Exportné fórum
Priamy kontakt podnikateľov s ekonomickými diplomatmi a ďalšími aktérmi štátnej správy s ponukou proexportných služieb. Podujatie vytvorilo priestor na vedenie dialógu a výmenu názorov s podnikateľmi o nastavení, prioritách a nástrojoch exportnej politiky Slovenska. 
Inovačné dni
Pravidelné návštevy zahraničných veľvyslancov akreditovaných v Slovenskej republike v slovenských inovatívnych firmách a vedecko-výskumných inštitúciách so silným medzinárodným potenciálom.
Z regiónov do sveta
Prezentácia ponuky spolupráce s cieľom zvýšiť zapojenie súkromného sektora, malých a stredných podnikov, výrobných spoločností, vedeckých a vzdelávacích inštitúcií do zahraničných aktivít, ktoré organizuje ministerstvo v spolupráci so samosprávnymi krajmi Slovenskej republiky.
 Firemné dni

Pravidelne mesačne organizované online  prezentácie štyroch slovenských firiem z určitého odvetvia výroby alebo oblasti služieb, medzi ktorými sú i tradičné, ale najmä nové a perspektívne oblasti. Ich cieľom je podpora a pomoc slovenským firmám pri etablovaní sa alebo rozširovaní exportných a investičných aktivít na zahraničných trhoch.