Cestovné odporúčania podľa krajín

  1. Home
  2. States
  3. Travel recommendations by countries

Cestovné odporúčania podľa krajín

Vysvetlenie pojmov

Cestovné odporúčania

Updated 27.09.2022
Published 18.05.2022

Cestovné odporúčania ministerstva slúžia na orientáciu občanov pri plánovaní ich ciest do zahraničia, ako aj počas pobytu v zahraničí. Cestovné odporúčania sú zverejňované po dôkladnom zvážení a koordinácii s krajinami EÚ. Dôležité je, aby občania SR reagovali na zmenu cestovného odporúčania okamžite.

Cestovné odporúčania upozorňujú na relatívnu bezpečnosť cestovania a na rýchle a závažné zmeny, ktoré ho môžu ovplyvniť.

Pokiaľ slovenský občan reaguje v rozpore s aktuálnym cestovným odporúčaním „necestovať“ alebo „opustiť krajinu“, v krízovej oblasti sa nachádza na vlastnú zodpovednosť. V takomto prípade musí počítať s tým, že mu z objektívnych dôvodov nebude môcť byť poskytnutá konzulárna asistencia v plnom rozsahu, keď sa jeho život ocitne v ohrození.

Upozorňujeme, že cestovné odporúčanie nemá právne záväzný charakter. Vzájomný vzťah medzi cestujúcim občanom SR a iným subjektom sa riadi iba ustanoveniami zmluvy, ktorú medzi sebou uzavreli.

Stupne cestovného odporúčania

Published 18.05.2022

1. stupeň - varovanie (výstraha)

dôvod vyhlásenia: zhoršujúca sa vnútropolitická alebo bezpečnostná situácia v určitých oblastiach krajiny alebo v celej krajine, rastúca kriminalita, možnosť hrozby teroristických útokov, potenciálna hrozba prírodnej katastrofy

 

2. stupeň - zvážiť nevyhnutnosť cestovania (zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí)

dôvod vyhlásenia: rapídne zhoršenie vnútropolitickej alebo bezpečnostnej situácie, vysoký stupeň hrozby teroristických útokov, krajina po zasiahnutí prírodnej katastrofy s výraznými negatívnymi dôsledkami, indikovaná zhoršená situácia v zásobovaní, zhoršené dopravné možnosti z/do a v rámci krajiny, hroziaca epidémia

 

3. stupeň - odporúčanie necestovať (necestovať do určitých oblastí)

dôvod vyhlásenia: kritická a nepredvídateľná situácia, ktorá môže ohroziť životy slovenských občanov a turistov, nemožnosť bezproblémovo opustiť krajinu, kritická nedostupnosť zásobovania, zaznamenané početné ohrozenia turistov a cudzincov, všeobecný chaos po prírodnej katastrofe, prebiehajúca epidémia

 

4.stupeň - odporúčanie opustiť krajinu

dôvod vyhlásenia: nekontrolovateľná udalosť, chaos, neprehľadnosť, ozbrojené zrážky, rabovanie, násilnosti, ohrozenie života, nemožnosť opustiť krajinu predpokladá vyslanie vládneho špeciálu, resp. zabezpečenie evakuácie slovenských občanov

Oznamy a upozornenia pred cestou

Published 18.05.2022

Oznamy a upozornenia pred cestou sú oficiálne tlačové informácie ministerstva, ktoré upozorňujú na dočasnú zmenu podmienok cestovania v zahraničí; netýkajú sa krízových situácii, mimoriadnych udalostí, nemajú priamy vplyv na bezpečnosť, zdravie či životy slovenských občanov.Country
Travel recommendation
Update


Back To Top