Doprava, telekomunikácie a energetika

Rada EÚ pre dopravu telekomunikácie a energetiku (TTE)

 

Cieľom Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku je vybudovať v EÚ moderný a efektívny systém v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií, ktorý zohľadňuje ekonomické, sociálne a environmentálne hľadiská. Trvalo udržateľný rozvoj infraštruktúry je rozhodujúcou podmienkou dobre fungujúceho vnútorného trhu EÚ. Od 90-tych rokov prispieval k rozvoju trans-európskych dopravných, energetických a komunikačných sietí. Rada TTE tiež prijala európske programy satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo).

 

Rada TTE sa schádza spravidla raz za dva mesiace.

 

Energetika a energetická bezpečnosť

 

Občania Európskej únie a spoločnosti potrebujú bezpečné dodávky energie za prijateľné ceny, aby si mohli udržať a zlepšiť svoju životnú úroveň. Súčasne však sa musí redukovať negatívny dopad tejto činnosti, predovšetkým fosílnych palív, na životné prostredie. Preto sa politika Európskej únie zameriava na vytvorenie konkurencieschopného vnútorného trhu s energiami ponúkajúc kvalitné služby za nízke ceny, na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, na redukciu závislosti na dovoze energetických surovín a na aktivity spojené s nižšou energetickou spotrebou.

 

Medzi prioritami slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti energetiky budú zabezpečenie energetickej bezpečnosti (diverzifikácia zdrojov a trás, infraštruktúrna prepojenosť), zachovanie konkurencieschopnosti priemyslu, zvýšenie energetickej efektívnosti a zníženie emisií. Sme toho názoru, že ciele Energetickej únie (energetickú bezpečnosť, zníženie emisií, líderstvo v technológiách a produkcii obnoviteľných zdrojov energie) môžeme dosiahnuť iba prostredníctvom koherentnej energetickej politiky EÚ.

 

Digitálny jednotný trh

 

Súčasťou diskusií na Rade TTE je aj plán vybudovania digitálneho jednotného trhu v EÚ. Digitálne technológie ovplyvňujú náš svet na dennej báze. Avšak existujú prekážky, ktoré spôsobujú, že občania a podniky sa stretávajú s rôznymi obmedzeniami pri nákupoch a predajoch digitálneho tovaru a služieb, inovatívne malé podniky vrátane start-upov sú vďaka prítomnosti „digitálnych hraníc“ medzi členskými štátmi EÚ limitované pri svojich aktivitách a národné vlády nemôžu plne využívať digitálne nástroje pri poskytovaní služieb obyvateľstvu a podnikom. Tieto bariéry má za cieľ odstrániť práve vybudovanie digitálneho jednotného trhu v EÚ.

 

Problematika digitálneho jednotného trhu EÚ je však značne prierezová a jej jednotlivé zložky sa prerokúvajú aj na štyroch ďalších sektorálnych radách EÚ.
Implementáciu digitálneho jednotného trhu Slovenská republika predbežne označila za jednu zo svojich obsahových priorít predsedníctva v Rade EÚ. Národnú implementáciu  a koordináciu aktivít  digitálneho jednotného trhu má v gescii Ministerstvo financií SR.

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-02-18 14:57:32.892 Dátum vytvorenia: Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2013