Kultúrna prezentácia

Prezentácia slovenského umenia a kultúry v zahraničí v období šírenia COVID-19

 

Prispôsobili sme sa súčasnému stavu obmedzených spoločenských a kultúrnych podujatí a naďalej sa snažíme prezentovať našu krajinu vo svete, ako aj udržiavať kontakty s našimi zahraničnými partnermi, priateľmi a priaznivcami Slovenska.

 

Aktivity sa v súčasnosti preniesli do online priestoru, kde prostredníctvom internetových prezentácií, ako aj live online predstavení slovenských umelcov, ponúkame kontakt s našou bohatou kultúrou.  

 

Prostredníctvom slovenských inštitútov v zahraničí, ako aj zastupiteľských úradov a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, poskytujeme našim partnerom a krajanom široké spektrum kultúrnych možností cez slovenské internetové portály, kde je možnosť byť virtuálne v kontakte s mnohými slovenskými umelcami z oblasti hudby, filmu, výtvarného umenia, literatúry a divadla, alebo virtuálne navštíviť naše kultúrne a prírodné pamiatky, v kombinácii s bohatou históriou našej krajiny.

 

Zároveň sme pristúpili k spolupráci pri realizácii novej formy prezentácie - online live predstavení slovenských umelcov. Začali sme prezentáciou hudobných koncertov - žánru, ktorý nepozná jazykové bariéry, pokračujeme čítaniami slovenskej literatúry a plánujeme aj online live prezentácie výtvarného umenia a ďalších umeleckých oblastí.

 

Medzi prvé úspešné prezentácie patrili napr. koncert Kataríny Málikovej na Veľkonočnú nedeľu (SI Paríž), koncert akordeonistu Milana Krisína, Slováka žijúceho v Nemecku (SI Berlín), hudobná prezentácia slovenských ľudových nástrojov, zapísaných v svetovom dedičstve UNESCO, v podaní multiinštrumentalistu Drahoša Daloša (SI Varšava) a ďalšie.

 

Okrem online podujatí začali slovenské inštitúty v zahraničí vydávať už začiatkom marca pravidelný e-Bulletin, v ktorom publikujú informácie a zaujímavosti o dianí na Slovensku, o slovenskej kultúre a umení, o možnostiach navštíviť spoločenské akcie online aj live. 

 

Naším záujmom je, aby aj v tomto období slovenská kultúra žila a aby dôstojne prežila túto etapu s čo najmenšími stratami. Preto pomáhame jej propagácii a rozširovaniu informácií o realizovaných, aj pripravovaných podujatiach v širokej škále dostupných kultúrnych a umeleckých možností. Využívame na to naše internetové a facebookové stránky, a snažíme sa podujatia propagovať aj cez lokálne internetové stránky v krajine pôsobenia, aby bol záber čo najširší. Taktiež umelci, s ktorými spolupracujeme, využívajú stránky www.abykulturazila.sk, www.mojakultura.sk a pod.

 

------------------------------------------------------------------------

 

Medzi hlavné aktivity Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v oblasti kultúrnej diplomacie patrí predovšetkým:

 

 • rozvoj bilaterálnych vzťahov v oblasti kultúry, školstva, vedy, výskumu a z hľadiska zahraničnopolitických záujmov a priorít Slovenskej republiky a napomáha vytváraniu zmluvno-právneho rámca v tejto oblasti,
 • gestorstvo medzivládnych bilaterálnych zmluvných dokumentov o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy, výskumu a športu,
 • koordinácia kultúrnej prezentácie v zahraničí v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a v súčinnosti so zastupiteľskými úradmi a slovenskými inštitútmi v zahraničí, podiel na medzinárodnej spolupráci v oblasti kultúry, školstva, vedy a zdravotníctva a usmerňovanie jej rozvoja z hľadiska zahraničnopolitických záujmov a priorít,
 • podpora kultúrnych aktivít zastupiteľských úradov, misií a generálnych konzulátov v zahraničí,
 • koordinácia činnosti slovenských inštitútov, ktoré sú organizačnou súčasťou ministerstva a predstavujú inštitucionálny základ prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí,
 • databáza úspešných projektov a aktivít v oblasti kultúrnej diplomacie a spolupráce pre potreby ministerstva, slovenských zastupiteľských úradov a ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky,
 • podpora prezentácie kultúrnych hodnôt iných krajín v Slovenskej republike,
 • spolupráca v rámci multilaterálnych zoskupení v oblasti kultúry (Medzinárodný vyšehradský fond, EUNIC - European Union National Institutes for Culture, ASEF - Asia-Europe Foundation, PCCE - Platform Culture Central Europe - Stredoeurópska kultúrna platforma, platforma Východného partnerstva a i.),
 • spolupráca s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v oblasti vedy a školstva,
 • podiel na tvorbe a zabezpečení realizácie štipendijnej politiky Slovenskej republiky v súčinnosti s vecne príslušným ministerstvom,
 • členstvo vo Výbore pre umenie ako aj Výbore pre kultúrne dedičstvo Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru,
 • gestorstvo Zmiešanej slovensko-rakúskej komisie pre oblasť kultúry, vzdelávania a vedy a Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru,
 • koordinácia štátnych a vládnych vyznamenaní,
 • koordinácia otázok týkajúcich sa krajanov v zahraničí a spolupráca s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
 • spolupráca s krajanmi najmä prostredníctvom zastupiteľských úradov, konzulárnych úradov a slovenských inštitútov v zahraničí.


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky spolupracuje v oblasti kultúrnej prezentácie s partnerskými rezortmi a inštitúciami v ich priamej pôsobnosti, najmä s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na základe pdf Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky o spolupráci pri zabezpečovaní úloh kultúrnej diplomacie a prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí  (pdf; 135.19 KB).
AKTUALITY
Viac

 

Dátum poslednej aktualizácie: 27.4.2020 Dátum vytvorenia: 17.4.2015