Osvedčenie o štátnom občianstve

Obsah

  Čo je osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve

  Osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve (ďalej len "osvedčenie") je verejná listina, ktorá preukazuje, že osoba uvedená v osvedčení má štátne občianstvo SR. Štátne občianstvo SR možno okrem osvedčenia preukázať aj platným cestovným pasom SR alebo platným občianskym preukazom SR alebo listinou o udelení občianstva SR. Doklad o štátnom občianstve je nutné predložiť napríklad pri podávaní žiadosti o cestovný pas SR a o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky.   

  Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky vydáva príslušný okresný úrad v sídle kraja na základe písomnej žiadosti. Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky sa podáva osobne na príslušnom okresnom úrad v sídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky.

   

  Kde možno požiadať 

  O osvedčenie/potvrdenie možno požiadať osobne prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.  

    

  Kto podáva žiadosť 

  Žiadosť podáva osobne osoba, ktorej štátne občianstvo má byť osvedčené. 

  Za maloleté dieťa podáva žiadosť osobne zákonný zástupca, poručník alebo opatrovník. V mene osoby, ktorá je rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, podáva žiadosť súdom ustanovený opatrovník.

   

  Aké dokumenty budete potrebovať

  • vyplnený formulár žiadosti, je potrebné vypísať, ak žiadateľ nevyplnil formulár elektronickej žiadosti pri rezervácii termínu 

  • platný doklad totožnosti (môže byť aj neplatný, ak sa žiada o potvrdenie), 

  • rodné listy rodičov, príp. starých rodičov ak sa narodili po 31.12.1953, 

  • doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela/ky, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený. Ak sa sobáš, rozvod alebo úmrtie stali na území cudzieho štátu, je potrebné predložiť doklad s ďalším overením, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, a musí k nemu byť úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka, 

  • ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je žiadateľ vyzvaný obvodným úradom na ich predloženie, 

  • uhradenie správneho poplatku. 

  Doklady k žiadosti predloží žiadateľ v origináli alebo predloží ich úradne osvedčenú kópiu. Ak žiadateľ predloží doklady v origináli, okresný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky z nich po overení údajov vyhotoví kópie a doklady vráti žiadateľovi.   

  Predloženie slovenského rodného listu, prípadne slovenského sobášneho listu sa nevyžaduje, ak tieto dokumenty už boli v minulosti žiadateľovi vydané a žiadateľ je zaregistrovaný. 

   

  Doklad totožnosti 

  Za doklad totožnosti sa na účely žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve považuje príslušným úradom vydaný platný doklad obsahujúci fotografiu držiteľa, ako napríklad 

  • cestovný pas (inej krajiny ako SR), 

  • vodičský preukaz, 

  • povolenie k pobytu

  V prípade, že žiadateľ vlastní iba neplatný cestovný pas alebo občiansky preukaz SR, k žiadosti je potrebné ho priložiť ako podporný doklad.  

  Ak občan Slovenskej republiky nedisponuje žiadnym z platných dokladov totožnosti uvedených vyššie, nemôže podať žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. Môže však podať žiadosť o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve (pozri nižšie). 

   

  Platnosť osvedčenia 

   Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné 6 mesiacov odo dňa vydania a len v podobe originálu.   

  Ak sa zistilo, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, okresný úrad v sídle kraja žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve zamietne a písomne odôvodní, prečo nemožno žiadosti vyhovieť.   

  Osvedčenie o štátnom občianstve stráca platnosť dňom doručenia listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak.

   

  Povinnosti žiadateľa a priestupky 

  Žiadateľ je povinný bezodkladne oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky alebo okresnému úradu v sídle kraja každú zmenu osobných údajov a osobného stavu. Nesplnenie uvedenej povinnosti sa považuje za priestupok, za ktorý sa uloží pokuta od 33 eur do 331 eur. 

    

  Potvrdenie o štátnom občianstve SR 

  Potvrdenie o štátnom občianstve ku dňu podania žiadosti podá žiadateľ, ktorý nedisponuje platným dokladom o štátnom občianstve ani iným platným dokladom totožnosti a z uvedeného dôvodu nemôže podať žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. Potvrdenie o štátnom občianstve slovenské policajné orgány v súvislosti s podaním žiadosti o vydanie cestovného pasu akceptujú ako doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Potvrdenie o štátnom občianstve nesmie byť v deň podania žiadosti o vydanie cestovného pasu staršie ako 6 mesiacov. Žiadosť o vydanie potvrdenia sa podáva na rovnakom tlačive a je k nemu potrebné priložiť podporné doklady, rovnako ako v prípade žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve.

   

  Poplatky 

  Výšku správneho poplatku za žiadosť o vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky podanú na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky stanovuje príloha k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisoch v časti XVIII.

  Tlačivo

  Žiadosť o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky
  Word 84.5 kB, 4/12/23, 1097 downloads
  Download