Banner podnikajme big

Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom. Samozrejme, MZVaEZ SR vývoj Brexitu riadne monitoruje a v prípade zmien budú informácie pre občanov a podniky aktualizované a pravidelne dopĺňané.    

 

 

Vzhľadom na najaktuálnejší vývoj v Spojenom kráľovstve si Vás dovoľujeme informovať, že: 

 

V prípade, že Spojené kráľovstvo neschváli Dohodu o vystúpení, ani nepožiada o časovo dlhšie predĺženie členstva v EÚ, nastane 31. januára 2020 odchod UK z EÚ bez Dohody, tzv. tvrdý brexit. 

 

V prípade, že Spojené kráľovstvo požiada o ďalšie časovo dlhšie predĺženie, Spojené kráľovstvo počas tohto obdobia ostáva členským štátom EÚ so všetkými právami a povinnosťami. 

 

So zreteľom na dosiaľ neukončený legislatívny proces v Spojenom kráľovstve sú všetky informácie na našej webovej stránke vecne aktuálne a správne. 

 

Informácie a predmetné termíny budú priebežne aktualizované v závislosti od vývoja situácie. 

 

 

Európska komisia vyzvala občanov a podniky, aby sa i naďalej aktívne informovali o priamych dopadoch brexitu na ich život, prácu alebo podnikanie ktorý by mal nastať 31. január 2020 .

Európska komisia zároveň zverejnila bezplatné telefónne číslo na Europe Direct - 00 800 67 89 10 11. Kontaktné centrum Europe Direct (EDCC) ponúka službu informačného call-centra pre občanov, podniky a iné zainteresované strany s otázkami týkajúcimi sa brexitu.
 
 

 Linka EDCC je k dispozícií:
- v slovenskom jazyku v pracovné dni 09:00 - 12:00 / 13.00 - 18:00 SEČ
- cez víkend je možné zanechať odkaz spoločne s telefónnym číslom, na ktoré vám v priebehu nasledujúceho týždňa odpovedia

 

Z dôvodu očakávaného odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie k 31. januáru 2020 bude linka Europe Direct k dispozícií v piatich jazykoch ( anglický, nemecký, španielsky, francúzsky a taliansky) aj počas víkendu 1. a 2. februára 2020  v čase od 09:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 SEČ.

 


V slovenskom jazyku je možné počas 1. a 2. februára 2020 zanechať odkaz spoločne s telefónnym číslom, na ktoré vám v priebehu nasledujúceho týždňa odpovedia.
 

Kontakty na zastupiteľské úrady SR pre prípady núdze:

 

Veľvyslanectvo SR v Dubline  +353 879031549 (núdzová linka)

Veľvyslanectvo SR v Londýne  +44 7866410783 (núdzová linka)
 

 

Čo je Brexit?

Dňa 23. júna.2016 sa v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) uskutočnilo referendum o vystúpení krajiny z EÚ. V referende sa britskí občania vyjadrili v prospech vystúpenia 51,9 %. 
 
Dňa 29.03.2017 britská vláda oznámila v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Tým začal proces odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorý mal podľa znenia Zmluvy o EÚ trvať presne dva roky. Pôvodný deň Brexitu tak bol automaticky stanovený na 29. marec 2019.  V priebehu tohto obdobia prebiehali  a stále prebiehajú rokovania o spôsobe vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. Cieľom rokovaní je tzv. usporiadaný odchod ( ďalej len „DEAL“ ) Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorý by sa uskutočnil vzájomným odsúhlasením Dohody o vystúpení, čo je kompromisný „návrh rozvodu“ Spojeného kráľovstva s EÚ. Text tejto dohody bol schválený mimoriadnou Európskou Radou, dňa 25. novembra 2018. S návrhom dohody súhlasili hlavy štátov a predsedovia vlád členských krajín EÚ ako aj britská vláda s premiérkou T. May na čele.  Pre platnosť dohody je potrebná jej ratifikácia tak zo strany Európskeho parlamentu ako aj zo strany Parlamentu Spojeného kráľovstva. Európsky Parlament túto Dohodu schválil a následne boli Európskou Radou (článok 50) prijaté usmernenia pre budúce vzťahy EÚ a Spojeného kráľovstva. Dolná komora britského parlamentu zatiaľ text dohody neschválila a preto nastala patová situácia, ktorá trvá dodnes. V snahe zabrániť chaotickému a neorganizovanému tvrdému Brexitu sa pôvodný dátum dňa Brexitu zmenil a v súčasnosti bol na základe konsenzu britskej vlády a lídrov členských štátov EÚ27 stanovený na 31. januára 2020 alebo do prijatia Dohody o vystúpení britským parlamentom. Spojené kráľovstvo tak nateraz ostáva plnohodnotným členom EÚ. Ak sa však situácia nevyrieši, Spojené kráľovstvo odíde k 31. januáru 2020 z EÚ automaticky a to bez dohody (ďalej len „ NO DEAL“). 

 
Čo vlastne je článok 50 (Zmluvy o EÚ)?

Článok 50 Zmluvy o Európskej únii definuje postup, ktorým môže členský štát vystúpiť z  Európskej únie, ak si to želá. Bol zavedený Lisabonskou zmluvou v roku 2007. Od aktivácie čl. 50 plynie lehota 2 rokov, po ktorej uplynutí členský štát prestáva byť krajina členským štátom EÚ. Túto lehotu možno predĺžiť, ale k tomu je potrebný súhlas celého Spoločenstva, teda ako krajiny, ktorá notifikáciu čl. 50 podala, tak aj všetkých ostatných členských štátov EÚ. Nikto nesmie byť proti a ani sa zdržať. K predĺženiu lehoty došlo zatiaľ trikrát. Prvý odklad bol stanovený na 12. apríla 2019 a následne druhý, a tretí platný odklad Brexitu až na 31. januára 2020.
 

V akom stave sa nachádzajú rokovania o Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej Únie?

Rokovania o riadnom vystúpení Spojeného kráľovstva sa mali dokončiť do dvoch rokov od aktivácie článku 50, teda k 29. marcu 2019. Avšak, zo strany Spojeného kráľovstva prišlo až k trom žiadostiam o predĺženie tejto lehoty, ktoré boli zo strany EÚ schválené.

 

 

Nateraz je stanovený dátum odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ (deň Brexitu) na: 31. január 2020 ak Spojené kráľovstvo neschváli Dohodu, ani nepožiada o ďalšie predĺženie,

alebo
dátum Brexitu nastane po schválení Dohody zo strany britského parlamentu 

 

Ak sa teda v lehote do 31. januára 2020 nedosiahne dohoda a ani vláda Spojeného kráľovstva dodatočne nepožiada o ďalšie predĺženie lehoty odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ, tak sa Zmluvy prestanú uplatňovať a Spojené kráľovstvo sa stáva nečlenskou, teda treťou krajinou vo vzťahu k EÚ. 

 

Kedy prestane byť Spojené kráľovstvo členom Európskej únie?

Zmluvy EÚ prestávajú byť uplatniteľné v Spojenom kráľovstve odo dňa nadobudnutia platnosti dohody alebo k dátumu odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ.

Rada môže rozhodnúť jednomyseľne o predĺžení tohto obdobia, čo zatiaľ urobila dvakrát. 
Až do vystúpenia,  zostáva príslušný štát členom Európskej únie so všetkými právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pristúpenia vrátane zásady lojálnej spolupráce, ktorá stanovuje, že Únia a všetky jej členské štáty si navzájom pomáhajú pri plnení zmluvných úloh.

 

Môže bývalý členský štát EÚ po odchode opätovne požiadať o prijatie?

Každá krajina, ktorá odstúpila z EÚ, môže opäť požiadať o členstvo, za podmienky dodržania podmienok prijatia za člena.

 

Čo sa stane v prípade dosiahnutia dohody o vystúpení Spojeného Kráľovstva z EÚ? – tzv. scenár DEAL

Základná podmienka: Dohodu o vystúpení britský parlament dodatočne ešte prijme. 

 
Ak by bol teoreticky návrh Dohody o vystúpení odsúhlasený Parlamentom Spojeného kráľovstva, tak tak deň po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ začne plynúť prechodné obdobie  trvajúce do 31. decembra 2020. Počas tohto prechodného obdobia, aj keď z právneho hľadiska bude Spojené kráľovstvo tretím štátom, bude aj naďalej rešpektovať celé "acquis Únie" (všetky smernice, normy  EÚ), avšak bez možnosti účasti alebo zapojenia sa do rozhodovacích procesov EÚ inštitúcií. Ako protihodnotu bude mať Spojené kráľovstvo (v prípade záujmu) prístup k vnútornému trhu a colnej únii počas tohto prechodného obdobia.
 
Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ na základe dohody ( „DEAL“ ) znamená, že:
 
1) od dátumu odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ do 31. decembra 2020 začína plynúť prechodné obdobie, 
 

2) počas prechodného obdobia aj keď z právneho hľadiska Spojené kráľovstvo bude tretím štátom, Spojené kráľovstvo bude aj naďalej rešpektovať celé "acquis Únie" (všetky smernice, normy  EÚ), avšak bez možnosti účasti alebo zapojenia sa do rozhodovacích procesov EÚ inštitúcií, 
 

3) ako protihodnotu bude mať Spojené kráľovstvo (v prípade záujmu) prístup k vnútornému trhu a colnej únii počas tohto prechodného obdobia.

 

4.) dohody o budúcich vzťahoch medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom sa môže uzavrieť až vtedy, keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou.
 

Čo sa stane v prípade nedosiahnutia dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom? – tzv. scenár NO DEAL (taktiež označovaný ako „tvrdý Brexit“)

Základná podmienka: Dohodu o vystúpení britský parlament definitívne neprijme.

 

Ak návrh Dohody o vystúpení definitívne neodsúhlasí Parlament Spojeného kráľovstva a ani nepríde k predĺženiu lehoty notifikácie čl. 50 za horizont 31. januára 2020, tak Spojené kráľovstvo prestáva byť od tohto dňa členským štátom EÚ. Navyše v prípade takého scenára nemá vysporiadané vzťahy so svojimi bývalými partnermi – členskými štátmi EÚ a ich vzťahy sa začnú riadiť len platným medzinárodným právom a platnými medzinárodnými dohovormi.  

 
Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody („NO DEAL“) znamená, že:


1)  po 31. januári 2020 prestane byť Spojené kráľovstvo členským štátom EÚ a stane sa treťou krajinou, 
 

2) na Spojené kráľovstvo sa prestanú vzťahovať zakladajúce zmluvy a všetka ostatné právo EÚ (všetky existujúce regulačné, rozpočtové, dozorné, justičné a kontrolné nástroje a právne akty vrátane právomoci Súdneho dvora Európskej únie),
 

3) Spojené kráľovstvo nebude viac súčasťou jednotného vnútorného trhu s jeho štyrmi slobodami (sloboda pohybu tovarov, osôb, služieb a kapitálu) a colnej únie,
 

4) nebude žiadne prechodné obdobie, s ktorým počíta návrh dohody o vystúpení a ktoré by slúžilo na plynulý prechod od členstva Spojeného kráľovstva v EÚ k statusu tretej krajiny,

 

5) začnú sa rokovania o vzájomnej spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom ako treťou krajinou.

Dátum poslednej aktualizácie: 15.1.2020 Dátum vytvorenia: 13.12.2018