Strata alebo odcudzenie dokladov

Published 17.06.2022

V prípade straty, krádeže cestovných dokladov v cudzine, môže zastupiteľský úrad v danom štáte vydať slovenskému občanovi náhradný cestovný doklad. Ide o doklad s územnou a časovou platnosťou, určený na návrat do vlasti čo najkratšou cestou a platný aj v tých krajinách, cez územie ktorých sa bude občan na Slovensko vracať.

Jedným z prvých krokov, ktoré by ste mali urobiť, je ohlásenie straty dokladov na najbližšom útvare miestnej polície a získať o tom potvrdenia.

Odporúčame urobiť si pred cestou fotokópiu údajovej strany pasu alebo občianskeho preukazu a uložiť ju oddelene od ostatných dokladov spolu s adresou veľvyslanectva SR v krajine, do ktorej cestujete.

Ak sa nachádzate sa v krajine, kde Slovensko nemá diplomatické zastúpenie, môžete sa pri strate, krádeži cestovného dokladu obrátiť na ktorúkoľvek misiu členskej krajiny EÚ pôsobiacu v danom štáte a požiadať o nevyhnutnú pomoc.

Misia členskej krajiny EÚ v týchto prípadoch kontaktuje a spolupracuje vždy v úzkej súčinnosti s teritoriálne, resp. konzulárne príslušným veľvyslanectvom SR.