Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR - aktivity súvisiace s výkonom predsedníctva SR v OBSE

 

DODATOČNÁ VÝZVA

 

NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2019

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A ZAHRANIČNÁ POLITIKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY-

AKTIVITY SÚVISIACE S VÝKONOM PREDSEDNÍCTVA SR V OBSE

MVZP-OBSE/2019

 
 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o  dotáciách“) vyhlasuje
 

DODATOČNÚ VÝZVU 

 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 
 
pre účely a okruh žiadateľov v zmysle § 3 zákona o dotáciách 
na podporu vypracovania štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí
v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky so zameraním na aktivity súvisiace s výkonom predsedníctva SR v OBSE (MVZP-OBSE/2019).
 
Disponibilný objem finančných zdrojov určených pre dotačnú schému MVZP-OBSE/2019 je vo výške do 30 000 EUR.
 
Hlavným cieľom vyhlásenia dodatočnej výzvy je využitie kapacít a expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce v rámci aktivít súvisiacich s výkonom predsedníctva SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). 
Základným kritériom na posúdenie žiadosti je vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu. Žiadúce je tiež definovať rozsah medializácie projektu. V prílohe č. 1 k výzve je zverejnená téma na spracovanie projektov. Predkladať možno iba žiadosti so zameraním na vyhlásenú tému. 
Ministerstvo bude posudzovať všetky žiadosti, ktoré spĺňajú požadované kritériá a predpísané náležitosti. Podrobné hodnotiace kritériá a zloženie komisie sú uvedené vo výnose Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 66/2011 Z.z. 
Podľa zákona o dotáciách je možné dotáciu poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie. Žiadosť predkladá žiadateľ len na predpísaných formulároch, ktoré mu vygeneruje elektronický dotačný systém po ukončení elektronickej registrácie (viď link nižšie), a to v jednom originálnom vyhotovení spolu so všetkými povinnými prílohami 

 

najneskôr do 30. 09. 2019 

 
na adrese 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
odbor analýz a plánovania
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37 
 
pričom rozhodujúci je dátum registrácie v podateľni ministerstva alebo poštovej pečiatky v prípade žiadostí zasielaných poštou. Otázky súvisiace s predmetom výzvy a postupom predkladania žiadostí adresujte na e-mail: dotacie@mzv.sk alebo telefonicky na tel. č.: 02/5978 3024, 02/5978 3021.
Registráciu žiadostí o dotáciu je možné vykonať na:
 
 
Pri podávaní žiadosti je potrebné zvoliť podprogram 1.2. Aktivity súvisiace s výkonom predsedníctva SR v OBSE MVZP-OBSE/2019. Každá jednotlivá žiadosť musí byť doručená v zalepenej a nepoškodenej obálke, ktorá bude zrozumiteľne a viditeľne označená slovami: „Žiadosť o  dotáciu MVZP-OBSE/2019 – NEOTVÁRAŤ!“. Žiadosti zaslané elektronickou poštou alebo faxom nebudú akceptované!
 
V prípade, ak sa počas administratívnej kontroly zistí, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti uvedené v zákone o dotáciách, výzve a ostatných usmerneniach, ktoré tvoria prílohy výzvy, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby v lehote do 5 pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov, odstránil nedostatky alebo neúplnú žiadosť doplnil. Vzhľadom na to, že komunikácia zo strany ministerstva ohľadne odstránenia nedostatkov v žiadosti bude prebiehať výlučne elektronicky – e-mailom, dbajte na to, aby ste v žiadosti uviedli funkčnú e-mailovú adresu a zároveň pravidelne kontrolovali obsah e-mailovej schránky. 
 
Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať všetky povinné prílohy v súlade so zákonom o  dotáciách, výzvou a ostatnými usmerneniami, ktoré tvoria prílohy výzvy, nebudú akceptované a predložené na rokovanie komisie. Na rokovanie komisie nebudú predložené ani žiadosti doručené po lehote uvedenej vo výzve.
 
Súčasťou výzvy sú nasledovné prílohy:
1. Záväzná téma na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci dodatočnej výzvy na rok 2019;
2. Metodická príručka pre žiadateľa na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci dodatočnej výzvy na rok 2019;
3. Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci dodatočnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019;
4. Vzorová zmluva o poskytnutí dotácie žiadanej na základe dodatočnej výzvy na rok 2019;
5. Zákon č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov;
6. Výnos č. 66/2011 o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a o kritériách na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie.
 
V rámci dodatočnej výzvy nebudú akceptované žiadosti, ktoré nebudú riadne registrované v rámci elektronického dotačného systému. Podobne nebudú akceptované žiadosti, ktoré síce boli registrované v rámci elektronického dotačného systému, avšak neboli doručené v požadovanom termíne aj fyzicky. Dbajte preto, prosím, na správny postup pri registrácii a predložení žiadosti.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 27.8.2019Dátum vytvorenia: 26.8.2019