Kampaň OSN pre podporu utečencov a migrantov - SPOLU

SPOLU - Rešpekt, bezpečie a dôstojnosť pre všetkých

„Musíme zmeniť spôsob, akým hovoríme o utečencoch a migrantoch. A zároveň musíme hovoriť s nimi. Na našich slovách a spôsobe konverzácie záleží. To je dôvod, prečo OSN spustila novú kampaň s názvom „SPOLU- Rešpekt, bezpečie a dôstojnosť pre všetkých“. Spoločne a v spolupráci môžeme zareagovať na stúpajúcu xenofóbiu a premeniť strach na nádej“.
Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun, Summit OSN pre utečencov a migrantov, 19.september 2016

 

Čo je kampaň SPOLU?

Kampaň SPOLU je celosvetová kampaň, ktorej cieľom je znížiť negatívne vnímanie a postoje voči utečencom a migrantom a posilniť spoločenskú zmluvu medzi hostiteľskými krajinami a komunitami na jednej strane a utečencami a migrantmi na druhej strane.


Všetkých 193 členských štátov OSN, ktoré sa 19.septembra 2016 stretli na Summite pre utečencov a migrantov, jednohlasne privítali kampaň SPOLU a zaviazali sa ju implementovať.
Kampaň SPOLU bude prebiehať až do roku 2018, kedy sa očakáva, že členské štáty príjmu dve globálne dohody o utečencoch a migrantoch.

Kto je do kampane zapojený?

Kampaň SPOLU je iniciatíva v rámci celého systému OSN pod vedením generálneho tajomníka, ktorá sa bude realizovať v partnerstve s členskými štátmi, súkromným sektorom a mimovládnymi organizáciami.

Kto je cieľová skupina?

Kampaň SPOLU chce osloviť komunity, ktoré prijali utečencov a migrantov a ľudí, ktorým utečenci a migranti môžu vniesť do ich životov materiálnu a ekonomickú neistotu. Kampaň SPOLU zapojí a aktivuje občanov, ktorí myslia globálne, aby ukázali podporu utečencom aj migrantom.

Aký bude účinok kampane SPOLU?

Kampaň SPOLU je zastrešujúca kampaň, ktorá:

  • Pod jedným logom vytvorí koalíciu z agentúr OSN, členských štátov, súkromného sektora a mimovládnych organizácií so záväzkom riešiť problém stúpajúcej xenofóbie.
  • Bude propagovať celosvetové aktivity na podporu nediskriminovania a prijímania utečencov a migrantov.
  • Vytvorí silný a presvedčivý odkaz solidarity, ktorý poukáže na spoločné výhody migrácie pre ekonomiku aj krajiny, pričom bude brať do úvahy aj legitímne obavy hostiteľských komunít.
  • Bude budovať empatiu a poľudšťovať debatu. Poskytne platformu pre príbehy migrantov a utečencov, rozprávané nimi samými, a hostiteľských komunít, ktoré pozitívne čerpali zo začlenenia utečencov a migrantov. Bude rozprávať príbehy o migrujúcich deťoch.

Ako to Kampaň SPOLU dokáže?

Naša webstránka together.un.org bude interaktívnym centrom pre vyhľadávanie informácií. Zároveň poskytne možnosť pridať sa ku kampani.

  • Umožní partnerským organizáciám (mimovládne organizácie, súkromný sektor, systém OSN, členské štáty, akademická pôda) zapojiť sa a založiť si svoje vlastné aktivity v rámci kampane.
  • Bude archívom najlepších skúseností, produktov a propagačných nástrojov, ktoré sa budú dať lokálne prispôsobiť.
  • Zapojí a zmobilizuje verejnosť – napríklad formou petícií za utečencov cez #withrefugees, zdieľaním osobných príbehov o migrácii pomocou @iamamigrant, výrobou krátkych filmov pre filmový festival pre mladých Plural+ .
  • Predstaví oficiálne čísla a údaje o tokoch utečencova a migrantov; vysvetlí výhody riadenia ich pohybu a zdieľanej zodpovednosti.

Sieť úradov OSN uzavrie partnerstvá na úrovni komunít. Posilní kontakty medzi prijímateľskými komunitami, utečencami a migrantmi.
Vyslanci OSN mieru a dobrej vôle zapoja celosvetovú verejnosť a budú propagovať ciele kampane.
Zaangažujeme kreatívne komunity a technologických partnerov na podporu inovatívnych produktov a propagačných nástrojov, ktoré nám pomôžu efektívnejšie zasiahnuť cieľovú skupinu.


Pridajte sa ku kampani SPOLU – navštívte webstránku together.un.org alebo nás kontaktujte emailom na together@un.org

Dátum poslednej aktualizácie: 2.2.2017 Dátum vytvorenia: 2.2.2017