Všetky správy

Atrás

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu

14.2.2019
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 z 1. 2. 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu (ďalej len „EP“) vyhlásil voľby do EP a ako deň ich konania určil sobotu 25. mája 2019 v čase od 7.00 do 22.00 hod. Na území Slovenskej republiky sa do EP volí 14 poslancov. Voľby do EP upravuje zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Volebné právo upravuje § 3 a § 72 cit. zákona pre jednotlivé skupiny voličov nasledovne:
 
Právo voliť do EP na území Slovenskej republiky majú:
 
Občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. 
Občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie, ak sa v deň volieb zdržiavajú na území Slovenskej republiky. Občan SR sa v deň volieb dostaví do ktorejkoľvek volebnej miestnosti, preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra SR na svojom webovom sídle. Následne bude dopísaný okrskovou volebnou komisiou do zoznamu oprávnených voličov a zápis do zoznamu komisia zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade.
Občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú povolený na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a na základe vlastnej žiadosti boli zapísaní do zoznamu voličov. Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov je potrebné predložiť obci, v ktorej má občan trvalý pobyt najneskôr 40 dní predo dňom volieb (t. j. najneskôr 15.4.2019).
Voliť do EP v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie. Voliči hlasujú osobne, zastúpenie nie je prípustné. Podmienky účasti na voľbách do EP v iných členských štátov Európskej únie upravuje príslušná národná legislatíva.
Podrobnejšie informácie k voľbám do EP (osobitne informácia pre voliča, občana iného členského štátu Európskej únie a možnosti vydania voličského preukazu v prípade voľby mimo miesta trvalého pobytu v SR) sú dostupné na webovej stránke MV SR: www.minv.sk/?volby-ep