Výkon trestu odňatia slobody

CHCEM SI PRÍSŤ ODPYKAŤ TREST ULOŽENÝ V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE NA SLOVENSKO

Ak ste občan Slovenskej republiky a máte na Slovensku trvalý pobyt alebo iné preukázateľné sociálne väzby (napr. rodinu, rodičov, prácu, manželku, dieťa), pre ktoré si chcete odpykať trest na Slovensku, môžete o to požiadať súd v Spojenom kráľovstve, ktorý vydal (odsudzujúci) rozsudok.  

 

Vaše odovzdanie na výkon trestu odňatia slobody sa bude riadiť rámcovým rozhodnutím č. 2008/909/SVV (vzájomné uznávanie rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody), pokiaľ bude doručené príslušnému slovenskému súdu do ukončenia prechodného obdobia ( t.j. aktuálne do 31. decembra 2020). 

 

V prípade absencie dohody po uplynutí prechodného obdobia je potrebné sa obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti Spojeného kráľovstva, pričom konanie bude spravované Dohovorom Rady Európy o odovzdávaní odsúdených osôb.

 

CHCEM SI ÍSŤ ODPYKAŤ TREST ULOŽENÝ NA SLOVENSKU DO SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA 

Ak máte V Spojenom kráľovstve obvyklý pobyt alebo iné preukázateľné sociálne väzby (napr. rodinu, rodičov, prácu, manželku, dieťa), ktoré odôvodňujú odpykanie trestu v Spojenom kráľovstve, môžete o to požiadať do ukončenia prechodného obdobia slovenský súd, ktorý vydal rozsudok. 

 

Do ukončenia prechodného obdobia podľa dohody o vystúpení (t.j. aktuálne do 31. decembra 2020) sa Vaše odovzdanie na výkon trestu odňatia slobody bude riadiť rámcovým rozhodnutím č. 2008/909/SVV (vzájomné uznávanie rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody). 

 

V prípade absencie dohody po uplynutí prechodného obdobia, je potrebné sa obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti SR. Aj v tomto prípade sa bude problematika spravovať Dohovorom Rady Európy o odovzdávaní odsúdených osôb.

Dátum poslednej aktualizácie: 7.2.2020 Dátum vytvorenia: 11.1.2019