Severné Macedónsko

 1. Home
 2. States
 3. Severné Macedónsko
Vlajka Severného Macedónska

North Macedonia

Skopje - local time:

Od 20. apríla 2022 pri vstupe do Severného Macedónska zanikla povinnosť preukázania sa certifikátom o očkovaní proti COVID-19, negatívnym testom alebo potvrdením o tom, že osoba prekonala COVID-19...


Cestovanie

Upozornenia pred cestou
Podmienky vstupu
Updated 25.01.2023
Published 12.05.2022

Od júna 2006 platí trvalé zrušenie vízovej povinnosti pre slovenských občanov cestujúcich do Severného Macedónska na dobu nepresahujúcu 3 mesiace počas po sebe nasledujúcich 180 dní.

Občania SR môžu cestovať do Severného Macedónska s platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom. Doba platnosti týchto dokladov musí byť minimálne 90 dní po predpokladanom ukončení pobytu v krajine.

Pri pobyte v krajine majú slovenskí občania prihlasovaciu povinnosť na najbližšom oddelení polície v mieste ich pobytu do 48 hodín od vstupu do krajiny.

V prípade využívania spoplatneného ubytovania poskytovaného právnickou alebo fyzickou osobou (hotel a pod.), povinnosť prechádza na danú právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá je povinná prihlásiť pobyt cudzinca do 12 hodín od poskytnutia služby.

Pri vstupe do krajiny podlieha oznamovacej povinnosti dovoz hotovosti prevyšujúcej 10 tisíc eur. Pri ceste súkromným motorovým vozidlom severomacedónske úrady každé vozidlo zaregistrujú a osobitne skontrolujú originál tzv. zelenej karty.

Cestovanie s deťmi
Published 12.05.2022

Pri cestách maloletých v sprievode iných, ako zákonných zástupcov do Severného Macedónska, je potrebný písomný súhlas rodiča (resp. jeho zákonného zástupcu). Súhlas môže byť napísaný v anglickom jazyku, presne stanovená forma (tlačivo) neexistuje, severomacedónske úrady akceptujú vzor danej krajiny. Súhlas by mal obsahovať základné údaje o dieťati (meno, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu), to isté platí aj o zákonnom zástupcovi. Explicitne je potrebné uviesť, že zákonný zástupca dáva súhlas na cestu/sprevádzanie maloletého (uviesť dátum cesty a trasu).

Podpis zákonného zástupcu musí byť overený notárom. Iné doklady sa nevyžadujú.

V prípade cesty väčšej skupiny maloletých (školské výlety, vystúpenia umeleckých súborov) do Severného Macedónska, vyžadujú severomacedónske úrady spoločný súhlas rodičov, ktorý môže byť v podobe menného zoznamu detí s dátumami narodenia a číslami cestovných pasov, kde pri každom mene dieťaťa je podpis rodiča/zákonného zástupcu. V tomto prípade nie je potrebné podpisy rodičov overovať. Takýto doklad musí obsahovať účel cesty, jej termín a trasu, ako aj meno/á zodpovedných sprevádzajúcich osôb.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 14.6 kB, 6/13/22, 582 downloads
Download
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 14.3 kB, 6/13/22, 599 downloads
Download
COVID-19
Updated 15.08.2022
Published 16.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Pri vstupe do Severného Macedónska je od 20. apríla 2022 zrušená povinnosť preukázania sa certifikátom o očkovaní proti COVID-19, negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní COVID-19.

Vstup do krajiny je tak bez akýchkoľvek obmedzení. 

Registrácia pred vstupom do krajiny nie je potrebná.

 

Podmienky tranzitu

Tranzit cez krajinu je povolený maximálne do piatich hodín.. Severné Macedónsko má otvorené hranice so všetkými susednými krajinami.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Aktuálne nie sú žiadne obmedzenia.

 

Opatrenia v krajine

Povinné je nosenie ochranných rúšok v zdravotníckych zariadeniach, lekárňach, domovoch dôchodcov a verejnej doprave. 

V prípade podozrenia na COVID-19 postupujte podľa informácií uvedených na webovej stránke vlády Severného Macedónska- informácie v anglickom jazyku.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Published 12.05.2022

Strava
Prevláda typická balkánska kuchyňa s blízkovýchodným (najmä tureckým), stredomorským a talianskym vplyvom. Kvalita a úprava zodpovedá európskym štandardom, ceny sú porovnateľné s cenami v reštauráciách v SR.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Published 12.05.2022

Bez povinnosti úhrady cla je možné do Severného Macedónska doviesť nasledovný tovar a množstvá:

 • tabakové výrobky – 200 ks cigariet, alebo 100 ks cigarillos, alebo 50 ks cigár, alebo 250 g tabaku, resp. 250 g tabakových výrobkov;
 • alkohol, alebo výrobky obsahujúce alkohol – 1 liter destilovaného alkoholu nad 22%, alebo 2 litre alkoholu do 22%, alebo 2 litre vína;
 • 50 ml parfumu a 250 ml toaletnej vody;
 • rôzny tovar nekomerčnej povahy, do hodnoty 350 EUR (nevzťahuje sa na alkohol, 

Tieto pravidlá sa nevzťahujú na osoby mladistvé, resp. mladšie ako 18 rokov, ktoré nesmú dovážať žiadny z uvedených tovarov.

Tovar neobchodného charakteru, ktorého hodnota nepresahuje 350 eur je oslobodený od dovozného cla (nevzťahuje sa na alkoholické nápoje, tabakové výrobky, parfumy a toaletné vody).

Cestujúci majú nárok na dovoz produktov živočíšneho pôvodu (biely a žltý syr a iné) v celkovom množstve 1 kg. Produkty živočíšneho pôvodu, ktorých celkové množstvo presahuje 1 kg, nie je možné do Severného Macedónska doviezť bez potvrdenia Veterinárnej a potravinovej správy.
 
Vstup so zvieratami

Pri cestovaní s domácimi zvieratami v rámci Severného Macedónska musí mať majiteľ, resp. zodpovedná osoba, potrebné identifikačné doklady: 

 • veterinárne zdravotné potvrdenie vydané príslušným veterinárom v SR;
 • preukaz zvieraťa („pas spoločenského zvieraťa“), vydaný príslušným veterinárnym úradom (klinikou) v SR, ktorý je povinný pre všetky psy, mačky a fretky alebo vyhlásenie majiteľa, resp. zodpovednej osoby, povinné pre všetky vtáky, za predpokladu, že pochádzajú z členskej krajiny Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE); 
 • Dovoz spoločenských zvierat, ktoré nie sú určené na obchodovanie, bez ohľadu na ich počet, je povolený za predpokladu, že veterinárny inšpektorát po dôkladnom vyšetrení a kontrole zdravotného stavu dá súhlas na dovoz, t.j. vydá veterinárny vstupný doklad (VED – Veterinary Entry Document).


Dovoz rastlín, ovocia a zeleniny
Vyžaduje sa potvrdenie Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva, že uvedené produkty sú zdravotne nezávadné. Pri dovoze do Severného Macedónska podliehajú taktiež fytosanitárnej kontrole.

Zbrane a munícia

Dovoz a preprava strelných alebo iných zbraní a streliva cez územie Severného Macedónska je zakázaná.
Do Severného Macedónska je zakázané doviezť: strelné zbrane, plynové pištole, vzduchové zbrane, zbrane zberateľskej/historickej hodnoty, výbušniny, strelivo, ale taktiež aj lukostrelecké zbrane, nože, boxery, meče, elektrické paralyzéry.
Doviezť zbraň je možné len s povolením Ministerstva vnútra Severného Macedónska a to len v prípade, že ide o zbrane súžiace na lovecké aktivity, strelecké súťaže, obchodný účel (prezentácia).
Za zbrane sa nepovažujú: dekoratívne zbrane, napodobeniny zbraní, trvalo deaktivované zbrane, repliky starožitných zbraní, zbrane na priemyselné použitie, harpúny na podmorský rybolov.
 
Predmety umeleckej hodnoty
Všetky archeologické, etnologické, historické a umelecké predmety (sem patria aj sochy, obrazy, audiovizuálne materiály, knižné diela, archívne materiály) musia mať pri vývoze zo Severného Macedónska vydanú licenciu, resp. certifikát, povoľujúci ich vývoz.

Dovoz a vývoz hotovosti 
Do Severného Macedónska je možné priniesť platné cudzie meny a šeky denominované v cudzích menách, ktorých celková súhrnná hodnota nepresahuje sumu 10 000 eur.

Info pre motoristov
Published 12.05.2022

Od vodičov motorových vozidiel vstupujúcich a prechádzajúcich cez Severné Macedónsko sa vyžaduje:

 • vodičský preukaz – vodičské preukazy vydané členským štátom EÚ/EHP sú platné v Severnom Macedónsku
 • technický preukaz (osvedčenie o evidencii vozidla)
 • povinné zmluvné poistenie vozidla (zelená karta)
 • v prípade zapožičaného alebo služobného vozidla aj notársky overená plná moc majiteľa vozidla

Celosezónne svietenie a zníženie maximálnej rýchlosti v obci na 50 km/h

V Severnom Macedónsku je povinnosť jazdy so zapnutými svetlami u všetkých dopravných prostriedkov. Pokuta v prípade vypnutých svetiel počas dňa je 15 eur, nesvietenie počas noci vyjde motoristu na 35 eur.
 
Maximálna rýchlosť pri prechádzaní obcou je 50 km/h. V prípade prekročenia tejto rýchlosti hrozí vodičovi pokuta až do výšky 400 eur a zákaz riadenia vozidla od 6 do 12 mesiacov. 

Hraničné priechody so Severným Macedónskom naživo

Situáciu na hraničných priechodoch Severomacedónskej republiky je možné sledovať prostredníctvom kamier naživo.
 

Bezpečnostná situácia
Published 12.05.2022

Krajina je pre turistov bezpečná. 

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Zdravotná  starostlivosť

Published 12.05.2022

Očkovanie sa nevyžaduje, okrem prípadov, ak prichádzate z oblastí, ktoré sú postihnuté epidémiou infekčných chorôb. Odporúčame občanom zdravotné pripoistenie do zahraničia.

Klimatické podmienky

Published 12.05.2022

Krajina má mierne vnútrozemské podnebie. Letá sú teplé a suché, teploty dosahujú až 40°C. V období zimy sa priemerná teplota pohybuje na úrovni 2°C.

Štátne sviatky
The next public holiday in North Macedonia is
17 April
Veľkonočný pondelok
DATE DAY HOLIDAY
1 January sunday Nový rok
6 January friday Prvý sviatok vianočný (Narodenie Pána)
17 April monday Veľkonočný pondelok
22 April saturday Ramadan Bajram
1 May monday Sviatok práce
24 May wednesday Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
2 August wednesday Deň republiky
8 September friday Deň nezávislosti
11 October wednesday Deň národného povstania
23 October monday Deň macedónskych revolučných bojov
8 December friday Sviatok sv. Klimenta Ochridského
Dôležité telefónne čísla
Published 12.05.2022

Telefónna predvoľba: +389
Polícia: 192
Hasiči:  193
Rýchla zdravotná služba: 194
Všetky záchranné zložky: 112
Pomoc na cestách a odťahová služba: 196


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Ingrid Brocková, received Evgeniya Ilieva, the newly appointed Ambassador of North Macedonia to the Slovak Republic, on Friday, 16 December 2022, at the premises of the Ministry. They discussed bilateral relations, economic cooperation and the accession process to the European Union.

The State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Ingrid Brocková, participated today (19 July 2022) in the first ever European Union Intergovernmental Conference with North Macedonia and Albania, represented by Prime Ministers Dimitar Kovacevski and Edi Rama.

„Severné Macedónsko je dôležitým spojencom a partnerom Slovenska v regióne západného Balkánu. Obe naše krajiny sú členmi NATO a ja verím, že opätovné naštartovanie prístupových rokovaní a budúce členstvo Severného Macedónska v Európskej únii nám zásadne uľahčí ďalší rozvoj vzájomnej spolupráce...


Severné Macedónsko

Základné informácie

Common english name North Macedonia
Official name the Republic of North Macedonia
Official english name Republic of North Macedonia
Common name North Macedonia
Local name Република Северна Македонија (Republika Severna Makedonija)
Continent Európa
Capital city Skopje
English name of capital Skopje
Local name of the capital Скопје
Currency denár
International currency abbreviation MKD
Telephone area code +389
The official languages macedónčina, albánčina
Time zone +0100
Internet domain .mk
International licence plate MK
Capital city longitude 21.43165
Capital city latitude 41.99609
The emergence of the state 17.11.1991
System of government republika

Head of state Stevo Pendarovski
Prime minister Dimitar Kovačevski
Foreing minister Bujar Osmani
Ministry website

https://www.mfa.gov.mk/mk

Recognition of the Slovak republic 1.1.1993
State recognition by the Slovac republic 1.1.1993
Establishing diplomatic relations with the Slovak Republic 4.3.1994

Zastupiteľské úrady

Embassy of the Slovak Republic in Skopje

Budimpeštanska 39, 1000 Skopje
Phone
+389 23090360
Fax
+389 23090367
Email of the consular department
Emergency line
+38971887280

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Embassy of the Slovak Republic in Skopje

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy
Ekonomické informácie o teritóriu
Obstarávanie a tendre
Veľtrhy a výstavy
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat

Kultúra a krajania


Back To Top