pdf Program slovenského predsedníctva vo V4  (pdf; 393.90 KB)

pdf Program slovenského predsedníctva vo V4 v anglickom jazyku  (pdf; 571.58 KB)

 

Program a priority predsedníctva

 

I. Silná Európa je kľúčom pre ďalší rozvoj a prosperitu V4. Ambíciou je dosiahnuť hmatateľné výsledky pre občanov krajín V4. Preto chceme:

 
 • presadzovať aktívnu účasť na diskusiách týkajúcich sa budúcnosti EÚ s cieľom posilňovať, nie oslabovať EÚ, podporovať jednotu EÚ, pôsobiť proti vytváraniu nových deliacich čiar v EÚ;
 • spolupracovať s európskymi partnermi s využitím osvedčených V4+ formátov; využiť renomované podujatia typu GLOBSEC alebo TATRASUMMIT ako rámec pre usporiadanie V4+ stretnutí;
 • zohrávať aktívnu úlohu pri diskusiách a rozhodnutiach týkajúcich sa inštitucionálnych záležitostí EÚ, MFF, nových sektorových politík;
 • prispievať k udržaniu európskej jednoty aj počas prebiehajúcich rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a vo vzťahu k negociáciám týkajúcich sa budúcich dohôd medzi EÚ a UK;
 • zasadzovať sa za zachovanie silnej pozície politiky súdržnosti a Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré značne prispievajú k rastu EÚ a zamestnanosti;
 • venovať pozornosť budovaniu chýbajúcich dopravných prepojení, od čoho do značnej miery závisí aj konkurencieschopnosť regiónu ako celku;
 • sústrediť sa na realizáciu konkrétnych krokov v sociálnej oblasti, zdravotníctve a v oblasti vzdelávania;
 • uskutočňovať aktivity zamerané na posilnenie príslušnosti k spoločnej európskej rodine;
 • posilňovať občiansku dimenziu vyšehradskej spolupráce; dôležitú úlohu pri tom zohráva strategická komunikácia s občanmi;
 • stimulovať spoluprácu s mimovládnymi organizáciami a podporovať aktivity Medzinárodného vyšehradského fondu;
 
 
II. Bezpečné prostredie je jedným z hlavných predpokladov úspešného budovania dobrých a stabilných zahranično-politických vzťahov. Súčasná bezpečnostná situácia sa vo viacerých častiach sveta za posledné roky významne zhoršila. Preto chceme:
 
 • prispieť k intenzívnejšej spolupráci v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, k zvýšeniu strategickej úlohy EÚ pri stabilizácií nášho bezprostredného susedstva;
 • klásť osobitný dôraz na pokračovanie politického dialógu s krajinami západného Balkánu a Východného partnerstva, ktorý V4 pravidelne vedie ako jediné európske regionálne zoskupenie;
 • zdôrazňovať trvalú podporu procesu rozširovania EÚ a zachovania otvoreného charakteru integračných procesov;
 • podieľať sa na posilňovaní európskej bezpečnosti a obrany – v synergii s aktivitami NATO – či už účasťou na projektoch Stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO), alebo prípravou Vyšehradskej bojovej skupiny EÚ;
 • formovať spoločné pozície V4 v oblasti migrácie a zodpovedným prijímaním konkrétnych krokov konštruktívne prispievať do diskusie a prinášať dlhodobé  riešenia;
 • zasadzovať sa za obnovu riadneho fungovania Schengenu bez vnútorných hraníc, ako jedného z najúspešnejších a najzrozumiteľnejších projektov európskej integrácie pre našich občanov;
 • prispieť k zvyšovaniu pocitu bezpečnosti formou zlepšovania vzájomnej komunikácie a schopnosti pochopiť pozície partnerov v regionálnom i širšom rámci; formáty V4 by mali poskytovať priestor pre neformálnu výmenu názorov;
 • venovať pozornosť energetickej a klimatickej bezpečnosti aj s využitím jadrovej energie ako nízko emisného a stabilného zdroja;
 • presadzovať efektívnu implementáciu opatrení v oblasti dvojitej kvality potravín v praxi;
 
 
III. Inteligentné riešenia znamenajú pre krajiny V4 cestu, ako vytvoriť optimálne a užívateľsky prístupné podmienky pre online svet, ktorý je už teraz súčasťou bežného života ľudí a podnikateľov. Preto chceme:
 
 • pokračovať v oblasti digitálnej agendy v úzkej V4 koordinácii. Táto oblasť zaznamenáva intenzívny dynamický rast a prináša konkrétny úžitok pre všetkých obyvateľov prístupom k predplateným online službám alebo bezproblémovým online nákupom naprieč celou EÚ;
 • venovať sa výzve digitálnej transformácie všetkých zložiek spoločnosti;
 • aktívne reagovať na súčasné inovatívne technologické trendy, ktoré získavajú čoraz väčšie uplatnenie v reálnej ekonomike; jednou z inovatívnych oblastí je obehové a odpadové hospodárstvo
 • stimulovať otvorenú diskusiu o týchto politikách, ktoré podporia inovačný potenciál ekonomík, ako aj nové investície;
Dátum poslednej aktualizácie: 1.7.2018 Dátum vytvorenia: 29.6.2018