1. Home
  2. Services
  3. Consular services
  4. International legal protection of children and youth abroad

Medzinárodnoprávna ochrana detí a mládeže v zahraničí

Published 17.06.2022

V prípadoch medzinárodnoprávnej ochrany detí a mládeže spolupracuje MZVaEZ SR a zastupiteľské úrady v zahraničí s príslušnými inštitúciami v Slovenskej republike a tiež v zahraničí. Ústredným orgánom pre riešenie otázok týkajúcich sa neoprávneného premiestnenia dieťaťa jedným z rodičov  do zahraničia, vymáhania výživného v cudzine, úpravy práva styku rodičov s dieťaťom po rozvode a podobne je Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže – www.cipc.gov.sk