spôsob dopravy. Spoločnosť Air France odporúča vykonať kontrolu vašich kontaktných údajov, aby vás mohla o zmene letu včas riadne informovať formou SMS či e-mailu.

Taxislužba môže byť užitočná najmä pri ceste z letiska do centra, v Paríži pôsobí niekoľko taxislužieb, k dispozícii je napríklad aj aplikácia Bolt alebo Uber. 

Zdravotná  starostlivosť

Published 10.05.2022

Po vstupe SR do Európskej únie je občanom SR vo Francúzsku poskytovaná nevyhnutná a neodkladná zdravotná starostlivosť po predložení Európskeho preukazu zdravotného poistenia. Platná legislatíva vo Francúzsku vyžaduje spoluúčasť pacienta, t.j. pacient si musí (v prípade, že nie je pripoistený) časť nákladov hradiť sám. Francúzske úrady vyžadujú doklad o platnom zdravotnom poistení pre akýkoľvek krátky pobyt občanov SR vo Francúzsku. 

Praktický postup: Lekár na základe predloženého preukazu zo zdravotnej poisťovne na Slovensku, vystaví formulár na ošetrenie "feuille de soins (assurance maladie)", do ktorého zapíše osobné údaje pacienta a poskytnuté výkony. Pacient musí všetky lekárske ošetrenia najprv zaplatiť a potom príslušná pobočka poisťovne (podľa miesta pobytu) Caisse Primaire d´Assurance Maladie (CPAM) preplatí výdavky podľa francúzskeho práva. Lieky musí pacient najprv zaplatiť sám. Má však nárok na preplatenie výdavkov cez CPAM. Náhrada výdavkov za lieky sa vykoná len vtedy, ak sú uvedené v úradnom nariadení. V tomto prípade je potrebné nálepku z takéhoto lieku nalepiť na formulár o ošetrení. Ak je ochorenie tak závažné, že potrebuje pacient nemocničné ošetrenie, dostane od lekára potvrdenie na prevoz do nemocnice. Pri akútnych prípadoch francúzske nemocnice ošetria pacienta bez nároku na akúkoľvek finančnú účasť, po predložení preukazu. Pri cestovaní po Francúzsku nie sú stanovené žiadne požiadavky na očkovanie.

Klimatické podmienky

Published 10.05.2022

Klimatické podmienky vo FR sú porovnateľné s podnebím na Slovensku. Južné regióny FR sa vyznačujú teplým a suchým podnebím, kde teploty ani v zime neklesajú pod 0°C. Letná turistická sezóna tu trvá od začiatku júna do konca septembra. Na druhej strane alpské vysokohorské zimné strediská umožňujú návštevníkom venovať sa zimným športom od decembra do polovice mája.

Štátne sviatky
The next public holiday in France is
1 April
Easter Monday
DATE DAY HOLIDAY
1 January monday New Year´s Day
1 April monday Easter Monday
17 April wednesday Easter Sunday
1 May wednesday Labour Day
8 May wednesday Victory in Europe Day
26 May sunday Ascension Day
5 June wednesday Pentecost Sunday
6 June thursday Pentecost Monday
14 July sunday National Day
15 August thursday The Assumption
1 November friday All Saints' Day
11 November monday Armistice Day
25 December wednesday Christmas Day
Dôležité telefónne čísla
Published 10.05.2022

15: Lekárska pomoc/SAMU
17: Polícia/Police Nationale (Gendarmerie)
18: Hasiči a nehody/Sapeurs Pompiers
 


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

On 22 December 2023, the State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Marek Eštok, received Pascal Le Deunff, Ambassador of the French Republic.

For the first time in the history of its membership of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Slovakia held the chairmanship of the most important of its standing committees for two years. The Slovak Republic, represented by Ambassador and Permanent Representative of Slovakia to the OECD František Ružička, took over the chairmanship of the OECD Executive Committee in January 2022. After a particularly successful mandate, the OECD Council extended it to 2023.

On 27 November 2023, State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Marek Eštok, held talks with Secretary of State to the Minister for Europe and Foreign Affairs, Laurence Boone, in Paris.


Francúzsko

Základné informácie

Common english name France
Official name French Republic
Official english name French Republic
Common name France
Local name République française
Continent Európa
Capital city Paris
English name of capital Paris
Local name of the capital Paris
Currency Euro
International currency abbreviation EUR
Telephone area code +33
The official languages Francúzsky jazyk
Time zone +0100
Internet domain .fr
International licence plate F
Capital city longitude 2.32004
Capital city latitude 48.85889
The emergence of the state 01.08.1843
System of government Republika prezidentského typu

Hlava štátu Emmanuel Macron
Predseda vlády Jean Castex
Minister zahraničných vecí Jean Yves Le-Drian
Webová stránka ministerstva

http://www.diplomatie.gouv.fr/

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Embassy of the Slovak Republic in Paris

125 rue du Ranelagh, 75016 Paris
Phone
+33 171937333
Fax
+33 142887653
Email of the consular department
Emergency line
+33672076832

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Embassy of the Slovak Republic in Paris

Permanent Representation to the Council of Europe in Strasbourg

1, rue Ehrmann, 67000 Strasbourg
Phone
+33 390002403
Emergency line
+33672076832

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Permanent Representation to the Council of Europe in Strasbourg

Permanent Delegation of the Slovak Republic to the UNESCO

1, rue Miollis, 757 32 Paris
Phone
+33 145683537
Fax
+33 144490103
Emergency line
+33611964235

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Permanent Delegation of the Slovak Republic to the UNESCO

Permanent Delegation of the Slovak Republic to the OECD in Paris

28, avenue d´Eylau, 75016 Paris
Phone
+33 156265090
Fax
+33 156265092
Permanent Delegation of the Slovak Republic to the OECD in Paris

Slovak Institute in Paris

125 rue du Ranelagh, 75016 Paris
Phone
+33 171937333
Fax
+33 142887653
Slovak Institute in Paris

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Published 12.05.2022
Dátum Popis
27.10.2021 Pracovná cesta ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej vo Francúzsku Ministerka Kolíková sa stretla aj s francúzskym ministrom spravodlivosti Ericom Dupon - Morretim.
7. – 9.10.2021 Pracovná cesta ministra obrany SR Jaroslava Naďa vo Francúzsku Minister obrany SR Jaroslav Naď rokoval s predsedom výboru pre zahraničné veci, obranu a ozbrojené sily Senátu Christianom Cambonom a tiež s ministerkou obrany FR Florence Parly.
30.6-1.7.2021 Pracovná cesta ministerky kultúry SR Natálie Milanovej vo Francúzsku Ministerka kultúry SR Natáliou Milanovou rokovala s francúzskou ministerkou kultúry Roselyn Bachelotovou.
9.-10.6.2021 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitosti SR Ivana Korčoka v Paríži Rokoval s ministrom pre európske záležitostí Clémenteom Beauneom o Francúzskom predsedníctve v Rade EÚ.
3.2.2021 Oficiálna návšteva premiéra SR Igora Matoviča vo Francúzsku Predseda vlády SR Igor Matovič sa stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.
24.7.2019 Oficiálna návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej vo Francúzsku Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa stretla s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.
2018-2022 Akčný plán slovensko-francúzskeho strategického partnerstva, prijatý pre roky
23/08/2017 Samit v Salzburgu Francúzsky Prezident Emmanuel Macron sprevádzaný ministerkou pre Európske záležitosti, p. Nathalie LOISEAU, sa dňa 23. augusta po boku predsedov vlád Rakúska, Českej a Slovenskej republiky, zúčastnil na samite v rakúskom Salzburgu.
21-22/11/2016 Oficiálna návšteva prezidenta Andreja Kisku vo Francúzsku Prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska, v dňoch 21. a 22. novembra uskutočnil prvú oficiálnu návštevu Francúzska v histórii samostatnej Slovenskej republiky.
23/06/2016 Pracovná návšteva slovenského premiéra p. Roberta Fica vo Francúzsku Premiér Slovenskej republiky, p. Robert Fico, sa dňa 22. júna stretol v Elyzejskom paláci s francúzskym Prezidentom, p. François Hollande.

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa 7. apríla 2022 zúčastnila na Okrúhlom stole organizovanom predsedníctvom Francúzska v Rade EÚ v spolupráci s Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou na Slovensku.

Peter Burian, State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, received Didier Lopinot, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the French Republic to the Slovak Republic, today (3 June 2014).

At the Slovak Foreign and European Affairs Ministry today (March 10, 2014), the second round table of French investors present in Slovakia was held – with Prime Minister of the Government of the Slovak Republic Robert Fico in attendance. It was organized by the French-Slovak Chamber of Commerce in Bratislava, and opening addresses made by Deputy Prime Minister and Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Miroslav Lajčák and Prime Minister Fico who kicked off the discussions.

Ekonomické informácie o teritóriu
Francúzsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 781.2 kB, 6/21/22, 499 downloads
Download
Obstarávanie a tendre
Francúzsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 781.2 kB, 6/21/22, 499 downloads
Download
Veľtrhy a výstavy
Francúzsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 781.2 kB, 6/21/22, 499 downloads
Download
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Name and surname Mr. Tomáš Šefranko
Embassy Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži
Email tomas.sefranko@mzv.sk

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Slovenský inštitút v Paríži zorganizoval 30. januára 2023 v rámci druhého ročníka hudobného cyklu Európskej únie v spolupráci s Francúzskou národnou knižnicou koncert vážnej hudby popredného slovenského gitarového dua Martina a Radky Krajčových.

Dnes 4. novembra oslavuje Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) významné výročie. Presne pred 75 rokmi - 4. novembra 1946 – totiž vstúpila do platnosti Ústava UNESCO, ktorú 16. novembra 1945 podpísalo 37 krajín, vrátane Československa. Slovenská republika ako jeho nástupnícky štát tak patrí k zakladajúcim štátom tejto medzinárodnej organizácie.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok pri tejto príležitosti v Paríži v stredu (9. júna 2021) otvoril spomienkové podujatie venované Štefanovi Osuskému v priestoroch niekdajšej diplomatickej misie Československej republiky (súčasného Veľvyslanectva Českej republiky), kde vyslanec Osuský dlhé roky pôsobil, ako aj výstavu venovanú jeho osobe.


Back To Top